Powrót na planetę Auschwitz. Zemdlenie Yehiela Dinura jako kluczowy moment w tworzeniu pamięci o Zagładzie

Sara Herczyńska
https://orcid.org/0000-0003-4840-5819

Abstrakt

Omdlenie Yehiela Dinura było jednym z najistotniejszych momentów podczas procesu Adolfa Eichmanna. Dinur był ocalałym z Zagłady, pisarzem, a w ramach procesu pełnił funkcję świadka. Artykuł jest próbą prześledzenia jego omdlenia w nagraniach i relacjach z procesu, a także zinterpretowania go w kontekście performatywnym i wizualnym.


Słowa kluczowe

proces Eichmanna; Yehiel Dinur; Hannah Arendt; omdlenie; performans; Zagłada; Izrael

Arendt H.: Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. Przeł. A. Szostkiewicz. Kraków 1987.

Auslander P.: Liveness. Performance in a Mediatized Culture. New York 1999.

Borowicz J.: Nagość i mundur. Ciało w filmie Trzeciej Rzeszy. Warszawa 2015.

Dinur Y.: Dom lalek. Przeł. A. Horodeński. Warszawa 1992.

Domańska E.: Muzułman: świadectwo i figura. W: W sprawie Agambena. Konteksty krytyki. Red. Ł. Musiał, M. Ratajczak, K. Szadkowski, A. Żychliński. Poznań 2010, s. 233–260.

Felman Sh.: The Juridical Unconscious: Trials and Traumas in the Twentieth Century. Cambridge 2002.

Getz G.: The Measure of a Man: Twenty Attributes of a Godly Man. Ventura 2004.

Gouri H.: Facing the Glass Booth. Transl. M. Swirsky. Detroit 2004.

Hershkowitz I.: Asmodeus and Nucleus on Planet Auschwitz: Katzetnik’s Theological and Demonological Kabbalah. Dostępne w Internecie: https://www.academia.edu/3316135/Asmodeus_and_Nucleus_on_Planet_Auschwitz_Katzetnik_s_Theological_and_Demonological_Kabbalah [data dostępu: 05.01.2018]. [Referat wygłoszony na konferencji “Ka‑Tzetnik: The Impact of the First Holocaust Novelist in Israel and Beyond”, University of Calgary, 10–12 marca 2013 roku].

Janion M.: Wobec zła. Chotomów 1989.

Keff B.: Antysemityzm. Niezamknięta historia. Warszawa 2013.

Mikics D.: Holocaust Pulp Fiction. Dostępne w Internecie: http://www.tabletmag.com/jewish‑arts‑and‑culture/books/97160/ka‑tzetnik [data dostępu: 05.01.2018].

Pearlman M.: The Capture And Trial Of Adolf Eichmann. London 1961.

Pinchevsky A., Brand R.: Holocaust Perversions: The Stalags Pulp Fiction and the Eichmann Trial. “Critical Studies in Media Communication” 2007, Vol. 24, Issue 5, s. 387–407.

Psychodynamic Diagnostic Manual. Eds. V. Lingiardi, N. McWilliams. Second edition. New York 2017.

Schneider R.: Performing Remains: Art and War in Times of Theatrical Reenactment. New York 2011.

Shandler J.: While America Watches: Televising the Holocaust. New York–Oxford 1999.

Theweleit K.: Męskie fantazje. Przeł. M. Falkowski, M. Herer. Warszawa 2015.
Pobierz

Opublikowane : 2018-11-11


HerczyńskaS. (2018). Powrót na planetę Auschwitz. Zemdlenie Yehiela Dinura jako kluczowy moment w tworzeniu pamięci o Zagładzie. Narracje O Zagładzie, (4), 269-279. https://doi.org/10.31261/NoZ.2018.04.14

Sara Herczyńska 
Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4840-5819
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).