Mizocz - palimpsest

Ewelina Suszek
https://orcid.org/0000-0002-6574-5842
Natalia Parfeniuk
https://orcid.org/0000-0002-6411-3069

Abstrakt

Natalia Parfeniuk, Ewelina Suszek, Mizocz - palimpsest


Słowa kluczowe

Mizocz; Mizocz ghetto

Михальчук Р.: Пам’ять про Голокост у Мізочі: роздуми про українські та закордонні комеморативні практики [R. Mychalczuk: „Pamięć o Holokauście
w Mizoczu. Refleksje na temat ukraińskich i zagranicznych praktyk pamiątkowych”]. Dostępne w Internecie: http://uamoderna.com/event/mykhalchuk‑memory‑about‑holocaust [data dostępu: 22.08.2017].

Михальчук Р.: Пам’ять про Мізоцьку катастрофу [„Pamięć o katastrofie w Mizoczu”]. Dostępne w Internecie: http://mnemonika.org.ua/wp‑content/uploads/2016/12/Myhalchuk_R.pdf [data dostępu: 22.08.2017].

Sendyka R.: Pryzma – zrozumieć nie‑miejsce pamięci („non‑lieux de memoire”). „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2.

Tomczok M.: Postgraniczność gett w Będzinie i Sosnowcu a jej kulturowe reprezentacje. W: Monady. Polsko‑niemiecko‑żydowskie po(st)graniczne narracje miejskie. Red. A. Galant, E. Krasucki, P. Krupiński i P. Wolski. Budapeszt–Kraków 2015.

Мізоч. Містечко на Волині [„Mizocz. Miasteczko na Wołyniu”]. Dostępne w Internecie: http://kordonnij‑prostir.martin‑opitz‑bibliothek.de/mizoch/ [data dostępu: 22.08.2017].

Stempowski T.: Ostrożnie z podpisami. Dostępne w Internecie: http://fototekst.pl/ostroznie‑z‑podpisami/ [data dostępu: 22.08.2017].

Chromik A.: Eurydyka i Pieta, ogień i woda, ratunek i ewakuacja: ślady traumy w twórczości Brachy L. Ettinger. Dostępne w Internecie: http://bracha‑ettinger.muzeumslaskie.pl/teksty/dr‑anna‑chromik/ [data dostępu: 23.08.2017].

Ankersmit F.: Pamiętając Holokaust: żałoba i melancholia. Przeł. A. Ajschtet i in. W: F. Ankersmit: Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Red. E. Domańska. Kraków 2004.

МихAльчук P.: Трагедія мізоцьких євреїв [R. Mychalczuk: „Tragedia Żydów Mizocza”]. Dostępne w Internecie: http://jewish‑museum‑marmer.dp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=156:2012‑10‑18‑13‑22‑18&catid=4:2011‑06‑02‑03‑36‑17&Itemid=5 [data dostępu: 14.11.2018].

Müller R.‑D.: Wspólnicy Hitlera: formacje sojusznicze Wehrmachtu na froncie wschodnim. Przeł. J. Wolska‑Stefanowicz. Warszawa 2010.

Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945. Dostępne w Internecie: https://www.ushmm.org/research/publications/encyclopedia‑camps‑ghettos/volumes‑i‑and‑ii‑available‑online [data dostępu: 25.06.2018].
Pobierz

Opublikowane : 2018-11-11


SuszekE., & ParfeniukN. (2018). Mizocz - palimpsest. Narracje O Zagładzie, (4), 400-408. https://doi.org/10.31261/NoZ.2018.04.22

Ewelina Suszek 
Instytut Humanistyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6574-5842
Natalia Parfeniuk 
Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska  Ukraina
https://orcid.org/0000-0002-6411-3069
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).