Historia prawdziwa z niuansów. Anna Bikont: Sendlerowa. W ukryciu. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2017, ss. 480

Daria Nowicka
https://orcid.org/0000-0002-6315-7588

Abstrakt

Anna Bikont swoją najnowszą książką Sendlerowa. W ukryciu otwiera ponownie w polskim literaturoznawstwie dyskusję nad zagadnieniem, granicami i nowymi horyzontami biografii. Autorka nie stara się powielać w niej znanych już z dotychczasowych publikacji poświęconych bohaterce faktów czy zasłyszanych opowieści. Przedstawia natomiast Sendlerową w nowym świetle, przede wszystkim jako kobietę, prefeministkę, żonę i społeczniczkę. Opierając się na nieznanych dotychczas źródłach, dokumentach, wzmacniając swoją narrację licznymi fotografiami, Bikont tworzy po części syntezę życia i działalności Sendelerowej.


Słowa kluczowe

Irena Sendlerowa

Sendler I.: O dziecko nieślubne. W: Dla przyszłości. Praca zespołowa. Warszawa 1934.

Sendler I.: Matka nieślubna w poradni prawniczej. „Człowiek w Polsce” z 8 kwietnia 1934 r.

Bikont A.: Sendlerowa. W ukryciu. Wołowiec 2017.

Matka dzieci Holokaustu. Historia Ireny Sendlerowej. Oprac. A. Mieszkowska. Warszawa 2004.

Czerwińska‑Rydel A.: Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej. Łódź 2018.

Morvan J.-D., S. Tréfouël: Irena. 1/3 Getto. Przeł. M. Fangrat. Warszawa 2017.

Bikont: na każdym kroku pilnie wykluczano Żydów z polskiej społeczności. Rozmowa Olgi Wróbel z Anną Bikont. Dostępne w Internecie: http://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/bikont‑na‑kazdym‑kroku‑pilnie‑wykluczano‑zydow‑z‑polskiej‑spolecznosci/ [data dostępu: 01.07.2018].

„Bo mnie naprawdę tak najbardziej interesują ci, których już nie ma”. Z Anną Bikont rozmawia Katarzyna Kuczyńska‑Koschany. „Czas Kultury” 2018, nr 3.

Archiwum jako projekt. Red. K. Pijarski. Warszawa 2011; (Kon)teksty pamięci. Antologia. Red. K. Kończal. Warszawa 2014.

Leksykon archiwum afektywnego. Kuratorzy G. Palladini, M. Pustianaz. Red. wyd. pol. K. Tórz. Gdańsk–Warszawa 2015.
Pobierz

Opublikowane : 2018-11-11


NowickaD. (2018). Historia prawdziwa z niuansów. Anna Bikont: Sendlerowa. W ukryciu. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2017, ss. 480. Narracje O Zagładzie, (4), 443-454. https://doi.org/10.31261/NoZ.2018.04.26

Daria Nowicka 
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6315-7588
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).