Praca wre. Work in Progress. Konfrontacje trzeciego pokolenia po Zagładzie. Red. Jagoda Budzik. Kraków, Wydawnictwo Pasaże, 2018, ss. 112

Bartłomiej Krupa
https://orcid.org/0000-0002-9003-4225

Abstrakt

W recenzji składającej się z siedmiu szkiców pracy zbiorowej Work in Progress. Konfrontacje trzeciego pokolenia po Zagładzie autor wskazuje na dotychczasowe ujęcia tematu trzeciego pokolenia na świecie i w Polsce oraz podkreśla nowatorstwo omawianej książki. Reprezentuje ona różne perspektywy, jest interdyscyplinarna, a przy tym niezwykle aktualna, mimo że traktuje często o zjawiskach słabo w kraju znanych. Do niewątpliwych zalet recenzowanej monografii należą: niebywały dynamizm, burzenie wszelkiego rodzaju schematów myślowych, trzymanie ręki „na pulsie”, a przy tym zachowanie koherentności.


Słowa kluczowe

trzecie pokolenie

Scharf M., O. Mayseless: Disorganizing Experiences in Second‑and Third‑Generation Holocaust Survivors. “Qualitative Health Research” 2011, Vol. 21, Issue 11.
Pobierz

Opublikowane : 2018-11-11


KrupaB. (2018). Praca wre. Work in Progress. Konfrontacje trzeciego pokolenia po Zagładzie. Red. Jagoda Budzik. Kraków, Wydawnictwo Pasaże, 2018, ss. 112. Narracje O Zagładzie, (4), 481-486. https://doi.org/10.31261/NoZ.2018.04.30

Bartłomiej Krupa 
Instytut Badań Literackich PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9003-4225
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).