Odwaga, gęstość (czułość), światło. Gross par lui-même. …bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek… Jan Tomasz Gross w rozmowie z Aleksandrą Pawlicką. Warszawa, Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, 2018, ss. 300


Abstrakt

Jan Tomasz Gross jest jedną z najważniejszych postaci w polskiej kulturze XXI wieku. Jego dzieła, zwłaszcza Sąsiedzi, stawiają odważnie diagnozę na temat polskiej „obsesji niewinności”. Jaki jest prywatnie, co wpłynęło na jego wybory życiowe i naukowe, jak świat, Polskę i siebie postrzega oraz opowiada? Autorka szkicu stara się to pokazać w szerokim, kontekstowym omówieniu arcyciekawej książki-rozmowy Aleksandry Pawlickiej z Janem Tomaszem Grossem pt.  „…bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek…”. Jan Tomasz Gross w rozmowie z Aleksandrą Pawlicką (Warszawa, W. A. B., 2018), w swego rodzaju dialogowym portrecie własnym socjologa.


Słowa kluczowe

Jan Tomasz Gross; pamięć Zagłady; Sąsiedzi

…bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek… Jan Tomasz Gross w rozmowie z Aleksandrą Pawlicką. Warszawa, Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, 2018.

Bikont A.: Moi chłopi wymordowali moich Żydów. „Gazeta Wyborcza” z 4 lutego 2008 r. [dodatek: „Duży Format”, nr 5].

Heidegger M.: Hoelderlin i istota poezji. W: Tenże: Objaśnienia do poezji Hoelderlina. Przeł. S. Lisiecka. Warszawa 2004.

Historia choroby. Z Janem Tomaszem Grossem rozmawia Piotr Mucharski. „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 6.

Milne A.A.: Kubuś Puchatek. Przeł. I. Tuwim. Il. E.H. Shepard. Warszawa 1995.

Steinlauf M.C.: Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady. Przeł. A. Tomaszewska. Warszawa 2001.

Tokarska-Bakir J.: Obsesja niewinności. W: Taż: Rzeczy mgliste. Eseje i studia. Wprowadzenie M. Janion. Sejny 2004.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-22


Kuczyńska-KoschanyK. (2019). Odwaga, gęstość (czułość), światło. Gross par lui-même. …bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek… Jan Tomasz Gross w rozmowie z Aleksandrą Pawlicką. Warszawa, Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, 2018, ss. 300. Narracje O Zagładzie, (5), 369-378. https://doi.org/10.31261/NoZ.2019.05.20

Katarzyna Kuczyńska-Koschany 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
http://orcid.org/0000-0002-1671-2278
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).