PROCES RECENZJI

Zasady recenzowania materiałów publikowanych w "Średniowieczu Polskim i Powszechnym" przebiegają w sposób następujący: nadesłane artykuły są wstępnie oceniane przez Radę Redakcyjną czasopisma, która dokonuje podstawowej selekcji. Artykuły spełniające wymogi przechodzą do kolejnego etapu recenzyjnego, redaktorzy główni proponują do każdego tekstu recenzentów, których zainteresowania są zbieżne z tematyką artykułu. Wytypowani recenzenci anonimowo oceniają tekst wedle formularza czasopisma obowiązującego przy ocenie. Każdy artykuł oceniany jest przez dwóch recenzentów. Tekst jest kwalifikowany do druku tylko wtedy, gdy recenzje kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia go do publikacji. Autor otrzymuje recenzje do wglądu, zobowiązany jest do ustosunkowania się na piśmie do wszystkich uwag recenzentów, do poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii recenzentów, a jeżeli niektórych uwag nie akceptuje, musi uzyskać aprobatę redakcji.