Zawsze fragment. O polskim literaturoznawstwie i jego kanonie (Zagłady)


Abstrakt

Always a fragment. On Polish literary studies and its canon (of the Shoah)

The author considers the status of the canon of Holocaust literary studies. Based on Jan and Aleida Assmanns’ well known thesis he proposes to consider this kind of writing as an Encyclopedia – a cumulative reading list of literary studies works considered canonical, and, on the other hand, as a Method, i.e. a model mechanism of creating an analysis and exegesis of the Holocaust writing. The author concludes that despite numerous attempts there is a dominance of canons which fall within the sphere of the first category whereas the second one still awaits fruition. According to the author, a crucial element of the latter would be to define the specific relation between a scholar and the object of his or her research as a particular feature of Holocaust literature and its theory.

Key words: Holocaust, literary (meta)criticism, canon


Belpoliti M.: Il centauro e la parodia. In: P. Levi: Tutti i racconti. A cura di M. Belpoliti. Torino 2005.

Borowski T.: Niedyskrecje pocztowe. Korespondencja Tadeusza Borowskiego. Zebrał, objaśnił, skomentował T. Drewnowski. Warszawa 2001.

Ferrero E.: Primo Levi. La vita, le opere. Torino 2007.

Foucault M.: Porządek dyskursu. Przeł. M. Kozłowski. Gdańsk 2002.

Franklin R.: [bez tytułu]. “Jewish Book World” [b.d.].

Kostkiewiczowa T.: Historia literatury w przebudowie. „Teksty Drugie” 2005, nr 1–2.

Krawczyńska D.: Literaturoznawstwo wobec pisarstwa o Zagładzie. W: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. Red. P. Czapliński, E. Domańska. Poznań 2009.

Kulesza D.: Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948. Białystok 2006.

Kulesza D.: Między cyklem i powieścią. Temat wojny i okupacji w polskiej prozie lat 1944–1948. W: Cykl i powieść. Red. K. Jakowska, D. Kulesza, K. Sokołowska. Białystok 2004.

Lazaroms I.J.: Holocaust Literature: A History and Guide [review]. “European Review of History: Revue européenne d’histoire” 2013, nr 4.

Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968). Red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leociak. Warszawa 2012.

Literature of the Holocaust. Ed. A. Rosen. Cambridge 2013.

Meyer‑Fraatz A.: Tematyka II wojny światowej. Między cyklem a powieścią. W: Cykl i powieść. Red. K. Jakowska, D. Kulesza, K. Sokołowska. Białystok 2004.

Morawiec A.: Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora. Łódź 2009.

Moretti F.: Conjectures on World Literature. In: Debating World Literature. Ed. Ch. Prendergast. London–New York 2005.

Nancy J.‑L.: Rozdzielona wspólnota. Przeł. T. Załuski, M. Gusin. Wrocław 2010.

Nycz R.: Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa 2012.

Rosenfeld A.H.: Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu. Przeł. B. Krawcowicz. Warszawa 2003.

Roskies D.G.: Czym jest literatura Holokaustu? Przeł. M. Adamczyk‑Garbowska. „Literatura na Świecie” 2005, nr 9–10.

Roskies D.G., Diamant N.: Holocaust Literature. A History and Guide. Waltham 2012.

Ruszkowska S.: Każdemu własna śmierć. O przywracaniu podmiotowości ofiarom Zagłady. Warszawa 2014.

Shallcross B.: Requiem dla kanonu? Szczególny przypadek kanonu transatlantyckiego. Przeł. A. Skarbińska‑Zielińska. „Teksty Drugie” 2014, nr 4.

Tesio G.: Primo Levi tra ordine e caos. In: Primo Levi: Un’antologia della critica. Ed. E. Ferrero. Torino 1997.

Tokarska‑Bakir J.: Książka wyjścia. „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 25.

Ubertowska A.: Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu. Kraków 2007.

Wolski P.: Tadeusz Borowski – Primo Levi: prze‑pisywanie literatury Holocaustu. Warszawa 2013.

Wolski P.: Zagadywanie katastrofy. O literaturoznawstwie Holocaustu. „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 25.

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-31


WolskiP. (2015). Zawsze fragment. O polskim literaturoznawstwie i jego kanonie (Zagłady). Narracje O Zagładzie, (1), 62-74. https://doi.org/10.31261/NoZ.2015.01.05

Paweł Wolski  martacuber@interia.pl
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).