Czy lubimy czytać o Szoa? Marta Tomczok: Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura. IBL PAN i UŚ, b.m.w., cop. 2017, ss. 359.

Marcin Wołk
http://orcid.org/0000-0002-5103-7730

Abstrakt

Artykuł jest recenzją zbioru studiów Marty Tomczok, w których autorka analizuje na licznych przykładach, kto, przy użyciu jakich środków i w jakich celach w polskiej współczesnej kulturze popularnej rości sobie prawo do spuścizny Holokaustu. W ujęciu Tomczok około 2010 roku dokonała się w naszej kulturze zmiana stosunku do Zagłady: z ciężkiego, lecz cennego i nienaruszalnego dziedzictwa („depozytu”) stała się ona kapitałem („towarem”), który można wykorzystać ideologicznie, politycznie, ekonomicznie, pedagogicznie czy po prostu ludycznie. Praca ujawnia etyczne zaangażowanie autorki w temat, a przy tym jest nowatorska i wartościowa poznawczo.


Słowa kluczowe

Marta Tomczok; Holokaust i popkultura

Borowski T.: Proszę państwa do gazu. W: Tenże: Proza (1). Oprac. S. Buryła. Kraków 2004.

Chodzi o wolność. Z M. Cielecką, M. Ostaszewską, J. Poniedziałkiem, M. Stuhrem rozmawia R. Kim. „Newsweek” 2017, nr 2.

Eco U.: Łzy Czarnego Korsarza. W: Tenże: Superman w literaturze masowej. Powieść popularna – między retoryką a ideologią. Przeł. J. Ugniewska. Warszawa 1996.

Gross J.T.: Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka. Wyd. 2. Sejny 2000.

Kertész I.: Do kogo należy Auschwitz? Przeł. E. Sobolewska. W: I. Kertész: Język na wygnaniu. Przeł. E. Sobolewska, E. Cygielska. Warszawa 2004.

Marzyński M.: Sennik polsko-żydowski. Warszawa 2005.

Moser K.S.: Metaphor Analysis in Psychology – Method, Theory, and Fields of Application. “Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research” 2000, Vol. 1, no 2. Dostępne w Internecie: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1090/2387#g3 [data dostępu: 10.05.2019].

Urbanowski M.: Romans z Polską. O literaturze współczesnej. Kraków 2014.

Tomczok M.: Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura. IBL PAN i UŚ, b.m.w., cop. 2017.

Turner V.: Antropologia widowiska. Przeł. M. i J. Dziekanowie. Warszawa 2008

Žižek S.: Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa. Przeł. A. Górny. Warszawa 2010.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-22


WołkM. (2019). Czy lubimy czytać o Szoa? Marta Tomczok: Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura. IBL PAN i UŚ, b.m.w., cop. 2017, ss. 359. Narracje O Zagładzie, (5), 379-389. https://doi.org/10.31261/NoZ.2019.05.21

Marcin Wołk 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Polska
http://orcid.org/0000-0002-5103-7730
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).