Dieu a-t-il besoin du mal?Abstrakt

This article aims to show how devout Christian novelists, and in particular François Mauriac, exploited the theme of evil in order to justify their religious convictions. Such evil, often identified with pleasures of the flesh, can be interpreted as self-indulgent — the protagonists are yearning for any kind of freedom and hence enable these writers (their creators) to uphold their theory. Literary works by François Mauriac, therefore, belong to the category of “committed literature,” with their author becoming God’s advocate who must be exempted from evil.

Key words: God, evil, sin, flesh, salvation.


Barbey d’Aurevilly, Jules, 1988 : « Les diaboliques, in Le ciel en creux…, Milner Max ». Nouvelle Revue de Psychanalyse, n° 38.

Barré, Jean-Luc, 2009 : François Mauriac, biographie intime 1. Paris, Fayard.

Brown, Peter, 1995 : Le renoncement à la chair, Virginité, célibat et continence dans le christianisme primitif. Paris, Gallimard.

Canérot, Marie-Françoise, 1993 : « Quand la foi devient roman… ». Cahiers de l’Association Internationale des Études Françaises, Vol. 45, n° 1.

Czapski, Joseph, 1991 : Mort de Mauriac. In : Tumultes et spectres. Paris, Noir sur Blanc.

Foucault, Michel, 1976 : La volonté de savoir. Paris, Gallimard.

Green, André, 1991 : « Pourquoi le mal? ». In : La folie privée. Paris, Gallimard.

Green, Julien, 1931 : L’autre sommeil. Paris, Gallimard.

Green, Julien, 1950 : Moïra. Paris, Plon.

Green, Julien, 1960 : Chaque homme dans sa nuit. Paris, Plon.

Green, Julien, 1973 : Léviathan. Paris, Plon.

Hesnard, Angelo, 1950 : L’univers morbide de la faute. Paris, PUF.

Jaloux, Edmond, 1994 : « François Mauriac romancier ». In : Mauriac, François : Le romancier et ses personnages. Paris, Buchet-Chastel.

Jeammet, Nicole, 2001 : Les violences morales. Paris, Odile Jacob.

Mauriac, François, 1981 : « La fin de la nuit ». In : idem : Œuvres romanesques et théâtrales complètes. T. 3. Paris, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard.

Mauriac, François, 1992 : « Thérèse Desqueyroux ». In : idem : Œuvres romanesques. Paris, Librairie générale.

Mauriac, François, 1994 : Le romancier et ses personnages. Paris, Buchet-Chastel.

Nietzsche, Friedrich, 1993 : Par-delà le bien et le mal. In : idem : Œuvres 2. Paris, Robert Laffont.

Quoniam, Théodore, 1984 : François Mauriac, du péché à la rédemption. Paris, Téqui.

Ricoeur, Paul, 1984 : Le mal. Un défi à la philosophie et à la théologie. Genève, Labor et Fides.

Sartre, Jean-Paul, 1947 : « Monsieur F. Mauriac et la liberté ». In : Critiques littéraires (situations I). Paris, Gallimard.

Touzot, Jean, 1992 : « Préface ». In : F. Mauriac : Œuvres romanesques de François Mauriac. Paris, Librairie générale.


RougéD. (1). Dieu a-t-il besoin du mal?. Romanica Silesiana, 5(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5765

Dominique Rougé  krzysztof.jarosz@us.edu.pl
Université Pédagogique de Cracovie 
Dominique Rougé, maître de conférences à l’Université Pédagogique de Cracovie. Il enseigne le français écrit et la théorie de la traduction littéraire. Doctorat soutenu en 2005 sur les traductions
françaises d’Adam Zagajewski. Il a achevé la rédaction d’une thèse d’habilitation à propos des écrits de fous et de leur lecture par les psychiatres et psychanalystes.
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).