ETYKA

Romanica Silesiana przestrzega zasad etycznych określonych w Kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism [Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors], Committee on Publication Ethics, 2011 Code_of_conduct_for_journal_editors.pdf (publicationethics.org)

Obowiązki Autorów

• Teksty nadsyłane do redakcji są oryginalnymi dziełami zawierającymi koncepcje stworzone przez Autorów i oparte na oryginalnych badaniach naukowych.

• Dane przedstawione przez Autorów są wiarygodne i werfikowalne.

• Należy przedstawić pełną listę materiałów źródłowych oraz dzieł krytycznych, w oparciu o które powstał nadesłany do Redakcji tekst.

• Autorom nie wolno umieszczać w tekście fałszywych danych ani zniekształcać wypowiedzi innych Autorów.

• Dane przedstawione w tekście są obiektywne, bezstronne, nie nacechowane emocjami lub osobistymi uprzedzeniami Autorów.

• Dane przedstawione w tekście oparte są na solidnym fundamencie metodologicznym. Należy przedstawić rzetelny opis procedur badawczych.

• Na żądanie redakcji, Autorzy dostarczą surowe dane, które oceni Rada Naukowa czasopisma, wspierana przez eksperta w dziedzinie, w którą wpisuje się nadesłany tekst. W razie konieczności, Autorzy będą gotowi upublicznić te dane (pod warunkiem, że takie upublicznienie nie będzie naruszało przepisów prawa i o ile nie naruszy to indywidualnych praw Autora do zachowania własności ani nie zagrozi bezpieczeństwu danych poufnych).

• Zabrania się Autorom nadsyłania do Redakcji prac noszących znamiona plagiatu. Wszelkie cytacje a także odwołania do koncepcji innych badaczy, do dzieł publikowanych i niepublikowanych [również koncepcji i prac studenckich], muszą zostać udokumentowane we frazie wprowadzającej lub w przypisie i uwzględnione w bibliografii.

• Autorzy, Redaktorzy czasopisma oraz współpracujący z czasopismem przedstawiciele Rady Naukowej uznają kradzież własności intelektualnej za najcięższe przestępstwo w sferze badań akademickich. W związku z powyższym Autorzy dołożą wszelkich starań by nadsyłane teksty spełniały wymogi rzetelności i uczciwości.

• Nie należy nadsyłać do Redakcji tekstów wcześniej publikowanych.

• Materiały uprzednio publikowane mogą zostać przesyłane jedynie na prośbę Redaktorów, jeśli Ci uznają, że przedruk konkretnego tekstu jest istotny z punktu widzenia zawartości i koncepcji danego numeru.

• Materiały przesłane jednocześnie do Romanica Silesiana oraz redakcji innych czasopism nie będą publikowane w Romanica Silesiana.

• Nadsyłając tekst do "Romanica Silesiana", Autorzy zachowują prawa do swojego materiału.

• Jeśli praca zostanie zarekomendowana do publikacji przez Recenzentów i zaakceptowana przez Redaktorów, Autorzy zachowają prawa do materiału opublikowanego, jednocześnie udzielając prawa do korzystania z tegoż materiału osobom trzecim zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

• Autorami lub Współautorami nadesłanych do redakcji materiałów są osoby które miały istotny udział w tworzeniu przedstwionych w tekście koncepcji, które przeprowadzały badania i/lub miały wpływ na formalny kształt tekstu. Autorami oraz Współautorami nazywamy osoby uczestniczące w tworzeniu tekstu bez względu na ich status w strukturach akademickich. Autorami lub Współautorami tekstu mogą być nie tylko nauczyciele uniwersyteccy ale także doktoranci, studenci, asystenci oraz wszyscy którzy włożyli pracę w stworzenie nadesłanego do redakcji materiału.

• Osoby, które nie wniosły wkładu w powstanie tekstu nie będą włączane w poczet Autorów ani Współautorów.

• Autorzy zobowiązani są ujawniać Redakcji wszelkie przypadki zajścia konfliktu interesów, szczególnie interesów finansowych lub innych istotnych czynników, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badań lub interpretację danych.

• Autorzy mają obowiązek poinformować Redakcję o dostrzeżonych poważnych błędach, których Recenzenci i Redaktorzy tomu nie mieli możliwości dostrzec. Do tomu dołączona zostanie errata.

Obowiązki Recenzentów

• Recenzent dostarczy Redakcji informacji na podstawie których możliwe będzie podjęcie świadomej decyzji o przyjęciu nadesłanego materiału do publikacji.

• Recenzent prześle wytyczne, według których Autorzy powininni dokonać poprawek, tak by nadesłany do Redakcji materiał spełniał standardy akadmickie. W przypadku odrzucenia tekstu Recenzent obowiązany jest dać Autorom wskazówki umożliwiające napisanie wartościowego artykułu naukowego w przyszłości.

• Recenzent dostarczy ocenę tekstu w wymaganym terminie lub poinformuje Redakcję o przyczynach uniemożliwiających terminowe nadesłanie recenzji.

• Oceniając nadesłany tekst, Recenzent będzie kierował się zasadą bezstronności; nie wolno używać argumentów ad-hominem.

• Recenzent ujawni Redakcji wystąpienie konfliktu interesów. Recenzent odmówi oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia dowolnego konfliktu interesów i poinformuje o tym fakcie Redakcję.

• Uwagi Recenzenta sformułowane są w sposób jasny i jednoznaczny.

• Przesłane materiały Recenzent winien traktować jako poufne.

• W razie wystąpienia plagiatu Recenzent zobowiązany jest poinformować o tym fakcie redakcję. Recenzent zgłosi również Redaktorom ewentualne braki w dokumentacji źródeł.

Obowiązki i rola Redaktorów

• Warunkiem niezbędnym dla publikacji nadesłanych materiałów jest opinia Recenzenta [dopuszczenie tekstu w niezmienionej formie lub po poprawkach zasugerowanych przez Recenzenta]. Niemniej, o ostatecznym doborze materiałów decyduje Redakcja.

• Selekcja tekstów dokonana przez Redaktorów musi być uzasadniona tylko i wyłącznie wartością naukową manuskryptów, ich walorem językowym, oryginalnością twórczą Autora, wymogami merytorycznymi oraz koncepcją planowanego tomu;

decyzja o wyborze materiałów nie może być zdeterminowana względami płci, światopoglądu, wyznania, obywatelstwa, przynależności etnicznej Autorów.

• Redaktorzy nie ujawniają nazwisk Recenzentów osobom trzecim.

• Do chwili publikacji tekstu Redaktorzy nie ujawniają żadnych danych dotyczących tekstu nikomu z wyjątkiem członków Zespołu Redakcyjnego i Rady Naukowej, oraz osób zaangażowanych w proces wydawniczy.

• Redaktorzy ani żadne osoby mające dostęp do manuskryptu przed jego publikacją nigdy nie wykorzystają niepublikowanych oryginalnych materiałów nadesłanych przez Autorów dla własnych celów badawczych bez zgody pisemnej Autorów.

Powyższe zasady powstały w oparciu o następujący kodeks: Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code_of_conduct_for_journal_editors.pdf (publicationethics.org)