PROCES RECENZJI

Wszystkie publikowane artykuły naukowe przechodzą podwójną selekcję: na etapie zgłoszenia przez autora/autorów propozycji artykułu, który jest wstępnie akceptowany lub odrzucany z powodu nieprzestrzegania wytycznych opracowania tekstu i niezgodności z tematem numeru, a następnie na etapie recenzji. Każda publikacja jest ewaluowana przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza redakcji i spoza jednostki naukowej, do której przynależy autor. Do procesu recenzyjnego powoływani się eksperci z zakresu literaturoznawstwa i przekładu (w zależności od problematyki publikacji naukowej) z kraju i zagranicy. Ocena odbywa się zgodnie z zasadą podwójnie ślepej recenzji („double blind review process”), gwarantującej nieujawnianie tożsamości autora i recenzenta obu stronom, i przy przestrzeganiu zasad etyki publikacyjnej zgodnie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE). Przeprowadzana selekcja oraz stosowana zasada „double blind review proces” pozwalają na to, by do każdego numeru pozyskać najlepszych autorów, specjalistów z dziedziny.

W przypadku dwóch skrajnie odmiennych recenzji (jednej pozytywnej, drugiej negatywnej) redakcja kieruje tekst do trzeciej recenzji (przy zachowaniu zasady podwójnej ślepej recenzji) i w zależności od jej wyniku podejmuje decyzję o publikacji bądź odmowie publikacji tekstu.

Wymogi punktacyjne dotyczące czasopism naukowych zakładają publikowanie listy recenzentów, ale zgodnie z zasadą „double blind review proces” odbywa się to dopiero po ukazaniu się numeru.

Udział w publikacji jednego z redaktorów tomu (redaktora naczelnego lub redaktora tematycznego) równoważny jest z wykluczenie go z procesu recenzji własnego tekstu (wybór i kontakt z recenzentem). Zadanie to przejmuje inny członek zespołu redakcyjnego lub członek komitetu naukowego.

Formularz recenzji wraz z kryteriami ewaluacyjnymi podany jest do publicznej wiadomości przez udostępnienie na stronie internetowej czasopisma.