La pena di morte come trasgressione dei fondamentali diritti umani in <i>Occhio per occhio</i> di Sandro VeronesiAbstrakt

The book Occhio per occhio by Sandro Veronesi is an important voice in the ongoing discussion on death penalty. First published in 1992 in the form of an essay, it was republished in 2004 as a prose narrative. Veronesi combines journalistic style with narrative fiction and thus reaches a the wide range of readers. The key word to the analysed text is “transgression.” Veronesi shows four countries which represent four sides of the world as well as very different political and cultural systems. He shows similar mechanisms of violation of certain norms and laws in these countries. The title of his work, which refers to the Biblical law of retaliation, clearly determines the position of the author who sees death penalty as a tool of revenge. Veronesi does not speak to the reader from the position of a detached theoretician, but as a man who personally experienced the tragedy of people affected by death penalty. For the reason that the author assumes a definitive position in the discussion and refers to a general concept of human nature, his novel arouses emotions and evokes controversies.


Key words: Death penalty, human rights, transgression, the right to retaliate, contemporary Italian Prose.


Barone, Giuseppe, 2004: Diritti fondamentali e libertà di religione nella Costituzione italiana e nelle carte sovranazionali. Reperibile sul sito: www.fscpo.unict.it/sda/.

Camus, Albert, [1957] 2006: Riflessioni sulla pena di morte. Trad. di Giulio coppi. Milano, SE SRL.

Cantarella, Eva, 2007: Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio? Milano, BUR Saggi.

Cortelazzo, Manilo, zolli Paolo, 1988: Dizionario etimologico della lingua italiana. Vol. 5. Bologna, Zanichelli.

Góralczyk, Wojciech, 2009: Podstawy prawa. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

La Sacra Bibbia. Reperibile sul sito: www.laparola.net/bibbia/.

Leopardi, Giacomo, 1966: Operette morali. Milano, Mursia.

Ricciardi, Stefania, 2006: “Postfazione”. In: Veronesi, Sandro: Occhio per occhio. La pena di morte in 4 storie. Milano, Bompiani.

Tamanti, Roberto, 2004: La pena di morte. Tra etica della vita e autorità dello Stato. Assisi, Cittadella Editrice.

Veronesi, Sandro, 2006: Occhio per occhio. La pena di morte in 4 storie. Milano, Bompiani.

Zamparutti, Elisabetta, a cura di, 2009: Nessuno tocchi Caino. La pena di morte nel mondo. Rapporto 2009. Roma, Reality Book.


KłosekW. (1). La pena di morte come trasgressione dei fondamentali diritti umani in <i>Occhio per occhio</i&gt; di Sandro Veronesi. Romanica Silesiana, 5(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5771

Wiesława Kłosek  wieslawa.klosek@us.edu.pl
Università della Slesia 
Wiesława Kłosek è docente di Letteratura italiana presso il Departimento di Italianistica dell’Università della Slesia a Sosnowiec. Ha conseguito la laurea in lettere nel 1995 e nel 2001 ha ottenuto il dottorato. È autrice della monografia intitolata Il concetto del male di vivere nella narrativa di Italo Svevo nonché di vari articoli sulla narrativa italiana contemporanea. Le sue ricerche si concentrano sulla categoria dello spazio letterario, assiologia e concetto d’identità.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).