Transgressive Shame / Transgressing Shame Reflections on Lorna Crozier’s Poetic Revision of the Christian Myth of the FallAbstrakt

The general aim of this paper is to analyse the ways in which the concept of “transgression” loses its negative connotations in queer and feminist interpretations of the Biblical narrative of the Original Sin. In the course of this analysis, “transgression” ceases to be the indication of evil and sin, and starts to represent the possibility of transformation, redefinition, and rebellion. The theoretical part of the article focuses on the feminist reading of the Biblical Creation Myth and ponders the meaning of shame experienced by Adam and Eve in the aftermath of their sin. It also indicates the parallels between the concepts of “shame” and “queerness,” which comparison, in turn, allows for a redefinition of the notion of “transgression.” The subsequent part of the text constitutes an interpretation of Lorna Crozier’s poem titled “Original Sin.” In her revision Crozier subverts the binary logic of the Garden by means of evoking the character of Lilith as well as Aristophanes’ myth of the origins of human kind. The purpose of the proposed reading is to show that through queering the Biblical story, Crozier de-shames the Biblical Eve, and undermines the Biblical depiction of her sin. The last part of the paper focuses on an analysis of Crozier’s poem “What I Gave You Truly” in which Eve’s confession becomes the narrative of transgression.


Key words: Transgression, shame, feminist theory, queer theory, Lorna Crozier.


Allan, James, 2001: “Imagining an Intercultural Nation: A Moment in Canadian Queer Cinema”. In: Goldie, Terry, ed.: In a Queer Country: Gay and Lesbian Studies in the Canadian Context. Vancouver, Arsenal Pulp Press: 142—156.

Bernstein, Susan David, 1997: Confessional Subject: Relations of Gender and Power in Victorian Literature and Culture. Chapel Hill and London, The University of North Carolina Press.

Brooks, Peter, 1993: Body Work: Objects of Desire in Modern Narrative. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

Butler, Judith, 1999: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York and London, Routledge.

Crozier Lorna, 2002: “Original Sin”. In: Apocrypha of Light. Toronto, McClelland & Steward: 20—22.

Crozier, Lorna, 2002: “What I Gave You Truly.” In: Apocrypha of Light. Toronto, McCleland and Steward: 39.

Daly, Mary, 1978: Gyn/Ecology. The Metaethics of Radical Feminism. Boston, Beacon Press.

Ecker, Ronald L., 1995: And Adam Knew Eve: A Dictionary of Sex in the Bible. Available HTTP: http://whobrad.com/and.htm (accessed 22 June 2003).

Felman, Shoshana, Laub, Dori, 1992: Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychology and History. London, Routledge.

Fernie, Ewan, 2002: Shame in Shakespeare. London, Routledge.

Foucault, Michel, 1998: The Will to Knowledge. The History of Sexuality. Vol. 1. Robert Hurley trans. London, Penguin Books.

Gilmore, Leigh, 1994: Autobiographics: A Feminist Theory of Women’s Self-Representation. Ithaca and London, Cornell University Press.

Graves, Robert, Pathai, Raphael, 1964: Hebrew Myths. New York, Doubleday.

Jacoby, Mario, 1994: Shame and the Origins of Self-Esteem. London, Routledge.

Kaufman, Gershen, 1996: The Psychology of Shame. Theory and Treatment of Shame-Based Syndromes. New York, Springer Publishing Company.

Kosofsky Sedgwick, Eve, 1995: “Queer Sex Habits (Oh, no! I mean)”. Available HTTP: http://duke.edu/~sedgwic/WRITING/HABITS.htm (accessed 9 August 2004).

Kosofsky Sedgwick, Eve, 2003: Touching Feeling. Affect, Pedagogy, Performativity. Durham and London, Duke University Press.

Kristeva, Julia, 1997: “Motherhood According to Giovanni Bellini”, excerpted from: Desire in Language. In: Oliver, Kelly, ed.: The Portable Kristeva. New York, Columbia University Press.

Lacan, Jacques, 1995: Le Seminaire livre XX. Lisa Jardine trans. Quoted in: Jardine, Lisa, 1990: “The Politics of Impenetrability”. In: Brennan, Teresa, ed.: Between Feminism and Psychoanalysis. London, Routledge.

Lynd, Helen Merrel, 1958: On Shame and the Search for Identity. New York, Harcourt, Brace and Company.

Munt, Sally R., 2008: Queer Attachments. The Cultural Politics of Shame. Hampshire, Ashgate Publishing Limited.

Newman, Zoë, 2001: “The Bisexuality Wars: The Perils of Identity and Marginality”. In: Goldie, Terry, ed.: In a Queer Country: Gay and Lesbian Studies in the Canadian Context. Vancouver, Arsenal Pulp Press.

Oliver, Kelly, 1997: “Introduction”. In: The Portable Kristeva. New York, Columbia University Press.

Pattison, Stephen, 2000: Shame: Theory, Therapy, Theology. Cambridge, Cambridge University Press.

Plato, 2000: Symposium and Phaedrus. Tom Griffith trans. London, Everyman’s Library.

Rossetti, Dante Gabriel: “Eden’s Bower”. Available HTTP: http://geocities.com/mahtezcatpoc/edens.html (accessed 16 June 2004).

Rossetti, Dante Gabriel: “Lilith.” Available HTTP: http://lilitu.com/lilith/lilpoem.html (accessed 1 February 2010).

Sartre, Jean-Paul, 1996: Being and Nothingness. Hazel E. Barnes trans. New York, Washington Square Press.

Szatanik, Zuzanna, 2007: “Womans’s Shame and Feminine Conception”. In: Open Letter. A Canadian Journal of Writing and Theory. No 3. Ontario, CA, Ontario Arts Council: 91—100.

The King James Study Bible, 1981. The United Stated of America, Thomas Nelson Publishers.


SzatanikZ. (1). Transgressive Shame / Transgressing Shame Reflections on Lorna Crozier’s Poetic Revision of the Christian Myth of the Fall. Romanica Silesiana, 5(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5776

Zuzanna Szatanik  zuzanna.szatanik@us.edu.pl
University of Silesia 
Zuzanna Szatanik in an Assistant Professor at the University of Silesia, Katowice (Poland). In 2005 she received a PhD from the University of Silesia. Her research interests include Canadian literature, American literature, minority literatures, gender studies, shame psychology and children’s literature. She taught courses on the history of American literature, interpretation of literature, and literary theory. Her book on Lorna Crozier is Forthcoming.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).