La desviación en la poesía de Leopoldo María PaneroAbstrakt

Leopoldo María Panero is a modern Spanish poet and a member of the Novísimos group. Critics have often labeled him insane, transgressive and cursed. His mental illness, schizophrenia, makes him one of the most controversial Spanish poets and grants him a unique vision of reality. Culture and society generate and develop rules, limits and prohibitions which every member of a given society is obligated to obey. In Panero’s writing morality is likened to a constraint which the poet transgresses. This article concentrates on one of the most important issues in Panero’s writing, namely, transgressive sexuality (with its socially unacceptable forms, such as incest or necrophilia). What is more, by using the most significant ideas of Georges Bataille, Sigmund Freud or Antoni Kępiński, this paper ponders on whether madness is enough to

Key words: Leopoldo María Panero, modern Spanish poetry, sexuality, schizophrenia, transgression.


Araújo, Kathya, 1999: “El erotismo en el pensamiento de Georges Bataille visto desde el psicoanálisis”. Revista de la Academia, Nº 4, 1986: 67—76. Consultado el 15 de enero de 2010. En : http://www.academia.cl/biblio/revista_academia/04/articulos/El%20erotismo%20en%20el%20pensamiento%20de%20Georges%20Bataille%20visto%20desde%20el%20psi coanálisis.pdf.

Bataille, Georges, 2002: “La transgresión”. En: idem: El erotismo. Capítulo V. Barcelona, Tusquets Editores: 67—75. En Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales. Consultado el 10 de enero de 2010. En : www.cholonautas.edu.pe/modulo/up load/Bataille.pdf.

Blesa, Túa, ed., 2001: Leopoldo María Panero. Poesía completa 1970—2000. Madrid, Visor Libros.

Carrión, Ernesto, 2006: “Leopoldo María Panero y la muerte del sujeto en el mapa de la lírica contemporánea”. Consultado el 10 de mayo de 2008. En : http://casa-delasiguanas.blogspot.com/2006/09/leopoldo-mara-panero-y-la-muerte-del.html.

Casado, Francisco Javier, 2006: “Leopoldo María Panero. Cópula con el cadáver de la poesía”. Consultado el 20 de febrero de 2008. En : http://airepalabras.blogspot.com/2006/12/leopoldo-mara-panero.html.

Diccionario de la lengua española RAE. Consultado el 20 de enero de 2010. En : http://buscon.rae.es/draeI/.

Fernández, Benito J., 1999: El Contorno Del Abismo. Vida y leyenda de Leopoldo María Panero. Barcelona, Tusquets Editores.

Foucault, Michel, 1963: “Prefacio a la transgresión”. Consultado el 15 de enero de 2010. En : http://luisgarciafanlo.blogspot.com/2010/01/michel-foucault-prefacio-la.html.

Freud, Sigmund, 1992: Kultura jako źródło cierpień. Warszawa, Wydawnictwo KR.

Freud, Sigmund, 2009: Sztuki plastyczne i literatura. Warszawa, Wydawnictwo KR.

García, Salvador, 2008: “Leopoldo María Panero, el último tabú español”. La Jornada Morelos. Consultado el 10 de enero de 2010. En : http://www.lajornadamorelos.com/component/content/62210?task=view.

Giddens, Anthony, 2002: Nowoczesność i tożsamość. “Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. A. Szulżycka. Warszawa, PWN.

Jové, Jordi, 1986: “Así se fundó Leopoldo María Panero”. Scriptura, Nº 1, 1986: 67—76. Consultado el 5 de mayo de 2008. En : http://web.udl.cat/dept/filcef/scriptura/ jovepanero.html.

Kępiński, Antoni, 2009: Schizofrenia. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Kłoskowska, Antonina, 1981: Socjologia kultury. Warszawa, PWN.

Labrador Méndez, Germán, 2008: “Musa locura. Biblioteratura, política y psicoanálisis en la poesía de la Transición Española”. Consultado el 10 de abril de 2008. En : http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/labrador.pdf.

Memba, Javier, 2005: “Leopoldo María Panero, el último poeta transgresor”. Técnica literaria. Consultado el 15 de enero de 2010. En : http://www.tecnicaliteraria.com/article1286.html.

Navarra, Andreu, 2004: “Leopoldo María Panero: la perfecta venganza de escribir”. Babab, N° 26, otoño 2004. Consultado el 10 de enero de 2010. En : http://www. babab.com/no26/panero.php.

Potestad Menéndez, Fabricio, Zuazu Castellano, Ana, 2003: “Desorden mental y creación estética”. En: Norte de Salud Mental, revista de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria, Volumen V, Nº 16, febrero 2003. Consultado el 5 de mayo de 2008. En : http://www.omeaen.org/norte/16/n16todo.pdf.

Rojas, Sergio: “La idea de la transgresión en Bataille”. Consultado el 20 de enero de 2010. En : http://www.plataforma.uchile.cl/fb/cursos_area/estetica/modulo5/tema2/doc/Laidea_de_transgresion_en_Bataille.doc.

Sztompka, Piotr, 2006: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków, Wydawnictwo Znak.

Vidal Tibbits, Mercedes, 2000: “Transgresión en La familia de León Roch”. En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2000. Consultado el 12 de enero de 2010. En : http://www. cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01470596599014995207857/p0000 001.htm.


ŚmiłekE. (1). La desviación en la poesía de Leopoldo María Panero. Romanica Silesiana, 5(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5777

Ewa Śmiłek  ewa.smilek@us.edu.pl
Universidad de Silesia 
Ewa Śmiłek, estudiante del doctorado, trabaja en el Departamento de Hispánicas en la Universidad de Silesia. Sus investigaciones se centran en la poesía española más reciente, especialmente en la creación de los poetas quienes debutaron después del año 1970.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).