Ma è davvero uno scandalo? Caravaggio sotto accusa ne <i>L’olivo e l’olivastro</i> di Vincenzo ConsoloAbstrakt

Vincenzo Consolo, in one of his interviews, said that painting is counterbalance to style in his artistic work. In fact, the fine art is a frequent motif appearing in his works. The novel titled L’olivo e l’olivastro is a great example of this kind of narration since one of the chapters depicts Caravaggio’s stay in Siracusa, as well as the consequences of this fruitful visit. Taking into account the way an olive and a wild olive sprout from the same trunk, so as to be the symbol of everything that is cultivated and what is wild, it should be noted that in the same way the heroes in Caravaggio’s paintings have the features that characterize both human beings and animals. This split is present constantly in artistic work of Caravaggio who broke the cardinal rules set out in painting. As a result, he was called both a scandalmonger and the author of the first painting transgression, as well as a highly provocative artist. Vincenzo Consolo’s prose is thought-provoking and encourages reflection on relativity of goodness and beauty in the real world which is depicted as disappointing.


Key words: Painting, escape, transgression, exaggeration, relativity.


Benozzo, Francesco, 2003: “Porto”. In: Luoghi della letteratura italiana. Milano, Mondadori.

Consolo, Vincenzo, 2007: L’olivo e l’olivastro. Milano, Mondadori.

Di Grado, Antonio, 1999: “Quale in lui stesso alfine l’eternità lo muta… Per Sciascia, dieci anni dopo”. In: Approssimazioni a Consolo. Caltanissetta — Roma, Salvatore Sciascia Editore.

Dicuonzo, Angelo, 2002: “Storia, menzogna e letteratura. Annotazioni sulla narrativa di Vincenzo Consolo”. Allegoria, N. 40—41.

Giombi, Samuele, 2003: “Chiesa”. In: Luoghi della letteratura italiana. Milano, Mondadori.

Kozielecki, Józef, 2002: Transgresja i kultura. Warszawa, Wyd. Żak.

Nicolao, Mario, 1999: Il viaggio di Odisseo. Milano, Bompiani.

Paccagnini, Ermanno, 1994: “Ritorno senza miele”. Il Sole 24 Ore.

Papa, Enzo, 2003: “Ritratti di critici di contemporanei. Vincenzo Consolo”. In: Belfagor. Rassegna di varia umanità. Firenze, Casa Editrice Leo S. Olschki.

Traina, Giuseppe, 2001: Vincenzo Consolo. Firenze, Cadmo.


ChmielA. (1). Ma è davvero uno scandalo? Caravaggio sotto accusa ne <i>L’olivo e l’olivastro</i&gt; di Vincenzo Consolo. Romanica Silesiana, 5(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5778

Aneta Chmiel  aneta.chmiel@us.edu.pl
Università della Slesia 
Aneta Chmiel è docente di Glottodidattica presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università della Slesia a Sosnowiec. Ha conseguito la laurea in lettere nel 1998 e nel 2002 ha ottenuto il dottorato. È autrice di vari articoli sulla letteratura italiana rinascimentale e contemporanea.
Ultimamente le sue ricerche si concentrano sulla narrativa di Vincenzo Consolo.
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).