Indocile Bodies: Bodily Transgressions in Selected Canadian MoviesAbstrakt

The article looks at the representations of corporeality, desire and transgression in selected films by David Cronenberg, Guy Maddin and Bruce LaBruce. The body acquires some kind of independence in these films, and the forces of excess that work in/though it (drives, desires) push the modern subject into various acts of transgression, thus threatening its propriety and stability. At a cultural level, this phenomenological instability of body- and self-boundaries may be linked to the Canadian sense of a “weak” national identity, rephrased by some as a positive case of “queer” nationality.

Key words: Body, desire, sexuality, transgression, excess, queer, Canadian cinema.


Allan, James, 2001: “Imagining an Intercultural Nation: a Moment in Canadian Queer Cinema”. In: Goldie, Terry, ed.: In a Queer Country. Vancouver, Arsenal Press: 138—159.

Beard, William, 2005: “Conversations with Guy Maddin”. Available HTTP: http://iceberg.arts.ualberta.ca/filmstudies/Maddin%2005%20interview.html (accessed 26 February 2010).

Beard, William, 2006: The Artist as Monster: The Cinema of David Cronenberg. Toronto, University of Toronto Press.

Birney, Earle, 1995: “Canada: Case History: 1945”. In: Kuester, Martin, ed.: Canadian Studies: A Literary Approach. Bochum, Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer.

Creed, Barbara, 1998: “The Crash Debate: Anal Wounds, Metallic Kisses”. Screen 39: 2, Summer: 175—179.

Creed, Barbara, 2000: “The Naked Crunch: Cronenberg’s Homoerotic Bodies”. In: Grant, Meichael, ed.: The Modern Fantastic: The Films of David Cronenberg. Westepoint, Praeger Books: 84—101.

Douglas, Mary, 1966: Purity and Danger. London, Routledge.

Edwards, Justin D., 2005: Gothic Canada. Reading the Spectre of a National Literature. Edmonton, University of Alberta Press.

Francis, Daniel, 1997: National Dreams: Myth, Memory, and Canadian History. Vancouver, Arsenal Pulp Press.

Hurley, Kelly, 1995: “Reading Like an Alien: Posthuman Identity in Ridley Scott’s Alien and David Cronenberg’s Rabid”. In: Halberstam, Judith, Livingston, Ira, eds: Posthuman Bodies. Bloomington, Indiana University Press: 203—224.

Jenks, Chris, 2003: Transgression. London, Routledge.

Kipman, Simon-Daniel, 2005: “Transgression”. In: de Mijolla, Alain, ed.: International Dictionary of Psychoanalysis. Available HTTP: http://www.enotes.com/psychoanalysis-encyclopedia/hatred (accessed 26 February 2010).

LaBruce, Bruce, 1997a: “Forward”. In: Gonick, Noam, ed.: Ride Queer Ride. Winnipeg, Plug-In Gallery: 24—28.

LaBruce, Bruce, 1997b: The Reluctant Pornographer. New York, Gutter Press.

McIntosh, David, 1997: “Engines of Desire, Empire of the Undead: LaBruce, Sex, Money and Celebrity”. In: Gonick, Noam, ed.: Ride Queer Ride. Winnipeg, Plug-In Gallery: 142—160.

Monk, Katherine, 2001: Weird Sex & Snowshoes, and Other Canadian Film Phenomena. Vancouver, Raincoast Books Allan.

Morgan, Jason, 2006: “Queerly Canadian: Perversion Chic Cinema and (Queer) Nationalism in English Canada”. In: Sherbert, Garry, Gerin, Annie, Petty, Sheila, eds: Canadian Cultural Poesis: Essays on Canadian Culture. Waterloo, Wilfred Laurier U P.: 211—227.

Persky, Stan, 2003: “Letter from Berlin: Kanada Week”. Available HTTP: http://stanpersky.de/index.php/articles/latest/letter-from-berlin-kanada-week (accessed 26 February 2010).

Rodley, Chris, ed., 1992: Cronenberg on Cronenberg. Toronto, Knopf.

Shaviro, Steven, 2002: “Fire and Ice: The Films of Guy Maddin”. In: Beard, William, White, Jerry, eds: North of Everything: English-Canadian Cinema Since 1980. Edmonton, University of Alberta Press: 216—221.

Stallybrass, Peter, White, Allon, 1986: The Politics and Poetics of Transgression. London, Methuen.

Toles, George, 2001: A House Made of Light: Essays on the Art of Film. Detroit, Wayne State University Press.

Waugh, Thomas, 2006: The Romance of Transgression in Canada: Queering Sexualities, Nations, Cinemas. Carleton University Press.

Williams, Linda Ruth, 1999: “The Inside-Out of Masculinity: David Cronenberg’s Visceral Pleasures”. In: Aaron, Michele, ed.: The Body’s Perilous Pleasures: Dangerous Desire and Contemporary Culture. Edinburgh, Edinburgh University Press: 30—48.

Wood, Robin, 1976: “An Introduction to the American Horror Film”. In: Nichols, Bill, ed.: Movies and Methods. Vol. 2. Berkeley, University of California Press: 195—220.

Filmography

Cronenberg, David, 1983: Videodrome. Universal.

Cronenberg, David, 1986: The Fly. Twentieth Century Fox Home Entertainment.

Cronenberg, David, 1991: Naked Lunch. Twentieth Century-Fox.

Cronenberg, David, 1996: Crash. Fine Line.

Cronenberg, David, 1999: eXistenZ. Miramax.

LaBruce, Bruce, 2008: Otto; or, Up with Dead People. Strand Releasing.

Maddin, Guy, 1992: Careful. Cinephile.


SikoraT. (1). Indocile Bodies: Bodily Transgressions in Selected Canadian Movies. Romanica Silesiana, 5(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5779

Tomasz Sikora  tsikora@up.krakow.pl
Pedagogical University of Cracow 
Tomasz Sikora teaches at the English Department of the Pedagogical University of Cracow. He received his MA degree from Adam Mickiewicz University (1996) and a PhD in English from the University of Silesia (2001). In 2003 he published Virtually Wild: Wilderness, Technology and the Ecology of Mediation and over the past several years he has co-edited (with Dominika Ferens and Tomasz Basiuk) three volumes of essays on queer studies; he is also a co-editor of the online journal of queer studies InterAlia. His interests include American and Canadian Studies, gender and queer theory, philosophies of nature and discourses of the unnatural.
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).