Specyfika relacji reporterskiej po 24 lutego 2022 roku na przykładzie "Tygodnika Powszechnego"


Abstrakt

Tekst jest analizą technik i narzędzi relacjonowania konfliktu wojennego po agresji Rosji na Ukrainę (24 lutego 2022 r.) na przykładzie materiałów reporterskich publikowanych w "Tygodniku Powszechnym". Badania wskazują na linie tematyczne, geopolityczną koncentrację na wybranych przestrzeniach Ukrainy, także na trafny dobór przykładów biograficznych łatwych do deszyfracji i utożsamienia przez czytelnika tygodnika społeczno-politycznego.


Słowa kluczowe

reportaż wojenny; korespondencja wojenna; dziennikarstwo prasowe; wojna w Ukrainie

Hallada Marek, Jankowska Dorota (2014): Subiektywny obiektywizm współczesnej fotografii. W: Współczesne media: wartości w mediach, wartości mediów. T. 2: Wartości mediów. Red. I. Hofman, D. Kępa-Figura. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 49–60.

Hodalska Magdalena (2017): Trauma dziennikarzy. Dziennikarstwo traumy. Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Irwin-Zarecka Iwona (2018): Pamięć błyskawiczna. W: Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. R. Chymkowski, P. Dobrosielski, P. Majewski, M. Napiórkowski [et al.]. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 192–203.

Kaliszewski Andrzej (2017): Mistrzowie polskiego reportażu wojennego (1914–2014). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kaliszewski Andrzej, Żyrek-Horodyska Edyta (2019): Kasandry i amazonki. W kręgu kobiecego reportażu wojennego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Napiórkowski Marcin (2018): Epidemia pamięci. W: Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. R. Chymkowski, P. Dobrosielski, P. Majewski, M. Napiórkowski [et al.]. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 15–37.

Renshaw Layla (2018): Otwarty grób. W: Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. R. Chymkowski, P. Dobrosielski, P. Majewski, M. Napiórkowski [et al.]. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 97–107.

Sewell William (2005): Logics of History: Social Theory and Social Transformation. University of Chicago Press, Chicago.

Urbaniak Paweł (2010): Reportaż jako źródło wiedzy o społeczeństwie. W: Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne. Red. I. Borkowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 45–54.

van Dijck José (2018): Pamięć zmediatyzowana jako narzędzie pojęciowe. W: Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. R. Chymkowski, P. Dobrosielski, P. Majewski, M. Napiórkowski [et al.]. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 127–138.

Wasilewski Jacek (2017): Krytyka metody polifonicznej: teologia dziennikarska. W: Laboratorium reportażu. Metoda, praktyka, wizja. Red. I. Dimitrijević. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 187–200.

Zagrodnikowa Alicja (2019): O języku podpisów do zdjęć w prasie. W: Język w prasie. Antologia. Red. M. Kita, I. Loewe. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 113–122.

Pobierz

Opublikowane : 2023-04-19


BorkowskiI. (2023). Specyfika relacji reporterskiej po 24 lutego 2022 roku na przykładzie "Tygodnika Powszechnego". Fabrica Litterarum Polono-Italica, (1(5), 1-14. https://doi.org/10.31261/FLPI.2023.05.08

Igor Borkowski  iborkowski@swps.edu.pl
Uniwersytet SWPS  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).