Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.


Dla autorów

Nadsyłane teksty powinny zostać przygotowane zgodnie z zestawem wytycznych:

 • plik w formacie: .doc, .docx;
 • czcionka typu Times New Roman (12 pkt);
 • interlinia – 1,5 wiersza;
 • wszystkie marginesy – 2,5 cm;
 • cytaty powyżej dwóch linijek tekstu – wyodrębnione z tekstu głównego za pomocą czcionki 11 pkt;
 • cytaty krótsze „wplecione” w tekst główny – oznaczone zawsze cudzysłowem;
 • objętość pliku (wraz z abstraktem, notą, słowami kluczowymi oraz bibliografią) do 40.000 znaków ze spacjami.

Do przesłanego tekstu zwyczajowo dodajemy:

 • notę o autorze (tytuł/stopień naukowy, afiliacja instytucjonalna, zainteresowania naukowe, pięć najważniejszych publikacji, adres e-mail, numer ORCID);
 • obowiązkowy abstrakt w języku angielskim (o objętości maksymalnie 600 znaków ze spacjami);
 • 3–5 słów kluczowych – w języku angielskim oraz języku polskim / języku publikacji.

Prosimy także o przygotowanie bibliografii załącznikowej i przypisów wedle zasad stosowanych w systemie „harwardzkim” (Harvard Referencing System). Szczegóły postępowania w tym zakresie regulują „Zasady sporządzania przypisów i bibliografii końcowej” .

Teksty w postaci pliku prosimy przesyłać na elektroniczny adres redakcji: fabrica@us.edu.pl

Redakcja jest przekonana, że wdrożenie procedury poświadczającej oryginalność artykułów naukowych pomoże uniknąć inicjowania procedur demaskujących i piętnujących nierzetelność naukową oraz naruszanie zasad etyki obowiązujących w nauce. Każdy z Autorów aplikujących do publikacji w piśmie przesyła skan podpisanego oświadczenia – OŚWIADCZENIE AUTORSKIE. Dotyczy ono zgody na publikację artykuł w czasopiśmie wydawanym na licencji Creative Commons (CC BY-SA 4.0), a także zawiera odpowiedzi na treść przesłanych recenzji naukowych.