Konkretność jako procedura. Przyczynek do historii Memoriału

Simone Guagnelli
https://orcid.org/0000-0003-4195-3070

Abstrakt

Artykuł w szerokim zakresie rekonstruuje historię rosyjskiej organizacji pozarządowej Memoriał – instytucji, której przyznano ostatnio pokojową Nagrodę Nobla. Szkic obejmuje zarys jego losów, od początków lat osiemdziesiątych po czasy obecne. Autor próbuje postawić hipotezę, że Memoriał to najważniejszy ruch oporu w tradycji rosyjskiej i poradzieckiej. Dokumentuje to również załączona do tekstu wyczerpująca bibliografia. Artykuł uzyskuje szczególną rangę w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę. Dodatkowo, w tym ruchu wolnościowym, zamanifestowały się konkretne wspólne działanie nowej Europy, zwłaszcza na ważnych polach pamięci historycznej i obrony praw obywatelskich.


Słowa kluczowe

Memoriał; Nagroda Nobla; prawa człowieka; pamięć historyczna

Appello 2022

Appello per Memorial, “Una Città”, n. 281 / 2022 febbraio. Online: https://www.unacitta.it/it/articolo/1769-appello-per-memorial [accesso: 08.12.2022].

Blog Memorial Italia 2022 b

«Il Caucaso del Nord e l’Ucraina: 20 settimane di “operazione militare speciale”», 8 settembre 2022. Online: https://www.huffingtonpost.it/blog/2022/09/08/news/il_caucaso_del_nord_e_lucraina_20_settimane_di_operazione_militare_speciale-10176708/ [accesso: 08.12.2022].

Canale YouTube Obščestvo Memorial

Online: https://www.youtube.com/c/MemoRu/featured [accesso: 08.12.2022].

Chronika Memoriala Хроника «Мемориала». Online: https://www.memo.ru/ru-ru/memorial/history/ [accesso: 08.12.2022].

Chroniki Memoriala 1989

«Хроники Мемориала», Панорама, 1989, 10. Online: http://www.panorama.ru/gazeta/1-30/p10mem.html [accesso: 08.12.2022].

Delo Jurija Dmitrieva 2016

«Дело Юрия Дмитриева. Хронология 2016–2021 гг.», 29 ноября 2016. Online: https://www.memo.ru/ru-ru/biblioteka/delo-yuriya-dmitrieva-hronologiya-20162020-gg/ [accesso: 08.12.2022].

Dokumental’nyj proekt Istorija Memoriala

Документальный проект «История Мемориала». Online: https://www.memo.ru/ru-ru/projects/mnemorial [accesso: 08.12.2022].

Istorija IGPI 2002

«История ИГПИ (из воспоминаний Вячеслава Игрунова, 2001–2002 гг.)», Панорама, 2002, 50. Online: http://www.panorama.ru/gazeta/p50vya.html [accesso: 08.12.2022].

Meduza 2015

«Как узнать побольше о репрессированных родственниках?», 29 октября 2015. Online: https://meduza.io/cards/kak-uznat-pobolshe-o-repressirovannyh-rodstvennikah [accesso: 08.12.2022].

Meduza 2017

«Он занимался историей освободительного движения. И был его частью» Соратники и коллеги вспоминают Арсения Рогинского, одного из создателей общества «Мемориал», 18 декабря 2017. Online: https://meduza.io/feature/2017/12/18/on-zanimalsya-istoriey-osvoboditelnogo-dvizheniya-i-byl-ego-chastyu [accesso: 08.12.2022].

Meduza 2021

Старше Российской Федерации Прокуратура добилась ликвидации «Мемориала». Вот его краткая история – для тех, кто почти ничего не знает об этой важнейшей правозащитной организации, 11:02, 1 декабря 2021, Источник: Meduza. Online: https://meduza.io/feature/2021/12/01/starshe-rossiyskoy-federatsii [accesso: 08.12.2022].

Memorial

лет обществу «Мемориал». Online: https://hro.org/print/4370 [accesso: 08.12.2022].

Memorial: epizod I

«Memorial: epizod I», International Memorial. Online: http://prequel.memo.ru [accesso: 08.12.2022].

Memorial. Storia e diritti umani in russia 2011

Memorial. Storia e diritti umani in Russia, a cura di Memorial Italia, 2011. Online: http://www.memorialitalia.it/ita/wp-content/uploads/2012/06/interni_DIRITTIumani_2011.pdf [accesso: 08.12.2022].

O dele Jurija Dmitrieva 2020–2021

«О деле Юрия Дмитриева». Online: https://www.memo.ru/ru-ru/biblioteka/o-dele-yuriya-dmitrieva/ [accesso: 08.12.2022].

Prava čeloveka v Rossii

Sito sul rispetto dei diritti umani in Russia. Online: http://www.hro.org [accesso: 08.12.2022].

Sito web Obščestvo Memorial

Online: https://www.youtube.com/c/MemoRu/featured [accesso: 08.12.2022].

Vedomosti Memoriala 1989

Ведомости Мемориала, 1989/1, 28 января. Online: https://lib.memo.ru/media/book/29638.pdf [accesso: 08.12.2022].


Opublikowane : 2023-04-19


GuagnelliS. (2023). Konkretność jako procedura. Przyczynek do historii Memoriału. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (1(5), 1-24. https://doi.org/10.31261/FLPI.2023.05.13

Simone Guagnelli  simone.guagnelli@uniba.it
Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari  Włochy
https://orcid.org/0000-0003-4195-3070
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).