Orio Vergani – nie tylko reporter

Luca Clerici
https://orcid.org/0000-0002-1771-825X

Abstrakt

W lipcu 2022 roku siostrzeńcy Orio Verganiego przekazali zbiór ważnych dokumentów Verganiego i jego synów Guido oraz Leonardo – centrum APICE (Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione Editoriale), ważnej instytucji należącej do Uniwersytetu w Mediolanie. Darowizna ta stanowi doskonałą okazję do zbadania zainteresowań Verganiego w różnych dziedzinach: reportażu, fotoreportażu, literaturze i krytyce artystycznej, malarstwie, kinie, sztuce radiowej, reklamie, enologii i gastronomii. Każdy może znaleźć fascynujący i pełny portret Verganiego, wyłaniający się z jego niepublikowanych dotąd pism.


Słowa kluczowe

Orio Vergani; reportaż; fotoreportaż; archiwum

Ajaello Nello (2010): 1932 Orio Vergani. “Accademia Italiana della Cucina” (“I quaderni dell’Accademia”), no. 75, pp. 30–37.

Bertelli Carlo (1979): La fedeltà incostante. In: Storia d’Italia. Annali 2. L’immagine fotografica 1845–1945. Einaudi, Torino, pp. 57–198.

Cederna Camilla (1987): Il meglio di C.C. Mondadori, Milano.

Clerici Luca (2921): Guadagnarsi il pane. Scrittori italiani e civiltà della tavola. Luni edizioni, Milano.

Franceschi Gianni (2010): Introduzione. “Accademia Italiana della Cucina” (“I quaderni dell’Accademia”), no. 75, pp. 7–9.

Gadda Carlo Emilio (1991): Le meraviglie d’Italia. In: Saggi giornali favole e altri scritti I. A cura di L. Orlando, C. Martignoni, D. Isella. Garzanti, Milano, pp. 63–66.

Lorenzi Alberto (1977): La Milano di Orio Vergani. Strenna dell’Istituto ortopedico Gaetano Pini, Milano.

Marcucci Eugenio (2005): Giornalisti grandi firme. L’Età del mito. Rubbettino, Soveria Mannelli.

Meldini Piero (2018): Nelle pagine di un libro, fra ricette e misteri. Gli intellettuali in cucina. “La Biblioteca di via Senato”, An. X, no. 11, pp. 7–12.

Milone Pietro (2020): Vergani, Orio. In: Dizionario biografico degli italiani, Vol. 98. Online: https://www.treccani.it/enciclopedia/orio-vergani_%28Dizionario-Biografico%29/ [accesso: 17.03.2023].

Montale Eugenio (2010): L’uomo e lo scrittore. “Accademia italiana della cucina” (“I quaderni dell’Accademia”), no. 75, pp. 14–21.

Montale Eugenio (1996), L’uomo e lo scrittore. In: Il secondo mestiere. Prose 1920–1979. A cura di G. Zampa, T. II. Mondadori, Milano, pp. 2254–2261.

Oriani Alfredo (1923): Fuochi di bivacco. Licinio Cappelli Editore, Bologna.

Vergani Orio (2010): I gastronomi al lavoro. “Accademia Italiana della Cucina” (“I quaderni dell’Accademia”), no. 75, pp. 86–89.

Vergani Orio (1990): Misure del tempo. Diario 1950–1959. Leonardo, Milano.

Vergani Orio (1957): Mondo grande, mondo piccolo. “Le Vie d’Italia”, An. LXIII, no. 1, pp. 7–11.

Vergani Orio (2001): Ventiquattro anni dopo. In: Settimana di Dublino. Capitoli di un viaggio in brum da Milano a Venezia. 1935. Rosellina Archinto, Milano.


Opublikowane : 2023-04-20


ClericiL. (2023). Orio Vergani – nie tylko reporter. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (1(5), 1-13. https://doi.org/10.31261/FLPI.2023.05.02

Luca Clerici  luca.clerici@unimi.it
Uniwersytet Mediolański  Włochy
https://orcid.org/0000-0002-1771-825X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).