Proces karny grupy „U-2” śląskiego wywiadu Armii Krajowej „Stragan” w świetle źródeł niemieckich

Marian Małecki
http://orcid.org/0000-0001-5728-4727

Abstrakt

Praca dotyczy procesu karnego członków śląskiego wywiadu „Stragan” grupy „U-2” Armii Krajowej, którzy zostali oskarżeni o zdradę III Rzeszy i po krótkiej rozprawie straceni w 1944 r. . Byli wywiadowcami , zbierającymi dane na tematy związane z wojskowością i obronnością III Rzeszy w Salzgitter w górach Harzu. W pracy ukazano mechanizmy działania wymiaru sprawiedliwości w III Rzeszy, sposób prowadzenia postępowania przygotowawczego i samą rozprawę. Opisano także egzekucje i losy ciał skazanych po jej wykonaniu. 


Słowa kluczowe

proces karny III Rzeszy, „Stragan”, wywiad polski, grupa „U-2”, Gertruda Świerczek, Bogusław Krytek, Franciszek Cienciała, Adolf Dytko, Volksgerichtshof, Trybunał Ludowy III Rzeszy.

Archiwalia

Archiwum Muzeum Militarnych Dziejów Śląska w Pszczynie. Zbiór XVII: Materiały dotyczące Gertrudy Świerczek i śląskiego wywiadu.

Bundesarchiv Berlin, R 3001, R 3017/9543, R 3017/21398, R 3017/28081, R 3017/31895.

Literatura

Guziur O., Starczewski M.: Lido i Stragan. Ślązacy w wywiadzie Armii Krajowej. Olza 1992.

Rak R.: Biskup Adamski a Volklista: w odpowiedzi p. Józefowi Garlińskiemu z Londynu. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1985, T. 18.

Ryszka F.: Państwo stanu wyjątkowego. Wrocław 1985.

Pobierz

Opublikowane : 2020-04-16


MałeckiM. (2020). Proces karny grupy „U-2” śląskiego wywiadu Armii Krajowej „Stragan” w świetle źródeł niemieckich. Z Dziejów Prawa, 12, 637-651. https://doi.org/10.31261/ZDP.2019.20.37

Marian Małecki  zdziejowprawa@us.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński  Polska
http://orcid.org/0000-0001-5728-4727
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).