Zasady etyczne

KODEKS ETYKI

„Iudaica Russica”przestrzega zasad etycznych i dobrych praktyk określonych w Kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism [Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors], opublikowanym przez Committee on Publication Ethics.

Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf (publicationethics.org)

Odpowiedzialność Redaktora

 1. Redaktor odpowiada za decyzje dotyczące wyboru artykułów do publikacji spośród tekstów nadesłanych do czasopisma.
 2. Przy wyborze redaktor nie może kierować się względami rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego, obywatelstwa i światopoglądu politycznego autora.
 3. Jedynymi kryteriami wyboru tekstów do publikacji są:

– wartość nadesłanego tekstu dla rozwoju dziedziny i dyscypliny nauki i jego zgodność z zakresem tematycznym czasopisma „Iudaica Russica”,

– oryginalność nadesłanego tekstu,

– przejrzystość wywodu,

– nienaruszenie prawa autorskiego i niepopełnienie plagiatu.

Naruszenie zasady poufności i konflikt interesów

Niepublikowany, oryginalny materiał badawczy nadesłany do redakcji nie będzie nigdy wykorzystywany przez redaktora lub inną osobę, mającą do tego materiału dostęp przed jego publikacją, dla własnych celów badawczych bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

Obowiązki Recenzenta

 1. Recenzent dostarczy redakcji informacji na podstawie których możliwe będzie podjęcie świadomej decyzji o przyjęciu nadesłanego materiału do publikacji.
 2. Recenzent dostarczy autorowi istotnych informacji, które umożliwią mu wprowadzenie do tekstu niezbędnych poprawek, co pozwoli twórcy artykułu spełnić najwyższe standardy jakości naukowego wywodu.
 3. Recenzent dostarczy recenzję terminowo lub poinformuje redakcję o okolicznościach uniemożliwiających dotrzymanie terminu złożenia recenzji.
 4. Oceniając nadesłany tekst, recenzent będzie kierował się zasadą bezstronności.
 5. Recenzent będzie formułował swoje uwagi w sposób klarowny i jednoznaczny.
 6. Recenzent nie będzie wykorzystywał recenzji w celu podniesienia własnego statusu akademickiego lub pozycji zawodowej.
 7. Recenzent ujawni redakcji wystąpienie konfliktu interesów. Recenzent odmówi oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia dowolnego konfliktu interesów i niezwłocznie poinformuje o tym fakcie redakcję.
 8. Recenzent będzie traktował otrzymane dokumenty jako poufne.
 9. Recenzent ma obowiązek wskazać braki w dokumentacji źródeł w tekście lub potencjalny plagiat, o czym niezwłocznie poinformuje redakcję.

Odpowiedzialność i obowiązki Autora

 1. Autorzy zgłaszają do redakcji teksty bazujące wyłącznie na oryginalnych badaniach.
 2. Autorzy przedstawiają rzetelny i szczegółowy opis zastosowanych procedur badawczych.
 3. Autorzy przedstawiają wiarygodne i intersubiektywnie weryfikowalne dane.
 4. Autorzy przedstawiają pełny i rzetelny wykaz materiałów źródłowych i dzieł cytowanych, uwzględniają wszystkich innych badaczy i autorów, których praca umożliwiła stworzenie nadesłanego tekstu.
 5. Autorom nie wolno nadsyłać pracy zawierającej fałszywe dane lub zniekształcającej wypowiedzi innych autorów.
 6. Autorzy przedstawiają bezstronne, oparte na solidnej metodologicznej podbudowie, omówienie zgromadzonych danych.
 7. Na żądanie redakcji, autorzy mają obowiązek przedłożyć wyjściowe dane w celu dokonania oceny ich rzetelności przez członków Rady Naukowej czasopisma, wspieranych przez eksperta w dziedzinie, w którą wpisuje się nadesłany tekst. W razie konieczności, autorzy musza być gotowi upublicznić te dane (pod warunkiem, że takie upublicznienie nie będzie naruszało przepisów prawa i indywidualnych praw Autora do zachowania własności, ani nie zagrozi bezpieczeństwu danych poufnych).
 8. Autorzy będą nadsyłać do redakcji wyłącznie prace oryginalne, spełniające wymogi rzetelnego cytowania i dokumentowania materiałów źródłowych i pracy innych badaczy.
 9. Autorom nie wolno nadsyłać do redakcji pracy noszącej znamiona plagiatu bez względu na to, czy plagiat będzie polegał na nieudokumentowanym przekładzie, nieudokumentowanej cytacji czy też nieoznaczonym odwołaniu do niepublikowanych prac innych osób lub nieoznaczonym wykorzystaniu idei świadomie zaczerpniętych z prac innych badaczy.
 10. Autorzy będą rzetelnie cytować źródła i powoływać się na prace swoich mentorów i innych autorów, oraz dokumentować przedstawiane dane odniesieniami do miarodajnych i sprawdzalnych źródeł.
 11. Autorzy nie będą nadsyłać do redakcji materiałów publikowanych uprzednio, za wyjątkiem materiałów obciążonych prawami autorskimi, zamówionymi przez redakcję, jeżeli jej członkowie uznają, że przedruk publikowanego już wcześniej materiału jest istotny z punktu widzenia merytorycznej koncepcji danego numeru.
 12. Jednoczesne nadsyłanie tego samego materiału do redakcji różnych czasopism będzie uznane za działanie nieetyczne.
 13. Nadsyłając tekst do „Iudaica Russica”, autorzy zachowują prawa do swojego materiału.
 14. Jeżeli praca pomyślnie przejdzie proces recenzyjny, zostanie zaakceptowana i opublikowana, autorzy zachowują prawa do materiału opublikowanego, jednocześnie udzielając prawa do korzystania z tegoż materiału osobom trzecim zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.
 15. Autorstwo pracy ogranicza się do osób, które wniosły wymierny wkład w badania i powstanie tekstu nadesłanego do redakcji „Iudaica Russica”, czy to w obszarze zbierania i przygotowania danych, czy w przestrzeni pracy koncepcyjnej lub sferze metodologii badań, czy też w obszarze faktycznego prowadzenia badań. Wszystkie osoby, które wniosły istotny wkład w powstanie nadesłanej pracy muszą być uwzględnione jako współautorzy.
 16. Osoby, które wkładu w powstanie pracy nie wniosły, nie mogą być pod żadnym pozorem włączane do listy autorów lub współautorów pracy.

Powyższe zasady powstały w oparciu o kodeks: Committee on Publication Ethics (COPE), 2011, March 7. Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf (publicationethics.org)