O czasopiśmie

Czasopismo "Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media" (w latach 1998-2002 oraz 2010-2014 "Nowa Biblioteka. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego") ukazuje się jako półrocznik (w latach 2015-2019 publikowane było z częstotliwością kwartalną). W 2016 r. periodyk stał się oficjalnym organem naukowym Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a od 2020 r. ukazuje się pod auspicjami Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. "Nowa Biblioteka" ogłaszana jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego na zasadach Creative Commons (CC BY-SA 4.0). Od 2018 r. postacią referencyjną jest wersja elektroniczna.

W półroczniku publikowane są artykuły, komunikaty, sprawozdania, recenzje i omówienia pracowników naukowych, pracowników bibliotek, ośrodków informacji, archiwów, muzeów itp., doktorantów, studentów. Redakcja czasopisma nie pobiera żadnych opłat od Autorów za publikacje.

 

Najbliższe plany wydawnicze:

 

1. Specjalna, specjalny, specjalne – biblioteka, użytkownik, usługi– red. dr Agnieszka Łakomy-Chłosta
NA TEKSTY CZEKAMY DO 15 CZERWCA (artykuły i komunikaty) oraz 30 CZERWCA 2020 ROKU (artykuły recenzyjne, recenzje i omówienia oraz sprawozdania)

Zakres: biblioteki specjalne wydzielane ze względu na rodzaj czytelnika oraz typy zbiorów ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki, historii, organizacji oraz wzorców funkcjonowania, użytkownik specjalny i jego potrzeby związane z korzystaniem z usług bibliotecznych i informacyjnych.

2. Komunikacja naukowa w cyberkulturze – red. dr Jarosław Pacek
NA TEKSTY CZEKAMY DO 30 WRZEŚNIA (artykuły i komunikaty) oraz 30 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU (artykuły recenzyjne, recenzje i omówienia oraz sprawozdania)

Zakres: ewolucja punktów dostępu do wiedzy (biblioteka, bazy danych, media społecznościowe), wirtualne redakcje (społeczności i serwisy naukowe, platformy OJS, inne sposoby komunikacji naukowej i pracy zdalnej, np. współredagowanie treści), budowa wizerunku naukowca w sieci (Google Scholar, ResearchGate, Academia, ORCID), rola bibliotekarzy, architektów informacji, medioznawców i kulturoznawców w komunikacji pomiędzy światem nauki, a społeczeństwem użytkowników.

3. Nadmiar informacji, a sposoby jej organizacji w naukach humanistycznych - red. dr Joanna Wróbel
NA TEKSTY CZEKAMY DO 15 STYCZNIA (artykuły i komunikaty) oraz 30 STYCZNIA 2021 ROKU (artykuły recenzyjne, recenzje i omówienia oraz sprawozdania)

Zakres: organizacja (dużej) ilości informacji (np. monitowanie czasu, zarządzanie projektami), standardy opisu danych (np. Dublin Core), narzędzia służące porządkowaniu i zarządzaniu informacją (np. menedżery bibliografii, menadżery zadań, organizacja notatek), metody i techniki wizualizacji informacji dla różnych grup odbiorców — naukowcy, studenci, bibliotekarzy i inni użytkownicy (np. systemy zarządzania treścią, infografiki, mapy myśli).