O czasopiśmie

Czasopismo "Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media" (w latach 1998-2002 oraz 2010-2014 "Nowa Biblioteka. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego") ukazuje się jako półrocznik (w latach 2015-2019 publikowane było z częstotliwością kwartalną). W 2016 r. periodyk stał się oficjalnym organem naukowym Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a od 2020 r. ukazuje się pod auspicjami Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. "Nowa Biblioteka" ogłaszana jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego na zasadach Creative Commons (CC BY-SA 4.0). Od 2018 r. postacią referencyjną jest wersja elektroniczna.

W półroczniku publikowane są artykuły, komunikaty, sprawozdania, recenzje i omówienia pracowników naukowych, pracowników bibliotek, ośrodków informacji, archiwów, muzeów itp., doktorantów, studentów. Redakcja czasopisma nie pobiera żadnych opłat od Autorów za publikacje.