Proces recenzji

Redakcja czasopisma „Nowa Biblioteka” uprzejmie prosi Autorów o przestrzeganie następujących zasad przygotowania i przesyłania materiałów do publikacji:

1. Propozycje tekstów prosimy wysłać przez Platformę czasopism naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Artykuły, komunikaty – do 30000 znaków; sprawozdania, recenzje i omówienia – do 7000 znaków. Do artykułów i komunikatów prosimy dołączyć abstrakt w języku polskim o objętości do 1/2 strony oraz wykaz słów kluczowych w mianowniku liczby pojedynczej uporządkowanych alfabetycznie i rozdzielonych kropkami. Prosimy też o angielskie abstrakty i słowa kluczowe.

2. Teksty powinny być napisane czcionką Times New Roman rozmiar 12; 1,5 odstępu; obustronne wyjustowanie. Nie należy stosować ręcznego przenoszenia wyrazów. Podpisy należy zestawiać czcionką 10 nad tabelą / pod ilustracją, z pojedynczym odstępem i wyjustowane z obu stron. Źródło należy podawać pod ilustracją / tabelą (również czcionką 10, wyjustowane z obu stron), z%nbsp;odniesieniem do pozycji w literaturze zestawionej na końcu tekstu.

3. Tytuły podrozdziałów (jeżeli występują) powinny być wytłuszczone i wyśrodkowane.

4. Odesłania do tabel i ilustracji (w postaci: Wykres 1, Rysunek 1, Tabela 1) muszą być wyraźnie zaznaczone w tekście, wpisane w nawias okrągły.

5. Materiały ilustracyjne są publikowane w wersji kolorowej. Jeżeli ilustracje chronione są prawem autorskim należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub właściciela na ich druk.

6. Cytowania w tekście i bibliografię załącznikową należy przygotować zgodnie ze standardami APA 6th. W bibliografii załącznikowej umieszczane są tylko opisy publikacji cytowanych w tekście (przypisach, dodatkach, jako źródło ilustracji, tabel itp.) artykułu.

7. Odesłania w tekście:
a) odsyłacze w tekście powinny być przygotowane według wzoru: (Autor, rok) np. (Kolasa, 2004) lub – w przypadku powoływania się na konkretne strony w publikacji – według wzoru (Autor, rok, s.) np. (Kolasa, 2004, s. 30).
b) W przypadku 2–5 autorów nazwiska rozdziela się przecinkiem, np. (Stefańczyk, Głowacka, 2005, s. 37).
c) W przypadku 3–5 autorów wszystkie nazwiska umieszcza się tylko za pierwszym razem, przy kolejnych odsyłaczach opis skracany jest do postaci: (Autor1 i in., rok, s.), np. (Stefańczyk i in., 2005, s. 37).
d) Przy 6 i więcej autorach należy podać tylko nazwisko pierwszego, np. (Kowalski i in., 2007).
e) W przypadku publikacji pod redakcją podaje się nazwisko redaktora oraz określenie jego funkcji, np. (Żmigrodzki, red., 1998).
f) W przypadku artykułów napisanych w innym języku niż polski, obowiązuje pisownia skrótów i oznaczeń w języku tekstu, np. (Jaskowska et al., 2018, pp. 12-14).
g) W odsyłaczu do publikacji przygotowanej przez organizację/instytucję przy pierwszym odesłaniu umieszcza się jej pełną nazwę i skrót, np. (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich [SBP], 2014), a w następnych skrót, np. (SBP, 2014).
h) Odsyłacz do pracy anonimowej zawiera tytuł i rok, np. (Instrukcja katalogowania, 2012). Gdy tytuł jest zbyt długi, należy go skrócić, np. (Raport o stanie bibliotek wiejskich, 1997), zamiast (Raport o stanie bibliotek wiejskich w świetle obrad Krajowego Kongresu Kultury Wsi Polskiej, 1997).
i) W odesłaniu, w którym powołujemy się na dwa i więcej źródeł, nazwiska autorów z datami i ew. oznaczeniami stron podajemy w kolejności alfabetycznej, a poszczególne wskazania bibliograficzne oddzielamy średnikami, np. (Kolasa, 2004; Sordylowa, 1976a, s. 25-29; Sordylowa, 1976b, s. 38).
j) Nie tworzymy odsyłaczy dla całej witryny. Aby wspomnieć o witrynie (stronie) internetowej, a nie o jakiejkolwiek konkretnej informacji na tej stronie, podajemy jej nazwę w tekście i URL w nawiasach.
Wytyczne i przykłady są dostępne na stronie APA Style. In-Text Citations. (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations).
8. Tytuły książek, artykułów, nazwy baz danych, nazwy programów i projektów unijnych – zestawione kursywą; tytuły czasopism – w cudzysłowie; nazwy programów komputerowych – prostą czcionką.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekstach, po uzgodnieniu z Autorem, oraz możliwość odrzucenia.

Prosimy Autorów o posługiwanie się numerem ORCID. Można go założyć w łatwy sposób na stronie:
http://www.orcid.org


Uprzejmie informujemy, że w ramach przeciwdziałania nierzetelności naukowej, w przypadku zaistnienia zjawisk takich jak „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja będzie powiadamiać o nich odpowiednie podmioty (np. instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe).

*Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale nie został wymieniony jako jej autor/współautor lub też nie wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.

*O „guest authorship” (honorary authorship) można mówić, gdy osoba w ogóle nie uczestniczyła w przygotowywaniu publikacji bądź też jej udział był bardzo znikomy, a mimo to została wymieniona jako autor lub współautor artykułu.