Oferta bibliotek polskich politechnik w zakresie otwartych zasobów naukowych na temat COVID-19


Abstrakt

Na początku trzeciej dekady XXI wieku, gdy świat zatrzymał się z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2, zasoby informacji związane z COVID-19 zdominowały nowości w sieci. Pandemia uwidoczniła możliwości wykorzystywane przez wydawców w procesie publikowania i upowszechniania cyfrowych zasobów naukowych. Celem artykułu jest rozpoznanie oferty otwartych zasobów naukowych o COVID-19 na stronach internetowych bibliotek politechnik w Polsce. Analiza danych pokazuje, że nieodpłatnie źródła związane z problematyką koronawirusa udostępniają: instytucje naukowe, rządowe, finansowe, stowarzyszenia, wydawcy, badacze i czasopisma. Otwarte zasoby naukowe dostępne są na różne sposoby w ramach rozmaitych projektów ‒ zostały wydzielone przez wydawców z czasopism, książek, baz danych w archiwum oraz w dziale nowości, w blokach tematycznych w zasobach własnych i obcych. Ofertę wzbogacają nagrania audio i wideo, inteligentne narzędzia do dostarczania, archiwizacji i dystrybucji treści online oraz linki do niezliczonych ogólnodostępnych źródeł.


Słowa kluczowe

Biblioteka; COVID-19; Koronawirus; Open Access; Politechnika

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej. (2020). Covid-19 – dane badawcze w otwartym dostępie. Pobrane 19 czerwca 2020, z: https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/822-covid-19-wydawcy-udostepniaja-dane-badawcze?highlight=WyJjb3ZpZC0xOSJd.

Devasar, N. (2020). Academic publishing must change quickly in response to the pandemic: it has the means to do it. In: Publishing and the Pandemic. Pobrane 19 czerwca 2020, z: https://scroll.in/topic/56265/publishing-andthe-pandemic.

Gębołyś, Z. (2020). Koronawirus przed bramami polskich bibliotek – w polskich bibliotekach. Bibliotekarz, (6), 9‒11.

Janus-Konarska, J. (2012). Nowe media – nowa komunikacja medialna. Dziennikarstwo i Media, (3), 87‒96.

Kaiser, J. (2017). BioRxiv preprint server gets funding from Chan Zuckerberg Initiative. Science. Pobrane 10 kwietnia 2020, z: https://www.sciencemag.org/news/2017/04/biorxiv-preprint-server-gets-funding-chanzuckerberg-initiative.

Mostowy, R. (2020). Pandemia koronawirusa: co dalej? Pobrane 10 kwietnia 2020, z: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81241%2Cpandemia-koronawirusa-co-dalej.html.

Pyrć, K. (2015). Ludzkie koronawirusy. Postępy Nauk Medycznych, 28(4B), 48‒54.

Szreder, M. (2020). Gdy naukowiec odpowiada „nie wiem”. Forum Akademickie, 27(6), 74‒75.

Wellcome Trust (2020). Sharing research data and findings relevant to the novel coronavirus (COVID-19) outbreak. Pobrane 19 czerwca 2020, z: https://wellcome.ac.uk/coronavirus-covid-19/open-data.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-29


KnopU. (2020). Oferta bibliotek polskich politechnik w zakresie otwartych zasobów naukowych na temat COVID-19. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 37(2), 1-15. https://doi.org/10.31261/NB.2020.37.07

Urszula Knop 
Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5451-5830
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).