Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej – specjalna przestrzeń, specjalne zbiory, specjalny odbiorca


Abstrakt

Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej, działające przy Bibliotece Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, założono w 1968 r., by wypełnić lukę w zakresie dokumentacji dawnej i współczesnej kultury muzycznej całego regionu śląskiego. Archiwum skupiło się na gromadzeniu wszelkich świadectw twórczości i rozwoju muzyki, a z racji swojego położenia większa część zbiorów dotyczy działalności muzycznej na Górnym Śląsku. W artykule przedstawiono historię powstania tego miejsca, specyfikę zbioru, wraz z dopowiedzeniem o zgromadzonych najcenniejszych silesiakach, oraz zaprezentowano plany na przyszłość, które pozwolą Archiwum zaistnieć nie tylko w najbliższym regionie czy kraju, ale także na arenie międzynarodowej.


Słowa kluczowe

Archiwum; Biblioteka akademicka; Kultura muzyczna; Rękopis muzyczny; Silesiak; Śląsk; Region; Zbiory specjalne

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. (2015). Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej. Pobrane 23 grudnia 2019, z: http://www.am.katowice.pl/?a=65_archiwum-slaskiej-kultury-muzycznej.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. (cop. 2008). Katalog Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej. [Baza danych]. Pobrane 23 grudnia 2019, z: https://askm.am.katowice.pl.

Archives and Music Documentation Centres. (2019). Pobrane 23 grudnia 2019, z: https://www.iaml.info/archives-and-music-documentation-centres.

Bias, I. (1988). Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej. W: E. Bogusławski, K. Bula, R. Gabryś, L. Markiewicz (red.), Górnośląski Almanach Muzyczny (s. 161‒165). Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres. (2019a). Archives and Music Documentation Centres (2019). Pobrane 23 grudnia 2019, z: https://www.iaml.info/archives-and-musicdocumentation-centres.

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (2019b). Project Group on RISM Series C. Pobrane 23 grudnia 2019, z: https://www.iaml.info/project-group-rism-series-c.

Markiewicz, L. (1995). 25 lat Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej. Katowice: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego.

Moll, L. (2004). Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej przy Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W: W. Spóz, E. Wojnowska, S. Hrabia (red.), Biblioteka muzyczna 1996‒1999 (s. 33‒38). Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Musioł, K. (1958). Die Carl Hauptmann-Handschriften in der Schlesischen Bibliothek. W: Libri, 8(3–4) (s. 227‒284). Copenhagen: Ejnar Munksgaard.

Musioł, K. (1974). Wymowa społeczno-polityczna songów i pieśni Brechta. W: K. Musioł (red.), Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, 11 (s. 84‒97). Katowice: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna.

Musioł, K. (1977). Rozwój śląskiej muzyki artystycznej. Od średniowiecza do klasycyzmu. W: Tradycje śląskiej kultury muzycznej: J. Elsner a polska kultura muzyczna XIX wieku ( s. 5 ‒26). Katowice: Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej; Grodków: Grodkowskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe.

Musioł, K. (1977). August Heinrich Hoffmann von Fallersleben und das oberschlesische Volkslied: ein Beitrag zur Geschichte der romantischen Volksliedforschung. W: Jahrbuch für Volksliedforschung, Jg. 22 (s. 11‒22). Berlin: W. de Gruyter & Co.

Musioł, K. (1980). Wkład Śląska do polskiej i europejskiej kultury muzycznej w okresie Baroku. W: Z.J. Nowak (red.), Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej (s. 1 19‒129). Katowice: Uniwersytet Śląski.

Programy oraz afisze Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej. Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej, sygn. 101 a Pm (29 programów), 35 AF (33 afisze).

Prokopowicz, M., Spóz, A., Pigła, W. (1998). Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-29


BiasH. (2020). Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej – specjalna przestrzeń, specjalne zbiory, specjalny odbiorca. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 37(2), 1-14. https://doi.org/10.31261/NB.2020.37.01

Hanna Bias 
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2323-534X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).