Specjalne zbiory, usługi i użytkownicy w „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu (Oddział Książki Mówionej – współpraca z Oddziałem Psychiatrycznym – gry mobilne)


Abstrakt

W artykule omówiono specjalne usługi Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu adresowane nie tylko do specjalnych grup użytkowników. Opisano Oddział Książki Mówionej, stworzony głównie dla osób niewidomych i niedowidzących. Szczególną uwagę zwrócono na jego ofertę i specyfikę zbiorów. Przedstawiono współpracę Pracowni Regionalnej z Oddziałem Psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, przede wszystkim na podstawie prowadzonych dla pacjentów zajęć z zakresu edukacji regionalnej. Omówiono wykorzystanie aplikacji Action Track, służącej do projektowania gier mobilnych, zachęcających do odwiedzin biblioteki zarówno dzieci oraz młodzież, jak i osoby dorosłe. Zaprezentowano przykładowe gry promujące region.


Słowa kluczowe

Action Track; Biblioteka dla niewidomych; Edukacja regionalna; Gra mobilna; Książka mówiona; Niepełnosprawni intelektualnie; Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza; Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu; Projekt ministerialny; Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałbrzychu; Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu; Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca

Analiza opisowa dotycząca działalności biblioteki publicznej w 2015 roku. (2016). Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.

Analiza opisowa dotycząca działalności biblioteki publicznej w 2016 roku. (2017). Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.

Czarnik, J., oprac., red. (1995). Pół wieku wałbrzyskich bibliotek publicznych. Wałbrzych: Wojewódzka Biblioteka Publiczna.

Furmanek, E. (2009). Audiobook – czy to książka, czy nie książka? Książka i Czytelnik, 1(83), 13‒14.

Heidinger, A., Bany, I. (2018). Kultywowanie pamięci o Marianie Jachimowiczu przez „Bibliotekę pod Atlantami” w Wałbrzychu. Nowa Biblioteka 3(30), 175–188.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wytyczne. (2017). Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-29


Bany-KozubI., JaniszewskaS., KościelnaB., & RóżyckaN. (2020). Specjalne zbiory, usługi i użytkownicy w „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu (Oddział Książki Mówionej – współpraca z Oddziałem Psychiatrycznym – gry mobilne). Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 37(2), 1-11. https://doi.org/10.31261/NB.2020.37.03

Iwona Bany-Kozub 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6233-9021
Sława Janiszewska 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3951-4151
Beata Kościelna 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9559-5884
Natalia Różycka 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1494-0015
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).