Z dziejów prasy fachowej na przykładzie wydawnictw dla bibliotekarzy okresu międzywojennego


Abstrakt

W artykule podano definicję i przedstawiono rys historyczny czasopism fachowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw bibliotekarskich i bliskich temu środowisku. Omówiono genezę pism „Bibliotekarz” i „Biuletyn Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy”, ukazujących się w latach 1919 i 1929–1939. Dokonano analizy zawartościowej (działy stałe) i treściowej periodyków, dowodząc ich bibliotekarskiego charakteru.


Słowa kluczowe

„Bibljotekarz: biuletyn Bibljoteki Publicznej m.st. Warszawy poświęcony sprawom bibljotek publicznych”; „Bibljotekarz: organ Sekcji Bibljotek Powszechnych Związku Bibljotekarzy Polskich. Miesięcznik poświęcony sprawom bibljotek powszechnych i czytelnictwa”; „Biuletyn Bibljoteki Publicznej m.st. Warszawy”; Czasopismo fachowe; Związek Bibliotekarzy Polskich

Bibljotekarz: Biuletyn Bibljoteki Publicznej m.st. Warszawy poświęcony sprawom bibljotek publicznych. (1934–1939). Warszawa: Bibjlioteka Publiczna m.st. Warszawy.

Bibljotekarz: organ Sekcji Bibljotek Powszechnych Związku Bibljotekarzy Polskich: miesięcznik poświęcony sprawom bibljotek powszechnych i czytelnictwa. (1919). Warszawa: Wydawnictwo Sekcji Bibljotek Powszechnych Związku Bibljotekarzy Polskich.

Biuletyn Bibljoteki Publicznej m.st. Warszawy. (1929–1934). Warszawa: Biblijoteka Publiczna m.st. Warszawy.

Burek, R. (2000). Exlibris. W: R. Burek (red.), Encyklopedia Krakowa (s. 194). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brodman, A. (1976). Wanda Dąbrowska – bibliotekarz i społecznik. Poradnik Bibliotekarza, (1/2), 1–6.

Czasopiśmiennictwo. (1971). W: A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, A. Kawecka-Gryczowa, H. Więckowska, S. Pazyra (red.), Encyklopedia wiedzy o książce (s. 452–460). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Dąbrowska, W. (1919). [Inc. Przystępując, pomimo tak trudnych]. Bibljotekarz: organ Sekcji Bibljotek Powszechnych Związku Bibljotekarzy Polskich: miesięcznik poświęcony sprawom bibljotek powszechnych i czytelnictwa, (1), 1–2.

Dąbrowska, W. (1963). Pierwsze wcielenie „Bibliotekarza”: przyczynek do dziejów prasy bibliotekarskiej. Bibliotekarz, (11), 321–328.

Dziki, S. (1976). Czasopisma fachowe. W: J. Maślanka (red.), Encyklopedia wiedzy o prasie (s. 40). Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Gaca-Dąbrowska, Z. (2007). Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej: zarys problemów organizacyjnych i badawczych. Warszawa: Wydawnictwo Sekcji Bibljotek Powszechnych Związku Bibljotekarzy Polskich.

Gruszka, Z. (2012). „Przegląd Biblioteczny”: monografia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Warszawa: Wydawnictwo Sekcji Bibljotek Powszechnych Związku Bibljotekarzy Polskich.

Homola, I. (1976). Prasa galicyjska w latach 1931–1864. W: J. Łojek (red.), Prasa polska w latach 1661–1864 (s. 199–215). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kempa, A. (1999). Nasz poprzednik (w 80. rocznicę „Bibliotekarza”). Poradnik Bibliotekarza, (4), 10–11.

Kądziela, J. (2000). Książka: miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej. W: A. Hutnikiewicz, A. Lam (red.), Literatura polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny. (t. 1: A–O, s. 333). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kornecka, J. (1963). Bibliotekarz: lata 1929–1939. Bibliotekarz, 30(11), 328–334.

Kornecka, J. (1974). Polityka czy biblioteka – Regina Danysz-Fleszarowa. W: A. Kawecka-Gryczowa, B. Kocowski, J. Trzynadlowski (red.), Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego (s. 87–99).Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Korpała, J. (1969). Czasopisma bibliograficzne i bieżące bibliografie specjalne. W: J. Korpała (red.), Dzieje bibliografii w Polsce (s. 239–242). Warszawa: Wydawnictwo Sekcji Bibljotek Powszechnych Związku Bibljotekarzy Polskich.

Krasicki, I. (1976). Prasa branżowa. W: J. Maślanka (red.), Encyklopedia wiedzy o prasie (s. 169). Wrocław: Warszawa: Kraków: Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Lewandowska, G.M. (2010). Bykowski Leon. W: H. Tadeusiewicz (red.), Słownik pracowników książki polskiej: suplement III (s. 33–36).Warszawa: Wydawnictwo Sekcji Bibljotek Powszechnych Związku Bibljotekarzy Polskich.

Lewandowska, G.M. (2006). Leon Bykowski (1895–1992): polski bibliotekarz. W: J. Jagielska, T. Jedynak (red.), Żyją w naszej pamięci: wspomnienia o pracownikach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (s. 73–88). Warszawa: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.

Łojek, J., Myśliński J., Władyka W. (1988). Periodyki naukowe i fachowe. W: J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka (red.), Dzieje prasy polskiej (s. 72–73). Warszawa: Interpress.

Łojek, J., Myśliński J., Władyka W. (1988). Przedsiębiorstwa wydawnicze i kolportaż prasy. W: J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka (red.), Dzieje prasy polskiej (s. 125–127). Warszawa: Interpress.

Makles, K. (2014). „Samorząd: tygodnik poświęcony sprawom samorządu terytorialnego” (1919–1939) – przykład prasy o charakterze informacyjnym. W: T. Wilkoń (red.), Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej (s. 91–201). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Maślankiewicz, P. (1961). Faustyn Czerwijowski. W: S. Tazbir (red.), Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie (s. 688–703).Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Paczkowski, A. (1980). Czasopisma fachowe i naukowe. W: J. Łojek (red.),

Prasa polska w latach 1918–1939 (s. 302–307).Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pawlikowska, E., Racięcka J. (1972). Janiczek Józef. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej (s. 78–79). Warszawa: Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Przelaskowski, R. (1964). Rys dziejów czasopisma „Bibliotekarz” (1919–1963). Przegląd Biblioteczny, 32(3), 153–162.

Salinger, R. (1970). „Księgarz” w międzywojennym dwudziestoleciu. Księgarz, (3), 42–49.

Sordylowa, B. (2007). „Przegląd Biblioteczny” 80 lat w służbie bibliotekarstwa.Przegląd Biblioteczny, 75(4), 508–520.

Sosińska-Kalata, B. (2007). Osiemdziesiąt lat „Przeglądu Bibliotecznego”. Przegląd Biblioteczny, 75(1), 5–6.

Szczawińska, E., Czarnecka, J. (1975). Wanda Dąbrowska. Przegląd Biblioteczny, 43(2), 203–206.

Tadeusiewicz, H. (1986). Dąbrowska Wanda. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej: suplement (s. 43–44). Warszawa; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tobera, M. (2012). Od „Przeglądu Księgarskiego” do „Biblioteki Analiz”: uwagi na temat dziejów polskiej prasy branżowej o rynku książki (1910–2010). W: M. Jabłonowski, U. Jakubowska, D. Kuźmina, M. Tobera (red.), 350 lat prasy polskiej (s. 135–156). Warszawa: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wołosz, J. (1999). Szczególne więzy Biblioteki Publicznej z „Bibliotekarzem”. W: M. Parnowska, J. Cygańska, H. Fietkiewicz, J. Marciniak, J. Popłońska (red.), Biblioteka na Koszykowej 1907–1997. Zbiór prac poświęconych Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej (s. 257–266)

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


WiśniewskaD. (2020). Z dziejów prasy fachowej na przykładzie wydawnictw dla bibliotekarzy okresu międzywojennego. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 36(1), 81-101. https://doi.org/10.31261/NB.2020.36.06

Dorota Wiśniewska 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6515-7987
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo ukazuje się na zasadach Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Oświadczenia autorskie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/oswiadczenie.html