XV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Kraków, 23–24 września 2019 r.)


Abstrakt

15th National Forum for Scientific and Technical Information (Kraków, September 23–24, 2019)


Babik, W. (2006). ISKO Activities in Poland. ISKO News. Ed. H. Albrechtsen. Knowledge Organization (2), 122–123.

Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013). (2006). Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006D1639 (5.02.2020).

ISKO International Society for Knowledge Organization. Pobrane z: https://www.isko.org/ (5.02.2020).

ISKO PL. Międzynarodowe Towarzystwo Organizacji Wiedzy. Pobrane z: http://skryba.inib.uj.edu.pl/isko/ (5.02.2020).

Kisilowska, M. (2011). Przestrzeń informacyjna jako termin informatologiczny. Zagadnienia Informacji Naukowej (2), 35–52.

Komisja Europejska (2018) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Komunikat „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych”. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0232 (5.02.2020).

Komisja Wspólnot Europejskich (2005) Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:PL:PDF (5.02.2020).

Pietruch-Reizes, D. (2011). Przestrzeń informacyjna Unii Europejskiej. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 19(1–2), 52–58.

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. Pobrane z: http://www.ptin.us.edu.pl/ (5.02.2020).

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Załącznik 1. (2008). Pobrane z: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/spoleczenstwo_informacyjne/dokumenty/Zalacznik_nr_1.pdf (5.02.2020)

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


SzulcJ. (2020). XV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Kraków, 23–24 września 2019 r.). Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 36(1), 115-120. https://doi.org/10.31261/NB.2020.36.09

Jolanta Szulc 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8926-3098
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo ukazuje się na zasadach Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Oświadczenia autorskie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/oswiadczenie.html