„Narracje o Zagładzie” są półrocznikiem naukowym zorientowanym na najnowsze badania Zagłady i innych ludobójstw. Pismo związane jest z działalnością Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady UŚ. Publikuje artykuły mieszczące się w tradycyjnym modelu badań zagładowych (nastawione na odkrycia i analizy unikatowych dokumentów, w tym zwłaszcza literaturę dokumentu osobistego), jak i przekraczające horyzont tradycji w kierunku posthumanistyki i popkultury, a zwłaszcza ecocide and genocide studies. Dyscypliną wiodącą wśród publikacji jest literaturoznawstwo. Historia, nauki o kulturze i religii czy historia sztuki traktowane są kontekstowo.(więcej)

Strona czasopisma: http://www.noz.us.edu.pl/

Academia.edu: https://wart.academia.edu/NarracjeoZagladzie

ISSN: 2450-4424 (Print) ISSN: 2450-4424 (Online) DOI: 10.31261/NoZ


 
 

Wszystkie numery NoZ na licencji CC

2021-04-23

Wszystkie numery czasopisma publikowane są na licencji Creative Commons. Numery archiwalne (2015-2018), pierwotnie opublikowane w innej wersji, decyzją Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z 2019 r. zostały także opublikowane na licencji Creative Commons.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację. 

Zaproszenie do numeru „Narracji o Zagładzie” 2022, nr 1

2021-04-21

Zaproszenie do numeru „Narracji o Zagładzie” 2022, nr 1,

 Anna Artwińska / Yechiel Weizman

Spotkania afektywne: Żydowskie obiekty/przedmioty i emocje

w Europie Środkowo-Wschodniej po Zagładzie

 Numer monograficzny NOZ „spotkania afektywne” zbiera teksty analizujące historię żydowskich obiektów/przedmiotów w Polsce i krajach sąsiednich po 1945 roku oraz ich medialne reprezentacje (literatura i sztuka), skupiając się na relacjach między światem materialnym i ludzkim, badając ich emocjonalne powiązania oraz śledząc zmieniające się znaczenia, percepcję i status symboliczny przedmiotów żydowskich.

 Porzucone rzeczy codziennego użytku, zrujnowane pozostałości sakralne, puste przestrzenie, zagrabione obiekty sztuki i przedmioty osobiste stały się już metonimią żydowskiego losu w czasie Holokaustu. O ile jednak sam obraz poholokaustowego świata materialnego jest obecny w literaturze, dyskursie publicznym i przedstawieniach wizualnych, o tyle analiza uwikłań i interakcji między przedmiotami a ludźmi nie została  jeszcze w wystarczającym stopniu zbadana. Najnowsze badania historyczne przynoszą wprawdzie nowe rozumienie lokalnych i transnarodowych polityk restytucji mienia żydowskiego oraz prawnego i fizycznego statusu porzuconych i zagrabionych przedmiotów, nie poruszają jednak emocjonalnych i uczuciowych aspektów „życia pośmiertnego” żydowskiej kultury materialnej.

 Celem numeru jest stworzenie platformy do dyskusji nad tym, jak powojenne rzeczy/ obiekty o żydowskiej proweniencji są doświadczane i pamiętane oraz jak generują różnego rodzaju emocje, doznania i reakcje prekognitywne. Punkt  wyjścia stanowi przekonanie, że badanie „jakości afektywnej” mienia żydowskiego i przedmiotów osobistych może dostarczyć oryginalnych narzędzi do refleksji nad związkami między pamięcią, podmiotowością i materialnością oraz stworzyć unikalną perspektywę dla zrozumienia i konceptualizacji losu i doświadczenia Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku.

 Poszczególne artykuły podejmują następujące pytania:

  • W jaki sposób traumatyczne doświadczenia masowej przemocy i wysiedleń są wpisywane w tkankę żydowskiej kultury materialnej?
  • W jakim stopniu rzeczy codziennego użytku, obiekty sakralne, przedmioty osobiste i prywatne „zastępują” swoich poprzednich właścicieli i zyskują poczucie sprawstwa w następstwie Holokaustu?
  • Jakie są emocjonalne i etyczne aspekty badań nad przedmiotami żydowskimi po 1945 roku i co nowego wnoszą w kontekście zniszczenia kultury żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej?
  • W jaki sposób literatura i sztuka po roku 1945 opowiada o przedmiotach i obiektach żydowskich?

ERIH PLUS

2020-08-08

Redakcja ma przyjemność poinformować, że czasopismo "Narracje o Zagładzie" pomyślnie przeszło procedurę oceny przez NSD (Norwegian Centre for Research Data) i zostało umieszczone na liście ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Strona czasopisma: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=494979

Pełna lista: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/listApproved  • Arianta
  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO, PBN, ERIH Plus

MNISW
20

Pobieranie

CAŁY NUMER