El secreto, el mal y el miedo El género criminal rehecho en <i>2666</i> de Roberto BolañoAbstrakt

Roberto Bolaño, a Chilean author who passed away in 2003, tackles the problem of evil using a criminal convention which underwent profound changes in the second half of the 20th century. One of its most popular types nowadays is the metaphysical detective story, in which the investigation is complicated by various cognitive riddles reflecting the Postmodernist intellectual disputes. Bolaño’s last novel — which is the subject of this article — is titled 2666 and was published in 2004. It is a metaphysical detective story set in Northern Mexico which focuses on the country’s current social problems. In the novel, crime and evil are not a metaphor for the human intellectual cognition, as they are tightly connected with the political injustice that main characters experience on a day to day basis.


Key words: Postmodern fiction, Spanish-American fiction, detective genre, the evil.


Banasiak, Bogdan: “Nomadologia Gillesa Deleuze’a”. En-ligne: <http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/archiwum_01.htm>

Baudrillard, Jean, 2009: Przejrzystość zła. Warszawa, Sic!

Bolaño, Roberto, 1997: Los detectives salvajes. Barcelona, Anagrama.

Bolaño, Roberto, 2004: 2666. Barcelona, Anagrama.

Burkert, Walter, 1998 : « Tragédie grecque et rite sacrificiel ». En: Sauvages origines. Mythes et rites sacrificiels en Grèce ancienne. Trad. del alemán por Dominique Lenfant. Paris, Les Belles Lettres.

Chareye-Mejean, Alain, 1995 : « La touche assassine ». En: Duflo, Colas, Balibar, Renée : Philosophies du roman policier. Paris, E.N.S., Ophrys, Fontenay aux Roses.

Deleuze, G., 2002: „Myśl nomadyczna”. W: Dubik, Adam, red.: Poznanie, przedmiot, dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Elmore, Peter, 2008: “2666. La autoría en el tiempo límite”. En: Paz Soldán, Edmundo, Faverón Patriau, Gustavo: Bolaño salvaje. Valencia, Candaya.

González Rodríguez, Sergio, 2002: Huesos en el desierto. Barcelona, Anagrama.

González Rodríguez, Sergio, 2009: El hombre sin cabeza. Barcelona, Anagrama.

Knight, Stephen, 2004: Crime Fiction 1800—2000. Detection, Death, Diversity. New York, Palgrave Macmillian.

Kristeva, Julia, 2008: Potęga obrzydzenia. Eseje o wstręcie. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

McHale, Brian, 1998: „Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty”. W: Nycz, Ryszard, red.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków, Baran i Suszczyński.

Mattalia, Sonia, 2008 : La ley y el crimen. Usos del relato policial en la narrativa argentina (1880—2000). Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert.

Merivale, Patricia, SWeeney, Susan Elisabeth, 1999: Detecting Texts: The Metaphysical Detective Story from Poe to Postmodernism. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Paz-Soldán, Edmundo, 2008: “Roberto Bolaño, literatura y apocalipsis”. En: Paz Soldán, Edmundo, Faverón Patriau, Gustavo: Bolaño salvaje. Valencia, Candaya.

Villoro, Juan, 2008: “La batalla futura”. En: Paz Soldán, Edmundo, Faverón Patriau, Gustavo : Bolaño salvaje. Valencia, Candaya.

Žizek, Slavoj, 2001: Przekleństwo fantazji. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.


PlutaN. (1). El secreto, el mal y el miedo El género criminal rehecho en <i>2666</i&gt; de Roberto Bolaño. Romanica Silesiana, 5(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5770

Nina Pluta  krzysztof.jarosz@us.edu.pl
Universidad Pedagógica de Cracovia 
Nina Pluta es profesora de literatura española e hispanoamericana en la Universidad Pedagógica de Cracovia. Trabaja principalmente en el campo de la ficción hispanoamericana contemporánea. Es autora de un manual de historia de la literatura hispanoamericana (en polaco, en prensa en la editorial Ossolineum) y actualmente prepara un libro sobre la influencia de la convención policiaca en la prosa hispanoamericana del cambio de siglo.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).