Les personnages marginalisés dans les romans d’Ananda DeviAbstrakt

Ananda Devi’s family island, Mauritius, constitutes the background for her novels. Mauritius is a multiethnic society whose population is approximate to that of Warsaw, with four main religions and seventeen or eighteen languages (depending on a source), of which eight are used every day. However, this socio-cultural variety which we can find practically everywhere (in common life, beliefs as well as in literature), still remains taboo. The problem of social exclusion is one of the main threads in Devi’s novels. She describes people whose beliefs, convictions, behaviours and external appearance differ from what is commonly accepted by the society. She gives a voice to socially excluded individuals, giving them a chance to speak for themselves. The author concentrates on marginalization and rejection of women who are “different” due to appearance, deformation of the body, or bad karma.

Key words: Ananda Devi, Mauritius, social exclusion, women.


Devi, Ananda, 1993 : Le Voile de Draupadi. Paris, Harmattan.

Devi, Ananda, 1997 : L’Arbre Fouet. Paris, Harmattan.

Devi, Ananda, 2000 : Moi, L’interdite. Paris, Dapper.

Devi, Ananda, 2001 : Pagli. Paris, Gallimard.

Devi, Ananda, 2002 : Soupir. Paris, Gallimard.

Devi, Ananda, 2003 : La Vie de Joséphin le fou. Paris, Gallimard.

Devi, Ananda, 2006 : Ève de ses décombres. Paris, Gallimard.

Devi, Ananda, 2007 : Indian Tango. Paris, Gallimard.

Eriksen, Thomas, 1998 : Common denominators. New York, Berg Publishers.

Joubert J.-L., Ramiandrasoa J.-I., 1991 : Littératures de l’Océan Indien.. Paris, EDICEF.

Racoult J.-M., 2007 : Mémoires du Grand Océan. Paris, PUPS.

Sultan P., 2001 : Ruptures et héritages, entretien avec Ananda Devi, réalisé en 2001, http://orees.concordia.ca/numero2/essai/Entretien7decembre.html [accessible : le 31 janvier 2011].

Toussaint A., 1971 : Histoire de l’île Maurice. Paris, PUF.

Sources électroniques

http://www.lemauricien.org/weekend/070819/mg.htm#14 [accessible : le 4 juillet 2010].

http://www.youtube.com/watch?v=mKsiVMRBwuk [accessible : le 27 janvier 2011].


WiśniewskaK. (1). Les personnages marginalisés dans les romans d’Ananda Devi. Romanica Silesiana, 6(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5806

Katarzyna Wiśniewska  krzysztof.jarosz@us.edu.pl
Université de Varsovie 
Katarzyna Wiśniewska, doctorante à la Faculté de langues modernes de l’Université de Varsovie. Elle s’intéresse à la littérature moderne des Mascareignes, notamment à celle de l’île Maurice. Sa thèse portera sur l’écriture de trois écrivaines mauriciennes de langue française : Shenaz Patel, Ananda Devi et Nathacha Appanah.Właścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).