François Dorval-Langlois de Fancan, Georges de Scudéry et le débat sur l’appartenance générique du romanAbstrakt

Le Tombeau des romans (1626), attributed to Fancan, discusses the usefulness of romances and historiography. In the first part of his pamphlet, Fancan criticizes fiction’s artifice as a lie. In the second part, however, the writer praises fiction as a way of teaching the truth in a veiled manner. Ibrahim (1641) appeared with a preface attributed to Georges de Scudéry, in which the questions of literary rules, probability (vraisemblance) and historicity in romances are asked. Writings on the novel of Fancan and Scudéry comprise important French treatises of the 17th century, which show the evolution of the genre of romance.

Key words: French 17th century romance, François Dorval-Langlois de Fancan, Georges de Scudéry.


Anonyme, 1626 : Le Tombeau des romans. Où il est discouru : I. Contre les romans. II. Pour les romans. Paris, Chez Claude Morlot (www.gallica.bnf.fr, consulté le 10 mars 2012).

Amyot, Jacques, 1584 : Histoire Aethiopique de Heliodorus, contenant dix livres, traitant des loyales et pudiques amours de Theagenes Thessalien, et Chariclea Aethiopienne, Proesme du translateur. Lyon, chez Hugues Gazian (www.gallica.bnf.fr, consulté le 5 mars 2012).

Aristote, 1692 : Poétique. Trad. André dacier. Paris, Barbin.

Berger, Günter, 1996 : Pour ou contre le roman : anthologie du discours théorique sur la fiction narrative en prose au XVII e siècle. Seattle, Papers on French Seventeeth Century Literature.

Dutertre, Evelyne, 1991 : Scudéry théoricien du classicisme. Paris-Seattle, Papers on French Seventeeth Century Literature.

Esmein-Aarrazin, Camille, 2008 : L’essor du roman. Discours théorique et constitution d’un genre littéraire au XVII e siècle. Paris, Champion.

Greiner, Frank, éd., [1626] 2003 : Le Tombeau des romans. Reims, Publication du Centre de Recherche sur la Transmission des Modèles Littéraires et Esthétiques, Presses Universitaires de Reims.

Scudéry, Georges et Madeleine, [1641] 2004 : « Préface d’Ibrahim ». In : Camille Esmein-Sarrazin, éd. : Poétiques du roman. Scudéry, Huet, Du Plaisir et autres textes théoriques et critiques du XVII e siècle sur le genre romanesque. Paris, Champion.


PawłowskaM. (1). François Dorval-Langlois de Fancan, Georges de Scudéry et le débat sur l’appartenance générique du roman. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5818

Maja Pawłowska  maja.pawlowska@uwr.edu.pl
Université de Wrocław 
Maja Pawłowska est maître de conférences du Département d’Études Romanes de l’Université de
Wrocław. Ses recherches et publications portent sur le roman français du Grand Siècle, le roman épistolaire de l’Ancien Régime, la topique romanesque et, récemment, sur le discours théorique et la constitution du genre romanesque au XVIIe siècle. Elle vient de publier la monographie « Mimesis » a teorie siedemnastowiecznej powieści francuskiej Mimesis et les théories du roman
français du XVIIe siècle »), Wrocław 2011.
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).