Négritude en question : de la valorisation de la culture noire à la contestation du mouvementAbstrakt

The aim of the present article is to address the notion of négritude in its variety of aspects, as expressed in poetry, essays and novels. The movement founded its principles on the belief in a common black identity and was aimed at the elevation of the traditional African culture and heritage. Despite its undeniable positive influence, the movement met with criticism from a number of black intellectuals and writers who tended to regard it as being insufficiently militant and who pointed out that its concepts were based excessively on the “white aesthetic” and “the white man’s vision of the world”.

Key words: Négritude, black culture, African traditions, glorification, negation.


Adotevi, Stanislas Spéro, 1998 : Négritude et Négrologues. Pantin, Le Castor Astral.

Césaire, Aimé, 1970 : Les Armes miraculeuses. Paris, Gallimard.

Césaire, Aimé, 1995 : Cahier d’un retour au pays natal. Paris—Dakar, Présence Africaine.

Chevrier, Jacques, 1990 : Littérature africaine. Histoire et grands thèmes. Paris, Hatier.

Fanon, Frantz, 2002 : Les damnés de la terre. Paris, Gallimard.

Hamidou, Dia, réd., 2002 : Poètes d’Afrique et des Antilles. Anthologie. Paris, La Table ronde / La petite vermillon.

Hampaté bâ, Amadou, 2008 : Aspects de la civilisation africaine. Paris, Présence Africaine.

Krzywicki, Janusz, 2002: Wprowadzenie do imaginarium literatury afrykańskiej. Cz. 1: W kręgu tradycji. Warszawa, Dialog.

Ngal, Georges, 2010 : Orientations actuelles de la littérature et de la pensée africaine. Paris, L’Harmattan.

Pageard, Robert, 1979 : Littérature négro-africaine d’expression française. Paris, L’École.

Sartre, Jean-Paul, 2002 : « Orphée noir ». In :Senghor, Léopold Sédar, réd. : Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française. Paris, PUF/Quadrige.

Senghor, Léopold Sédar, réd., 2002 : Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française. Paris, PUF/Quadrige.

Senghor, Léopold Sédar, 1956 : « Ce que l’homme noir apporte ». In : L’Homme de couleur, 1939 ; le texte repris dans : « L’Esthétique négro-africaine », Diogène.

Senghor, Léopold Sédar, 1977 : « Qu’est-ce que la négritude ? ». In : Liberté 3. Négritude et civilisation de l’universel. Paris, Seuil.

Senghor, Léopold Sédar, 1990 : Œuvre poétique. Paris, Seuil.


KalinowskaE. (1). Négritude en question : de la valorisation de la culture noire à la contestation du mouvement. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5827

Ewa Kalinowska  e.kalinowska@uw.edu.pl
Ewa Kalinowska : Travail à l’Université de Varsovie depuis les années 80. Domaines d’intérêt : littératures de langue française — Afrique, Océan Indien, Amériques ; didactique de la littérature et du français langue étrangère ; registres de langue. Participation à des formations, colloques et congrès en Pologne et à l’étranger. Collaboration avec des universités en France, Belgique et Espagne. Animation des formations et ateliers pour enseignants et étudiants. Plusieurs articles
et publications consacrés aux domaines d’intérêt. Vice-présidente de PROF-EUROPE Association des Professeurs de français en Pologne et rédactrice en chef de la revue PROF-EUROPE.
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).