Le duel de Jean-Paul SartreAbstrakt

An enthusiast of Nathalie Sarraute’s writings, Jean-Paul Sartre convinced the author that her first novel Portrait d’un inconnu (1948) would not have found a publisher unless he wrote a preface to it. While underscoring her original writing technique, Sartre used terms and expressions that render the receptions of the novel considerably unfaithful to Sarraute’s intentions. Sarraute repeatedly commented upon it, admitting she would prefer to have written an article about the novel by herself, according to Sartre’s earlier promise.

Key words: Sarraute, narrator, tropism, roman, others.


Benmusa, Simone, 1987 : Nathalie Sarraute, Qui êtes-vous ?. Lyon, La Manufacture.

Rykner, Arnaud, 1991 : Nathalie Sarraute. Paris, Seuil.

Sarraute, Nathalie, 1953 : « Entretien avec Gabriel d’Aubarède ». Les nouvelles littéraires, le 30 juillet.

Sarraute, Nathalie, 1960 : « Tolstoï ». Lettres françaises, le 22—28 septembre.

Sarraute, Nathalie, 1994 : « Conversation avec Isabelle Huppert. Propos recueillis par Marie-Anne Guérin et Thierry Jousse, le 7 décembre 1993 ». Cahiers du cinéma, n° 477.

Sarraute, Nathalie, 1995 : Catalogue de l’exposition Nathalie Sarraute. Portrait d’un écrivain. Bibliothèque Nationale de France.

Sarraute, Nathalie, 1996 : Œuvres complètes. Paris, Gallimard.

Sartre, Jean-Paul, 1996a : « Préface ». In : Nathalie Sarraute : Œuvres complètes. Paris, Gallimard.

Sartre, Jean-Paul, 1996b : Tropismes. Accueil de la critique. In : Nathalie Sarraute : Œuvres complètes. Paris, Gallimard.

Sartre, Jean-Paul, 2008 : Qu’est-ce que la littérature. Paris, Gallimard.


ModrzejewskaK. (1). Le duel de Jean-Paul Sartre. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5830

Krystyna Modrzejewska  krystyna.modrzejewska@uni.opole.pl
Université d’Opole 
Krystyna Modrzejewska, professeur à l’Université d’Opole ; dirige la Chaire de Culture et de Langue Françaises ; auteur d’études sur : la réception du théâtre français contemporain en Pologne (1993) ; l’identité du personnage dans le théâtre français du XXe siècle (féminine — 1999 et masculine — 2004) ; l’art de la séduction dans le théâtre français du XXe siècle (2009), la
condition humaine dans la littérature française du XXe siècle (2010) ; rédactrice des actes des colloques : La femme dans la littérature française symbole et réalité (1999), La condition masculine dans la littérature française (2005), L’art de séduire dans la littérature française (2008), La condition humaine dans la littérature française et francophone (2011).
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).