Las tensiones en la intelectualidad argentina durante los años cincuenta: la revista <i>Contorno</i> frente al grupo <i>Sur</i>Abstrakt

In the 1950s, a profound change in the Argentinian culture occurred. This transformation was triggered by a new critical spirit and originated in the social and cultural developments after the Peronism. Throughout the decade, several journals carried out a critique of the cultural elite, and Contorno stood out among them. The journal was created as a cultural alternative to Sur (another Argentine literary magazine published regularly between 1931 and 1970). This confrontation is an example of cultural tensions after the overthrow of the Peronism in Argentina. The creators of Contorno were labeled by Emir Rodríguez Monegal “una generación parricida” (“the patricidal generation”) because of their interest in reviewing the omnipresent figures of Victoria Ocampo, Jorge Luis Borges, Eduardo Martínez Estrada and Eduardo Mallea.

Key words: Sur, Contorno, Peronism, David Viñas, Ismael Viñas.


Acha, Omar, 2008: La nueva generación intelectual. Buenos Aires, Herramienta.

Aguirre, Osvaldo, 2001: “Sur: de la tradición a la modernidad”. Todo es Historia, 406: 71—79.

Bastos, María Luisa, 1973: “Contorno, Ciudad, Gaceta Literaria: tres enfoques de una realidad”. Hispamérica, II, 4/5: 49—64.

Contorno, 2007: Edición facsimilar. Buenos Aires, Biblioteca Nacional.

Croce, Marcela, 1996: Contorno. Izquierda y proyecto cultural. Buenos Aires, Colihue.

Goldar, Ernesto, 1971: El peronismo en la literatura argentina. Buenos Aires, Freeland.

King, John, 1989: SUR. Estudio de la revista literaria argentina y de su papel en el desarrollo de una cultura, 1931—1970. México D.F., Fondo de Cultura Económica.

Prieto, Adolfo, 1954: Borges y la nueva generación. Buenos Aires, Letras Universitarias.

Roca Escalante, Pilar, 2005: “Lenguaje y política en la revista Contorno”. Cuadernos Hispanoamericanos, 663: 97—104.

Sarlo, Beatriz, 1981: “Los dos ojos de Contorno”. Punto de Vista, IV, 13, noviembre: 3—8.

Terán, Oscar: En busca de la ideología argentina. Buenos Aires, Catálogos.

Warley, Jorge, 1993: “Revistas culturales de dos décadas (1970—1990)”. Cuadernos Hispanoamericanos, 517—519: 195—207.

Warley, Jorge, 1999: “La revista Contorno: Literatura, cultura, política e historia en el ocaso del peronismo histórico”. En: Sosnowski, Saúl, ed.: La cultura de un siglo. América Latina en sus revistas. Buenos Aires, Alianza: 351—368.


Suárez HernánC. (1). Las tensiones en la intelectualidad argentina durante los años cincuenta: la revista <i>Contorno</i> frente al grupo <i>Sur</i&gt;. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5831

Carolina Suárez Hernán  krzysztof.jarosz@us.edu.pl
IE Universidad 
Carolina Suárez Hernán es Doctora en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Autó- noma de Madrid y Licenciada en Filología Hispánica y en Antropología. Se dedica a la docencia desde el año 2001 en IE Universidad en Segovia y ha publicado diversos artículos así como el libro La poética de la ambigüedad y la narrativa fantástica latinoamericana contemporánea.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).