De Macondo a Medellín: viaje de ida y vueltaAbstrakt

The weight of the figure of Gabriel García Márquez and of magical realism in later generations is the root of a conflict that has become a part of literary matters. The writer’s work has become an inevitable reference for all Colombian writers, no matter how much it is hated, petrifying into a label that is as frequent as it is erroneous. In the writings of such authors as Fernando Vallejo, Héctor Abad Faciolince, Nahum Montt or Juan Gabriel Vásquez, the complex relationship with the heritage of García Márquez is reiterated as a secondary theme, complementing the image of violent Colombia. The article discusses specific examples of narrative works of the above mentioned authors and their very specific, respectful attitude to the paternal figure of García Márquez and his work, to love-and-hate, to rejection-and-tribute, to a simultaneous affirmation-and-negation, which results in an ironic transformation and reinterpretation of the concept of magical realism and of the Macondian heritage, and subsequently widens the perspective from which the literary image of contemporary Colombia is constructed and read.

Key words: Magical realism, Colombia, recent literature, Gabriel García Márquez.


Abad Faciolince, Héctor, 2000: Basura. Madrid, Lengua de trapo.

Abad Faciolince, Héctor, 2004: Angosta. Barcelona, Seix Barral.

Cobo Borda, Juan Gustavo, 2008: El olvidado arte de leer. Bogotá, Taurus.

Mejía Rivera, Orlando, 2001: La generación mutante: nuevos narradores colombianos. Manizales, Editorial Universidad de Caldas.

Montt, Nahum, 2005: El Eskimal y la mariposa. Bogotá, Alfaguara.

Osorio, Oscar, 2005: “Angosta y el ancho caudal de la violencia colombiana”. Polígramas, 22: 177—188.

Quesada GóMez, Catalina, 2009: La metanovela hispanoamericana en el último tercio del siglo XX. Madrid, Arco/Libros.

Vallejo, Fernando, 1985: Los días azules. México, Santillana.

Vásquez, Juan Gabriel, 2007: Historia secreta de Costaguana. Madrid, Alfaguara.

Vásquez, Juan Gabriel, 2009: El arte de la distorsión. Madrid, Alfaguara.

Volpi, Jorge, 2010: El insomnio de Bolívar. México, Debolsillo.


JastrzębskaA. (1). De Macondo a Medellín: viaje de ida y vuelta. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5834

Adriana Sara Jastrzębska  ajastrzebska@ath.bielsko.pl
Universidad de Bielsko-Biała 
Adriana Sara Jastrzębska, Doctora en Humanidades (2007) por la Universidad Jaguelónica de Cracovia. Tesis de doctorado sobre la metanovela historiográfica. Desde 2008 profesora adjunta
en la Cátedra de Filología Hispánica de la Universidad de Bielsko-Biała (Polonia). Los artículos publicados versan sobre la narrativa actual hispanoamericana, novela negra, imágenes literarias de la violencia en América Latina, narrativa de las drogas y metanovela. Forma parte de la
Junta Directiva de la Fundación Erakis que promueve literatura y cultura catalana e hispánica en Polonia.
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).