La perte en filigrane <i>Cet imperceptible mouvement</i> d’AudeAbstrakt

Considered one of the most interesting Quebec writers, Aude released a collection of short stories entitled Cet imperceptible mouvement in 1997. What comes to the fore in that collection is the austerity of style intertwined with a unique emotional load, a combination which has raised critics’ eyebrows even if it is typical of Aude’s prose. One of the pivots of her stories is the notion of loss, looked at from various angles. The protagonists typically lose their dearest ones, be it because the latter leave, die or because they drown in mourning. Maimed with the loss, the protagonist reassesses his/her life, faces new challenges, makes constant choices. Excelling in the short story structure, Aude records the depth of loneliness and raises existential queries by means of what might at first sight seem simple gestures, common objects and insignificant situations.


Key words: Aude, short story, transformation, loss, death.


Aude, 1997 : Cet imperceptible mouvement. Montréal, XYZ éditeur.

Jarosz, Krzysztof, Warmuzińska-Rogóż, Joanna, 2011 : Antologia współczesnej noweli quebeckiej. Katowice, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.

Lahaie, Christiane, 2007 : « Aude ou le réel voilé ». In : Aude : Banc de brume ou Les aventures de la petite fille que l’on croyait partie avec l’eau du bain. Montréal, XYZ éditeur.

Lord, Michel, 1988 : « Aude : de l’enfermement circulaire à l’ouverture scripturaire ». XYZ. La revue de la nouvelle, n° 13 : 73—76.

Lord, Michel, 1998 : « Aude. Les métaphores de la chrysalide ». Québec français, no 108 : 79—82.

Lord, Michel, 2003 : « L’Assembleur ». In : Dictionnaire des Œuvres Littéraires du Québec. Dir. A. Boivin. Vol. 7 : 1980—1985. Montréal, Fides.

Lord, Michel, 1997 : « Émotion, invention, irrévérence ». Lettres québécoises : la revue de l’actualité littéraire, no 87 : 33—34.

Mottet, Philippe, Pellerin, Gilles, 2011 : Vingt-cinq ans de nouvelles. Une anthologie québécoise. Québec, L’instant même.

Withfield, Agnès, 1997 : « De quelques nouvelles d’Aude et de Daniel Gagnon ». In : Lord, Michel, Carpentier, André : La nouvelle québécoise au XX e siècle. De la tradition à l’innovation. Québec, Nuit blanche éditeur.


KapołkaK. (1). La perte en filigrane <i>Cet imperceptible mouvement</i&gt; d’Aude. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5837

Karolina Kapołka  krzysztof.jarosz@us.edu.pl
Université de Silésie 
Karolina Kapołka est maître de conférences à l’Université de Silésie. En 2009, elle a soutenu sa thèse de doctorat sur Michel Tremblay : La conception et la structure de la famille dans l’œuvre de Michel Tremblay. Figures parentales. Elle a publié quelques articles sur Michel Tremblay et autres écrivains québécois. Ses recherches portent principalement sur la littérature et la civilisation québécoises.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).