Anatomia di uno sdegnoAbstrakt

Written in the wake of the September 11, 2001 attacks, Oriana Fallaci’s pamphlet La rabbia e l’orgoglio has provoked an international discussion, as well as trials on charges of defaming Islam. The journalist, outraged by the incomprehension of both, her position and reality in which terrorism prospers and “Eurabia” is being consolidated more and more, responded to the harsh words of critique with two other pamphlets: La forza della Ragione and Oriana Fallaci intervista sé stessa. L’Apocalisse. Both texts are even richer in examples aimed to demonstrate the Islamic expansion, the “presumed” culture of Muslims, and the myopia of European governments, EU and international structures. Fallaci remained true to herself and her own style — direct, expressive, passionate, often offensive — which, combined with her specific views, has provoked attacks, insults and outrage, as well as a wave of admiration. Only time will show if her concepts were indeed prophetic, or simply xenophobic.


Key words: Fallaci, Eurabia, Islam, expansion, pamphlet.


Bat ye’or, 2005: Eurabia. The Euro-Arab Axis. Cranbury, Associated University Presses.

Fallaci, Oriana, 2001: La rabbia e l’orgoglio. Bergamo, Rizzoli.

Fallaci, Oriana, 2004a: Oriana Fallaci intervista Oriana Fallaci. Bergamo, Rizzoli (I libri del Corriere della Sera).

Fallaci, Oriana, 2004b: Oriana Fallaci intervista sé stessa. L’Apocalisse. Bergamo, Rizzoli.

Fallaci, Oriana, 2004c: La forza della Ragione. Bergamo, Rizzoli.

Poewe, Karla, 2006: New religions and the Nazis. New York—Oxon, Routledge.

Schwanitz, Wolfgang G., 2004: (Gespräch mit Bernard Lewis) “Europa wird am Ende des Jahrhunderts islamisch sein”. Die Welt, 28, Juli.

Tichoniuk-Wawrowicz, Ewa, 2005: “La rabbia e la ragione” in una lente americano-europea. Dopo l’11 settembre 2001. In: Jarosz, Krzysztof, éd.: Les images de l’Amérique dans les littératures en langues romanes. Katowice, Wydawnictwo UŚ.

Waugh, Auberon, 1980: “Books: And Never on Sunday”. New York Magazine, 24 March.

SITOGRAFIA

Articoli firmati

Bartoloni, Bruno, 2008: Il Vaticano: più musulmani che cattolici, http://www.corriere.it/cronache/08_marzo_30/vaticano_musulmani_cff620ba-fe31-11dca6ac-00144f486ba6.shtml.

Tibi, Bassam, 2004: Grenzen der Toleranz, http://www.welt.de/print-wams/article115339/Grenzen_der_Toleranz.html.

Bielecki, Tomasz, 2010: Zakaz noszenia burki staje się coraz popularniejszy w Europie, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,7512720,Zakaz_noszenia_burki_staje_sie_coraz_popularniejszy.html.

Fallaci, Oriana, 2002a: Fiorentini, esprimiamo il nostro sdegno, il 6 novembre 2002, http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2002/11_Novembre/06/fallaci.shtml.

Fallaci, Oriana, 2002b: WAKE UP, OCCIDENTE, SVEGLIA, il 26 ottobre 2002 — Corriere della Sera, http://archiviostorico.corriere.it/2002/ottobre/26/FALLACI_WAKE_OCCIDENTE_SVEGLIA_co_0_021026287.shtml.

Fallaci, Oriana, 2005: Il discorso tenuto da Oriana durante l’Annie Taylor Award ricevuto il 28 novembre 2005, http://www.lisistrata.com/newlisistrata2007/013Fallaci11Annetayloraward.htm.

Fallaci, Oriana, 2006: Il nemico che trattiamo da amico, il 15 settembre 2006, http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/09_Settembre/15/falultimopezzo.shtml.

Fraid, Daniel, 2011: Liczba muzułmanów — nowe badania, 14 lutego 2011, http://www.twojaeuropa.pl/2354/liczba-muzulmanow---nowe-badania.

Gnocchi, Alessandro 2011: Altro che xenofoba, razzista o anarchica. La Fallaci fu sempre una liberale perfetta, http://www.ilgiornale.it/cultura/io_oriana_nomino_erede_mio_nipote_edoardo/21-07-2011/articolo-id=536044-page=0-comments=1.

Martellini, Laura, 2003a: Curiel, colori d’Indonesia. Gattinoni, donne e storia, il 28 gennaio 2003, http://archiviostorico.corriere.it/2003/gennaio/28/Curiel_colori_Indonesia_Gattinoni_donne_co_10_030128561.shtml.

Martellini, Laura, 2003b: In passerella giochi di sensualità e trasparenze, il 29 gennaio 2003, http://archiviostorico.corriere.it/2003/gennaio/29/passerella_giochi_sensualita_trasparenze_co_10_0301292745.shtml.

Mazzoni, Riccardo, 2006: Oriana Fallaci risponde, http://archivio.panorama.it/home/articolo/idA020001016357.

Talbot, Margaret, 2006: “The Agitator. Oriana Fallaci directs her fury toward Islam”. The New Yorker, 5 June 2006, http://www.newyorker.com/archive/2006/06/05/060605fa_fact?currentPage=all.

Note, articoli, rapporti anonimi

Commissione di Corrispondenza della Federazione Anarchica Italiana — FAI, 2006: Comunicato sulle dichiarazioni di Oriana Fallaci, il 30 maggio 2006, http://federazioneanarchica.org/archivio/20060530cdc.html.

Fondazione Giovanni Agnelli, 2000: L’integrazione dei musulmani in Italia: il tempo del lavoro e del culto (Presentazione alla stampa: Torino, il 30 settembre 2000), http://spazioinwind.libero.it/piepatso/tav_int/Situazione%20Ita-1.htm#Le richieste.

JG 2009: W Niemczech tyle samo muzułmanów co w obydwu Amerykach, 11 października 2009, http://www.euroislam.pl/index.php/2009/10/w-niemczech-tyle-samo-muzulmanow-co-wobydwu-amerykach.

The Pew Forum, The Future of the Global Muslim Population. Projections for 2010-2030, ANALYSIS, January 27, 2011, http://www.pewforum.org/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe.aspx.

E Sabina Guzzanti si trasformò nella Fallaci, l’ 8 novembre 2002, http://www.repubblica.it/online/politica/socialforumquattro/guzzanti/guzzanti.html.

campagna per i diritti di cittadinanza, http://www.litaliasonoanchio.it/.

http://www.corsodireligione.it/religioni/islam/islam_donna.htm.

http://www.storialibera.it/epoca_medioevale/islam_e_cristianita/islam/introduzione_all_islam/articolo.php?id=3745&titolo=4.%20Fondamenti%20etici.

http://thankyouoriana.altervista.org/.

http://www.iostoconoriana.it/.

http://www.islamicweb.com/begin/religions_changes.htm.

http://www.corriere.it/av/galleria.html?moda_roma1&4.


Tichoniuk-WawrowiczE. (1). Anatomia di uno sdegno. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5839

Ewa Tichoniuk-Wawrowicz  etw@poczta.fm
Università di Zielona Góra 
Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, dottore di ricerca (2007), docente di lingua italiana e letteratura presso l’Università di Zielona Góra. Si interessa di letteratura concentrazionaria e di letteratura italiana moderna e contemporanea. Ha pubblicato su Primo Levi, Antonio Tabucchi, Oriana Fallaci, Gabriele D’Annunzio.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).