Tres teorías del conflicto intelectual: Randall Collins, Pierre Bourdieu y Harold BloomAbstrakt

This article focuses on three conflict theories of intellectual creativity (by Randall Collins (born 1941), Pierre Bourdieu (1930—2002) and Harold Bloom (born 1930)). All three systems, despite their differences, are useful for literary theory and criticism. The purpose of this article is to explore them. Both, simple pseudo-sociological reductions and excessive academic textualizations are ineffectual for analyses of literary artifacts and intellectual creativity.


Key words: Sociology, Collins, Bourdieu, Bloom, anxiety of influence.


Bellón Aguilera, José Luis, 2005: “Canon literario español y novela: mecanismos de incorporación de los artefactos literarios”. En: Studia Romanistica. Vol. 5. Universidad de Ostrava: 115—132.

Bellón Aguilera, José Luis, 2007a: “Todo modo: Hechos y palabras en la poesía de la experiencia”. En: Bulletin of Hispanic Studies. Univ. of Liverpool (UK), 84: 797—819.

Bellón Aguilera, José Luis, 2007b: “Bourdieu’s Field and the Critical Minefield of the 1898 Generation”. En: Buffery, H., Davis, S., Hooper, K., eds.: Reading Iberia. Theory / History / Identity. Bern, Peter Lang Publishing Group: 43—61.

Bellón Aguilera, José Luis, 2009a: La mirada pijoapartesca (Lecturas de Marsé). Ostrava, Universidad de Ostrava.

Bellón Aguilera, José Luis, 2009b: “La novela familiar freudiana en la literatura y el cine (notas)”. En: Studia Romanistica. Vol. 9. Universidad de Ostrava.

Bloom, Harold, 1975: The Anxiety of Influence. Oxford & New York, Oxford University Press.

Bloom, Harold, 1995: El canon occidental. Barcelona, Anagrama.

Bloom, Harold, 2011: “Seguiré leyendo mientras me quede un soplo de vida. Entrevista a Harold Bloom (crítico literario)”. El País, http://www.elpais.com/articulo/cultura/Seguire/leyendo/mientras/quede/soplo/vida/elpepicul/20110904elpepicul_1/Tes [consultado: 4 de septiembre de 2011].

Bourdieu, Pierre, 1989: “El campo literario. Prerequisitos críticos y principios de método”, Criterios (en línea), La Habana, 25—28: 20—42, http://www.criterios.es/revista/25al28.htm [consultado 1 de junio de 2010]. Trad. Desiderio Navarro (orig.: «Le champ littéraire. Préalables critiques et principes de méthode», Lendemains, 36 (1984): 5—20).

Bourdieu, Pierre, 1996: The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Cambridge, Polity Press.

Collins, Randall, 2002 [1998]: The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change. The Belknap Press of Harvard University Press.

Diogenes Laertius, 1972: Lives and Opinions of Eminent Philosophers in Ten Books. The Loeb Classical Library. London, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. In Two Volumes. Reedition of the 1925 R.D. Hicks.

Eagleton, T., 1998: Una introducción a la teoría literaria. México — Argentina: Fondo de Cultura Económica. [Primera edic. en inglés 1983; trad. J.E. Calderón].

Eagleton, T., 2006: La estética como ideología. Madrid, Trotta. [The Ideology of the Aesthetic (1990)].

Moreno Pestaña, José Luis, 2005: “La sociología de la filosofía de Pierre Bourdieu y del Centre de sociologie européenne”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 112: 13—42.

Moreno Pestaña, José Luis, 2007: “Randall Collins y la dimensión ritual de la filosofía”. Revista Española de Sociología, 8: 115—137.

Rodríguez, Juan Carlos, 2001 [1994]: La literatura del pobre. Granada, Comares.

Rodríguez, Juan Carlos, 2002: De qué hablamos cuando hablamos de literatura. Granada, Comares.


Bellón AguileraJ. (1). Tres teorías del conflicto intelectual: Randall Collins, Pierre Bourdieu y Harold Bloom. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5840

José Luis Bellón Aguilera  116683@mail.muni.cz
Masaryková Univerzita 
José Luis Bellón Aguilera enseña literatura y lengua españolas en la Universidad Tomas Masaryk de Brno. Hizo su tesis doctoral en la universidad de Birmingham sobre Miguel Espinosa y Juan Marsé, sobre los que ha publicado sendas monografías (Marsé, 2009 y Espinosa, 2012). Ha publicado artículos sobre el 98, Bourdieu, el Libro de Buen Amor y cine español. Actualmente trabaja sobre la sociología del campo académico del hispanismo.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).