La polémique médiatique — le cas DarrieussecqAbstrakt

Twice accused of plagiarism, Marie Darrieussecq repeats that for a writer, this kind of accusation is equal to a murder attempt. The case of Darrieussecq is a good example of how various media profit from quarrels between contemporary writers. In 1998, Marie NDiaye accused Darrieussecq of “monkeying” in her novel Naissance des fantômes. Later, in 2007, one of Darrieussecq’s colleagues from the P.O.L. Publishing House, Camille Laurens, referred to Tom est mort as ’psychological plagiarism’. This conflict was escalated by the media and followed a certain pattern: there was an accusation, an accuser and the victim.

Key words: Plagiarism, Darrieussecq, media.


Bourdieu, Pierre, 1996 : “Sur la télévision” suivi de “L’emprise du journalisme”. Paris, Raison d’agir Éditions.

Darrieussecq, Marie, 2010 : Rapport du police. Paris, P.O.L.

« Darrieussecq : Plagiaires, vos papiers ! ». 2010 : Le Nouvel Observateur, le 7 janvier, http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20100107.BIB4685/darrieussecq-plagiaires-vos-papiers.html [page consultée le 21 janvier 2012].

Écrire, écrire, pourquoi ?, 2010 : Entretien de Marie Darrieussecq avec Nelly Kaprièlian. Éditions de la Bibliothèque Centre Pompidou, http://editionsdelabibliotheque.bpi.fr_/livre/?GCOI=84240_100498130&fa=complements [page consultée le 21 janvier 2012].

« Éditeur des deux auteures, Paul Otchakovsky-Laurens choisit Marie Darrieussecq contre Camille Laurens ». 2007 : Livres Hebdo, le 27 août, http://www.livreshebdo.fr/actualites/DetailsActuRub.aspx?id=900 [page consultée le 21 janvier 2012].

« Entretien de Marie Darrieussecq avec Pascal Paradou », 2010 : Culture Vive, Radio France Internationale, le 1 fevrier 2010.

Gaudemar, Antoine de, 1998 : « Marie NDiaye polémique avec Marie Darrieussecq ». Libération, le 3 mars 1998, http://www.liberation.fr/culture/0101241197-marie-ndiaye-polemique-avecmarie-darrieussecq [page consultée le 15 janvier 2012].

« La fiction n’est pas un loisir », 2007 : Livres Hebdo, no 699, 78—81.

« La réponse de l’auteur de “Truismes” et de “Naissance des fantômes” à Marie NDiaye ». Sorguina, 1998 : Libération, le 10 mars 1998, http://www.liberation.fr/tribune/0101241966-lareponse-de-l-auteur-de-truismes-et-de-naissance-des-fantomes-a-marie-ndiaye-sorguina [page consultée le 15 janvier 2012].

« La souffrance de Camille Laurens », 2010 : Le Nouvel Observateur, le 7 janvier, http://bibliobs. nouvelobs.com/romans/20100107.BIB4686/la-souffrance-de-camille-laurens.html [page consultée le 15 janvier 2012].

Lançon, Philippe, 2007 : « Truismes et vacheries ». Libération, le 30 août, http://www.liberation.fr/livres/0101109774-truismes-et-vacheries [page consultée le 13 janvier 2012].

Laurens, Camille, 2007 : « Marie Darrieussecq ou syndrome du coucou ». La Revue littéraire, 32, http://www.leoscheer.com/la-revue-litteraire/2009/12/15/22-camille-laurens-marie-darrieussecq-ou-le-syndrome-du-coucou [page consultée le 13 janvier 2012].

Laurens, Camille, 2011 : Critique ou spectacle ? Séminaire La critique impossible ? Université Panthéon-Assas, http://ifp.u-paris2.fr/97232391/0/fiche___article/&RH=IFP-JSEMINAIRE [page consultée le 13 janvier 2012].

Leclair, Bertrand, 2011 :« Critique ou spectacle ? », présentation de la séance. Université PanthéonAssas, http://ifp.u-paris2.fr/97232391/0/fiche___article/&RH=IFP-JSEMINAIRE [page consultée le 13 janvier 2012].

« Marie Darrieussecq et Camille Laurens règlent leurs comptes », 2010 : L’Express, le 7 janvier 2010, http://www.lexpress.fr/culture/livre/marie-darrieussecq-et-camille-laurens-reglent-leurscomptes_840090.html?p=2 [page consultée le 21 janvier 2012].

« N’Diaye répète ses attaques contre Darrieussecq… », 1998 : Libération, le 6 mars, http://www.liberation.fr/culture/0101241555-n-diaye-repete-ses-attaques-contre-darrieussecq [page consultée le 15 janvier 2012].

Richard, Anne, 2008 : « Plagiat psychique ». In : Autofiction(s). Lyon, Presses Universitaires de Lyon.

Rossignol, Véronique, 2007 : « Un nouveau concept : le plagiat psychique ». Livres Hebdo, no 698, 78—79.

Sarrey-Strack, Colette, 2002 : Fictions contemporains au féminin. Marie Darrieussecq, Marie NDiaye, Marie Nimier, Marie Redonnet. Paris, L’Hartmattan, coll. Espace littéraire.


KotowskaK. (1). La polémique médiatique — le cas Darrieussecq. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5843

Katarzyna Kotowska  k.kotowska@ug.edu.pl
Université de Gdańsk 
Katarzyna Kotowska, docteur ès lettres, chercheuse à l’Institut de Philologie Romane à l’Université de Gdańsk (Pologne), diplômée en philologie romane et en histoire d’art, passionnée pour la littérature et l’art français contemporains, auteure des articles parus en Pologne, France, Turquie, Hongrie et Roumanie. Son intérêt scientifique porte sur la critique littéraire, les rapports entre la littérature et la psychanalyse et la théorie de la correspondance des arts.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).