DLA AUTORÓW

Przed przysłaniem tekstu do publikacji prosimy o zapoznanie się z zasadami etycznymi i publikacyjnymi oraz regułami recenzowania obowiązującymi w czasopiśmie „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Przesłanie tekstu do publikacji oznacza akceptację tych zasad oraz poniższych wymagań technicznych.

Materiały do druku należy przysyłać drogą elektroniczną na skrzynkę e-mailową Redakcji: studiapoliticae@us.edu.pl

Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu napisanego w dowolnym popularnym edytorze tekstu i zapisanego w jednym z następujących formatów: .rtf, .doc, .docx, .odt itp.

Objętość artykułów nie powinna przekraczać 40 000 znaków (wraz z abstraktami i bibliografią).

Wymogi edytorskie

Kompozycja tekstu:
Imię i nazwisko Autora.

Tytuł artykułu oraz abstraktu w języku polskim i angielskim (maksymalnie do 900 znaków).

Pięć słów kluczowych w języku polskim i angielskim.

Wprowadzenie zawierające cele i problematykę artykułu wraz z ich uzasadnieniem.

Założenia metodologiczne badania, w szczególności stawiane pytania.

Weryfikowane hipotezy, wykorzystane metody, zakres pola badawczego itd.

Omówienie stanu badań i dyskusji z literaturą przedmiotu.

Zaprezentowanie wyników badań własnych.

Podsumowanie / wnioski.

Bibliografia.

Notka o Autorze zawierająca :

  • imię i nazwisko wraz ze stopniem/tytułem naukowym,
  • nazwę instytucji, w której jest zatrudniony,
  • dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji,
  • identyfikator w bazie naukowej ORCID,
  • krótką notkę biograficzną, która nie powinna przekraczać 200 znaków.


W przypadku recenzji należy podać: imię i nazwisko, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, całkowitą liczbę stron recenzowanej pracy.
Imię i nazwisko Autora recenzji należy umieścić pod tekstem.

Format i czcionka:
Sugerowana czcionka Times New Roman
Rozmiar czcionki: 12 pkt
Odstęp: 1,5 wiersza
Wyrównanie obustronne
Tabulator: 1,25

Przypisy:

W czasopiśmie obowiązuje standard redagowania przypisów w formie odsyłaczy bibliograficznych wg standardu APA.

UWAGA!!!
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo przeredagowania tekstów nie spełniających opisanych wyżej wymagań oraz poprawiania w trakcie korekty oczywistych błędów i pomyłek.

Autorzy artykułów nie otrzymują gratyfikacji pieniężnych.