CEL I PROFIL TEMATYCZNY

"Studia Politicae Universitatis Silesiensis" ISSN 2353-9747 (wersja elektroniczna) to czasopismo naukowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest to periodyk o profilu politologicznym, w którym szczególny nacisk położony jest na polityki publiczne (Evidence Based Policy). Interesują nas formy i mechanizmy systemowego rozwiązywania kluczowych problemów społecznych przez państwo w porozumieniu z reprezentantami różnych grup interesów, szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym. Redakcja czasopisma przede wszystkim preferować będzie artykuły mające wymiar empiryczny. W pierwszym i drugim kwartale roku ukazują się tomy w języku polskim, a w trzecim i czwartym w pozostałych językach. Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do jego zawartości na zasadzie swobodnego dostępu publicznego wspierającego globalną wymianę wiedzy. Obecnie należy do grupy czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy Autor opublikowanego na łamach „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” artykułu otrzymuje 20 punktów.

Celem naukowym czasopisma jest poznanie i wyjaśnienie mechanizmów rozwiązywania ważnych problemów społeczno-politycznych w szczególności w skali lokalno-regionalnej. W dalszej kolejności czasopismo stawia sobie za cel zdiagnozowanie w jaki sposób te analizowane mechanizmy mają szerszy walor aplikacyjny. W zakresie tak skonstruowanego celu interesuje nas szczególnie:

  • eksplorowanie warstwy teoretycznej polityk publicznych wraz z jej praktycznymi przykładami implementacji,
  • zrozumienie celów i aktywności podmiotów polityk lokalnych i regionalnych, także w kontekście międzynarodowym,
  • sposób kreowania modeli polityk publicznych i ich wymiarów cyklicznych,
  • jak instytucjonalny wymiar systemu politycznego danego państwa współtworzy polityki publiczne,
  • procesy komunikacji w politykach publicznych, w szczególności na linii nauka - policy makers.