• Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 27 (2019)

  „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” w roku 2018 przyjęły formułę kwartalnika recenzowanego, którego jedyną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w dostępie otwartym w Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com) oraz w University of Silesia Press – Open Journal System (www.journals.us.edu.pl).

  Tom 27 kwartalnika „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (2019) kończy roczną edycję elektroniczną, która, podobnie jak poprzednie tomy, gromadzi teksty w kilku – tym razem czterech – działach tematycznych. Tom otwiera się działem „Teoria polityki i myśl polityczna” mieszczącym jeden artykuł dotyczący mowy nienawiści w polskiej publicystyce politycznej w latach 2010—2019. Autorem tego tekstu jest Zbigniew Werra. Kolejny dział – „Polityki publiczne” mieści dwa teksty. Agnieszka Florczak przedstawia problemy polityki azylowej naszego kraju, Anna Lada kwestie sukcesu zawodowego w kontekście polityki zatrudnienia. Artykuł Łukasza Wielgosza o rywalizacji politycznej w stanach bezpartyjnych lokuje się w dziale „Systemy polityczne”, a w „Komunikowanie społeczne i polityczne” zawiera się tekst Agnieszki Grzesiok-Horosz dotyczący KRRiT oraz RMN.

  Jako że to ostatni w roku tom, a czasopismo jest kwartalnikiem recenzowanym, w dziale „Recenzenci w 2019 roku” zaprezentowane zostały nazwiska recenzentów wszystkich opublikowanych w mijającym roku tekstów.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 26 (2019)

  „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” w roku 2018 przyjęły formułę kwartalnika recenzowanego, którego jedyną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w dostępie otwartym w Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com) oraz w University of Silesia Press (www.journals.us.edu.pl).

  Tom 26 kwartalnika „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (2019) od poprzednich odróżnia język wydania, artykuły pomieszczone w tomie napisane są bowiem w języku angielskim lub na ten język zostały przetłumaczone. Bieżąca edycja, podobnie, jak poprzednie tomy, gromadzi teksty w kilku - tym razem trzech - tematycznych działach. W pierwszym “Public Policies” (“Polityki publiczne”) czytelnik znajdzie opracowanie Agnieszki Kulesy na temat polityki integracji cudzoziemców, zwłaszcza migrantów. W dziale „International Relations” („Stosunki międzynarodowe”) János Besenyő przeprowadził analizę udziału Węgrów Legionach Hiszpańskich podczas wojny hiszpańsko-marokańskiej w latach 1921-1926. Temat polityki zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym w kontekście jej usytuowania między Rosją a Niemcami podjął Mieczysław Stolarczyk. Włodzimierz Wątor opisał wpływ broni masowego rażenia na bezpieczeństwo międzynarodowe w II dekadzie XXI wieku. „Social and Political Communication” („Komunikowanie społeczne i polityczne”) to dział mieszczący opracowanie Dariusza Krawczyka przybliżające postrzeganie zawodu dziennikarza w kontekście rozpowszechniania fake newsów przez media oficjalne i społecznościowe.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 25 (2019)

  „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” w roku 2018 przyjęły formułę kwartalnika recenzowanego, którego jedyną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w dostępie otwartym w Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com) oraz w University of Silesia Press (www.journals.us.edu.pl).

  Tom 25 kwartalnika „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (2019) – podobnie, jak poprzednie tomy – gromadzi teksty w kilku tematycznych działach. W pierwszym „Teoria polityki i myśl polityczna” czytelnik znajdzie opracowanie Marceli Gruszczyk na temat najmłodszej posłanki do Sejmu Ustawodawczego II RP. W dziale „Systemy polityczne” Natalia Rudakiewicz przeprowadza analizę porównawczą polskiej i ukraińskiej transformacji demokratycznej. Temat konsolidacji demokracji w Polsce podjął Marek Tyrała. Z kolei Łukasz Wielgosz omawia zagadnienie prawa petycji w miastach powiatowych województwa śląskiego. W dziale „Stosunki międzynarodowe” Arkadiusz Domagała przybliża aspekty operacji w obronie jezydów. „Komunikowanie społeczne i polityczne ” to dział mieszczący dwa opracowania. Dariusz Krawczyk charakteryzuje zarządzanie działaniami media relations w ramach realizacji polityki informacyjnej organizacji, a Bernardyna Zemła podejmuje temat odbioru relacji polsko-żydowskich na łamach tygodników „Polityka” i „Sieci” w świetle obchodów 50. rocznicy wydarzeń Marca 1968.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 24 (2019)

  „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (pod redakcją Jana Iwanka, Pawła Grzywny i Roberta Radka) w roku 2018 przyjęły formułę kwartalnika recenzowanego, którego jedyną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w dostępie otwartym w Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com) oraz w University of Silesia Press (www.journals.us.edu.pl).

  Tom 24 kwartalnika „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (2019) tradycyjnie gromadzi teksty w kilku tematycznych działach. Pierwszy „Teoria polityki i myśl polityczna” czytelnik znajdzie dwa opracowania: autorstwa Krzysztofa Łabędzia, dotyczące zmian świadomościowych społeczeństwa polskiego w latach 80, oraz autorstwa Macieja Guzego traktujące o przynależności Polski do cywilizacji zachodniej. W dziale „Systemy polityczne” Robert Radek opisuje realia tworzenia się rządów mniejszościowych w państwach postkomunistycznych. Dział „Partie polityczne i systemy partyjne” zawiera artykuł Piotra Obacza, który przybliża kwestie współczesnej Komunistycznej Partia Polski jako partii marginalnej. „Wybory i kampanie wyborcze” to dział mieszczący opracowanie Rafała Miernika charakteryzującego wybory samorządowe w Polsce. W ostatnim z działów „Polityki publiczne” Dominika Hofman-Kozłowska pisze o demokracji w szkole na przykładzie brytyjskiej Summerhill, a Krzysztof Toboła porusza zagadnienie polityki regionalnej w kontekście rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w województwie śląskim.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 23 (2018)

  „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (pod redakcją Jana Iwanka, Pawła Grzywny i Roberta Radka) w roku bieżącym (2018) przyjęły formułę kwartalnika recenzowanego, którego jedyną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w dostępie otwartym w Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com) oraz w University of Silesia Press (www.journals.us.edu.pl).

  Tom 23 kwartalnika „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (2018) tradycyjnie gromadzi teksty w kilku tematycznych działach. Pierwszy „Systemy polityczne” zawiera opracowanie autorstwa Sebastiana Fikusa, dotyczące powrotów elit hitlerowskich do życia politycznego RFN. W dziale „Partie polityczne i systemy partyjne” Łukasz Wielgosz opisuje modele konkurencji partii politycznych. W dziale „Stosunki międzynarodowe” czytelnik znajdzie dwa artykuły. Katarzyna Czornik przybliża kwestie zmiany układu sił na Bliskim Wschodzie w XXI wieku, a Włodzimierz Wątor przedstawia grupy bojowe w UE. „Polityka społeczna” to dział zawierający opracowanie Magdaleny Boczkowskiej i Anny Lady na temat polityki senioralnej w naszym kraju. W ostatnim z działów „Komunikowanie społeczne i polityczne” Dariusz Krawczyk przedstawia zagadnienie wpływu nowoczesnych technologii komunikacyjnych na zmiany w charakterze zawodu dziennikarza.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 22 (2018)

  „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (pod redakcją Jana Iwanka, Pawła Grzywny i Roberta Radka) w roku bieżącym (2018) przyjęły formułę kwartalnika recenzowanego, którego jedyną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w dostępie otwartym w Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com) oraz w University of Silesia Press (www.journals.us.edu.pl).

  Tom 22 kwartalnika „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (2018) tradycyjnie gromadzi teksty w kilku tematycznych działach. Pierwszy „Teoria polityki i myśl polityczna” zawiera opracowanie autorstwa Macieja Guzego, dotyczące polskiego nacjonalizmu, którego przedstawicielem jest formacja Czarny Blok, oraz artykuł Bartosza Mazurkiewicza przybliżający sylwetkę współczesnego sołtysa-lidera lokalnego. W dziale „Polityka społeczna” kolejne dwa artykuły – pierwszy autorstwa Moniki Zawartki dotyczący polityki senioralnej, drugi – Damiana Mirczaka – przybliżający kwestię rządowych programów mieszkaniowych. W dziale ostatnim „Komunikowanie społeczne i polityczne” Dariusz Krawczyk przedstawia zagadnienie dotyczące pracy oficerów prasowych jednostek policji, z kolei Kinga Oliwia Zdrojewska skupia się na zmianach ustawodawczych w działalności radia w Polsce w związku z akcesją do UE.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 21 (2018)

  „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (pod redakcją Jana Iwanka, Pawła Grzywny i Roberta Radka) w roku bieżącym (2018) przyjęły formułę kwartalnika recenzowanego, którego jedyną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w dostępie otwartym w Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com) oraz w University of Silesia Press (www.journals.us.edu.pl).

  Tom 21 kwartalnika „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2018 jest pierwszym tomem tematycznym i nosi tytuł: Tendencje ewolucji europejskiego i globalnego systemu międzynarodowego w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. Teksty w nim prezentowane dotyczą kierunków ewolucji europejskiego systemu międzynarodowego w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. (M. Stolarczyk), ewolucji pozycji międzynarodowej USA w okresie pozimnowojennym (K. Czornik), pozycji międzynarodowej Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI w. (A. Miarka), głównych tendencji ewolucji systemu międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej w drugiej dekadzie XXI w. (J. Łapaj), pozycji państw kontynentu afrykańskiego w stosunkach międzynarodowych na początku XXI w. (M. Szynol) oraz nowych trendów w aktywności państw w przestrzeni teleinformatycznej w drugiej dekadzie XXI w. (M. Lakomy).

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 20 (2018)

  „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2018, T. 20 (pod redakcją Jana Iwanka, Pawła Grzywny i Roberta Radka) ukazują się od 2005 roku, w roku bieżącym, przyjmując formułę kwartalnika recenzowanego. Prezentowany tom 20 jest pierwszym, którego jedyną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w dostępie otwartym w Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com) oraz w University of Silesia Press (www.journals.us.edu.pl). Formuła kwartalnika sprzyja publikowaniu w nim nader aktualnych opracowań i obliguje do tego zarówno Autorów, jak i Redaktorów naukowych.

  Teksty prezentowane w tomie 20 pomieszczone zostały w dwóch działach. W dziale Polityki publiczne L. Kwieciński przedstawia strategiczny wymiar programów badawczo-rozwojowych (B+R) jako instrumentów polityki proinnowacyjnej, M. Molendowska omawia zagadnienia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB), A.M. Świątkowski  zestawia  unijne strategie zatrudniania z suwerennością państw członkowskich UE, E. Januła  ocenia założenia aktualnej  polityki społecznej  w świetle  metodologii szkoły chicagowskiej i Tofflerowskiego „społeczeństwa trzeciej fali”, a K. Chaczko porusza problem reformowania systemu pomocy społecznej w Polsce.  W dziale Partie polityczne i systemy partyjne przedstawiono jeden tylko tekst, którego autor, R. Miernik, odnosi się do reform wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 19 (2017)

  Prezentowany tom 19 czasopisma „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” jest ostatnim, jaki ukazuje w formule półrocznika (od kolejnego tomu będzie to kwartalnik). W bieżącym numerze drukujemy wspomnienie o Profesorze Andrzeju Chodubskim autorstwa Jana Iwanka. Artykuł Profesora Chodubskiego drukowaliśmy w tomie 17.

  Jak zawsze, teksty szeregowane są tematycznie w działach: Teoria polityki i myśl polityczna: Z. Kantyka: Między teorią a praktyką – podejście fronetyczne we współczesnej politologii; T. Słupik: Narodziny demokracji w Grecji klasycznej w czasach reform Klejstenesa i Peryklesa; A. Turoń-Kowalska: „Człowiek” w postnowożytnym świecie. Koncepcja humanizmu w myśli Tomasza Manna; A. Kałabunowska: Niemiecki ruch identytarystów – próba klasyfikacji ideologicznej; Systemy polityczne: J. Iwanek: Spanish government as lawmaker; A. Siostrzonek-Sergiel: Wolność religii a wymóg obywatelstwa polskiego członków wyznaniowej gminy żydowskiej; D. Słupik: Ustawy zasadnicze Wenezueli, Boliwii i Ekwadoru jako element rewolucji boliwariańskiej w Ameryce Łacińskiej; Stosunki międzynarodowe: K. Czornik: Bahrain as area of Saudi-Iranian rivalry in the second decade of XXI century; Polityka społeczna: N. Stępień-Lampa: The main changes in the school system in the years 1998—2016 and their political context; Komunikowanie społeczne i polityczne: D. Krawczyk: Oczekiwania pracodawców wobec dziennikarzy na podstawie analizy ofert rekrutacyjnych; R. Klepka: Rywalizacja o fotel prezydencki: obraz głównych kandydatów w kampanii wyborczej 2015 roku w „Wiadomościach” TVP1; M. Sęk-Iwanek: Obrazy wojny w powieści graficznej.

  Każdy z tekstów prócz abstraktu w dwóch językach i takichż słów kluczowych zawiera notę o Autorze.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 18 (2017)

  Do rąk Czytelników oddajemy osiemnasty tom czasopisma „Studia Politicae Uniwersitatis Silesiensis”, a zamieszczone w nim teksty pomieszczono w działach tematycznych. Tym razem są to: „Myśl polityczna”, „Systemy polityczne”, „Polityki publiczne”, „Stosunki międzynarodowe”, „Komunikowanie społeczne”, „Recenzje i omówienia”.

  W pierwszym z działów znalazły się dwa teksty: Lucjana Wrońskiego Pamięć o początkach ustanowienia ładu politycznego a jego prawomocność oraz Małgorzaty Zarębskiej Nowożytność i chaos współczesności. Koncepcja „nowej nauki polityki” w ujęciu Erica Voegelina.

  W dziale drugim pomieszczono cztery teksty: Sebastiana Kubasa Legitymizacja i alternacja władzy na Węgrzech, Roberta Rajczyka Prawno-instytucjonalny wymiar podmiotowości politycznej mniejszości etnicznych w Republice Kosowa, Bartłomieja H. Toszka Anglicanorum Coetibus jako instrument restytucji wpływów Kościoła katolickiego w Anglii i Walii oraz Dominika Szczepańskiego The course of competition and political consequences of the municipal elections in Rzeszów in 2014.

  Dział „Polityki publiczne” zawiera tylko jeden artykuł Natalii Stępień-Lampy Główne zmiany w oświacie w pierwszym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości.

  W kolejnym dziale – o stosunkach międzynarodowych – znajdujemy opracowania Anny Czyż Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu migracyjnego i Mirona Lakomego Cyber-jihad comme une menace pour la sécurité des États. Swoje teksty publikują też Marian Mencel Japonia w polityce bezpieczeństwa ChRL oraz Tomasz Okraska Spór terytorialny o Archipelag Spratly na Morzu Południowochińskim – wybrane aspekty.

  Aspekty komunikowania społecznego w kolejnym dziale przybliżają Katarzyna Brzoza Mężczyzna w wirtualnym świecie. Polskie portale internetowe dla mężczyzn i Monika Kornacka-Grzonka Lokalne portale internetowe – przyszłość komunikowania medialnego napoziomie lokalnym.

  Tom zamyka recenzja książki Andrzeja Kubki Modele demokracji w Skandynawii, dokonana przez Roberta Radka.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 17 (2016)

  Piętnaście artykułów będących efektem badawczych prac politologów z katowickiego ośrodka naukowego i przedstawicieli innych krajowych jednostek naukowo-badawczych to zawartość 17. tomu wydawnictwa ciągłego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” autoryzowanego przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Teksty – jak zawsze – pomieszczono w działach tematycznych. Tym razem są to: „Teoria polityki”, „Systemy polityczne”, „Partie polityczne i systemy partyjne”, „Polityka społeczna i regionalna”, „Prawo międzynarodowe”, „Komunikowanie społeczne”.

  W pierwszym z działów znalazły się dwa teksty. A. Chodubski rozważa problem autorytaryzmu w kontekście współczesnego życia politycznego, a A. Hołub podejmuje kwestię rozwoju terroryzmu, któremu sprzyja środowisko radykalne i ekstremistyczne. W dziale drugim J. Iwanek analizuje temat systemów wyborczych przez pryzmat ich aspektów metodologicznych (j. ang.), S.  Grabowska zajmuje się kwestią odpowiedzialności konstytucyjnej w odniesieniu do prezydenta Słowenii, a pytanie o Hiszpanię jako państwo federalne stawia M. Domagała. W kolejnym dziale A. Rudowski przedstawia stosunek partii politycznych do modernizacji państwa jako kryterium różnicowania aktorów sceny politycznej. M. Dobrowolski na przykładzie J. Kaczyńskiego rozważa problem przywództwa politycznego w opozycji. Nad rolą partii Jedna Rosja na rosyjskiej scenie politycznej zastanawia się J. Jendrysko, a Ł. Wilkoń analizuje przypadek włoskiej partii Lega Nord pod kątem jej ideologii. W następnym dziale skalą i dynamiką zagrożenia ubóstwem ekonomicznym polskich rodzin wielodzietnych w latach 2006–2015 zajmuje się B. Zasępa. B. Jewartowski przybliża zagadnienie oszustw metoda „na wnuczka”, a B. Toszek – kwestię uwarunkowań dynamiki rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce. B. Pieruszek zaś analizuje zagadnienia rozwoju regionalnego na przykładzie regionów Śląska. Kolejny dział to artykuł J. Iwanka o językowym ujęciu definicji przestępstw w międzynarodowym prawie karnym. W dziale następnym tekst autorek M. Antón Crespo i M.Y. Fernández Ramos, które omawiają teorię opartą na empirycznym podejściu do wizerunku osób starszych w prasie cyfrowej w Kastylii y León. Całości dopełnia – z dwiema recenzjami – dział „Recenzje i omówienia”.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 16 (2016)

  Dziewięć artykułów będących efektem badawczych prac politologów z katowickiego ośrodka naukowego i przedstawicieli innych krajowych jednostek naukowo-badawczych to zawartość 16. tomu wydawnictwa ciągłego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” firmowanego przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.  Teksty – jak zawsze – pomieszczono w działach tematycznych. Tym razem są to: „Systemy polityczne i gospodarcze”, „Stosunki międzynarodowe”, „Komunikowanie społeczne” oraz „Myśl polityczna”.

  W pierwszym z działów znalazły się dwa teksty. Sławomir Czech główny problem swojego artykułu zawarł w pytaniu o przyczyny wyjątkowej kondycji szwedzkiej gospodarki oraz finansów publicznych po recesji 2008‒2009. Drugi artykuł w dziale, autorstwa Katarzyny Todos, zawiera tezę, że właściwe funkcjonowanie systemu praw i wolności człowieka i obywatela jest możliwe pod warunkiem istnienia środków umożliwiających ich egzekwowanie.

  W dziale drugim pomieszczono trzy teksty. Kazimierz Jóskowiak analizuje kwestię współpracy terytorialnej i jej instrumenty prawne w WE i UE oraz przedstawia mechanizmy nią rządzące. Łukasz Wojcieszak, charakteryzuje Szanghajską Organizację Współpracy z uwzględnieniem jej tendencji do ewoluowania od organizacji bezpieczeństwa, zwłaszcza militarnego, do stowarzyszenia skupionego na współpracy i integracji gospodarczej. Justyna Łapaj analizując problem Polaków osadzonych w ekwadorskich więzieniach za przemyt narkotyków, przedstawia specyfikę latynoamerykańskiego systemu penitencjarnego.

  Dział „Komunikowanie społeczne” otwiera artykuł Stanisława Michalczyka analizującego politykę medialną z odwołaniem się do płaszczyzn regulacji: government i governance. Katarzyna Brzoza podjęła kwestię udziału kobiet w wyborach parlamentarnych, akcentując rolę, miejsce i wykreowany wizerunek medialny liderek czołowych partii podczas kampanii wyborczej w 2015 r. Dariusz Krawczyk koncentruje się na wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w odniesieniu do prasy samorządowej, zwracając uwagę skutki wchłaniania mediów tradycyjnych przez cyberprzestrzeń.

  Ostatni artykuł w niniejszym tomie został włączony do działu „Myśl polityczna”. Jest to tekst Małgorzaty Zarębskiej, która analizuje treść ogłoszonej w maju 2015 roku encykliki papieskiej Laudato si’, zastanawiając się, czy więcej w niej tradycji Kościoła, czy nowego spojrzenia na konkretne problemy społeczne.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 15 (2015)

  „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” ukazuje się z inicjatywy Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Autorami większości zamieszczonych w tomie piętnastym artykułów są uczestnicy IV Zjazdu Katedr i Zakładów Systemów Politycznych, który odbył się w dniach 12–14 maja 2015 roku w Wiśle-Jaworniku. Tematykę Zjazdu i zarazem prezentowanych tu tekstów stanowiły badania dotyczące specyfiki partii politycznych, a artykuły niniejszego zbioru pomieszczono w dwóch działach.

  W dziale „Partie i systemy partyjne” znalazły się teksty: Jana Iwanka (w j. angielskim) dotyczący stricte politologicznej (w opozycji do prawniczej) definicji partii politycznej, Jarosław Szymanek wyjaśnia zagadnienie „politycznej reprezentacji”, Liana Hurska-Kowalczyk prezentuje problematykę wpływ grup nacisku struktur oligarchicznych na życie polityczne państwa ukraińskiego, Sebastian Kubas analizuje siły i pozycję, dominujących ugrupowań prawicowych w Czechach (ODS) i na Węgrzech (Fidesz), a Paweł Laidler podejmuje temat judykalizacji polityki z perspektywy ewolucji statusu prawnego mniejszości seksualnych w USA. Marek Gołosz przedstawia znaczenie i fenomen wyborczej i parlamentarnej stabilności partii Koalicja Kanaryjska, Krzysztof Kowalczyk zaś analizuje założenia programowe polskich partii politycznych wobec religii i Kościoła. Dział zamyka artykuł Tomasza Koziełły poświęcony relacjom wewnątrz Ligi Polskich Rodzin.

  Dział „Wybory i kampanie wyborcze” otwiera artykuł Macieja Drzonka, w którym autor zwraca uwagę na fenomen „wiecznych prezydentów” (wielokadencyjnych) w miastach na prawach powiatu. Z kolei Agnieszka Łukasik-Turecka przedstawia sposoby wykorzystania przez komitety wyborcze czasu antenowego w ramach nieodpłatnych audycji wyborczych. Tematem artykułu Szymona Kołodzieja jest VI powszechna elekcja prezydencka w Polsce i przyczyny wyborczego zwycięstwa kandydata PiS. W ostatnim artykule działu Jakub Mielewczyk analizuje zmiany w estońskim systemie wyborczym w latach 1992–2015.

  Całość zamykają dwie recenzje autorstwa Zbigniewa Kantyki i Rafała Riedla.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 14 (2015)

  Artykuły 14. tomu „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” pomieszczono w czterech blokach. Dział „Systemy polityczne i gospodarcze” zawiera teksty: T. Kubina poświęcony analizie systemu gospodarczego UE, zwłaszcza jego cech charakterystycznych dla poszczególnych państw unijnych, będących również konsekwencją procesów integracji; M. Matyi dotyczący funkcjonowania szwajcarskich instytucji demokracji bezpośredniej i roli mniejszości muzułmańskiej w demokratycznym systemie politycznym; A. Kandzi poświęcony australijskiemu ruchowi republikańskiemu działającemu na rzecz odrzucenia monarchy brytyjskiego jako głowy państwa.

  W dziale „Polityka społeczna” pomieszczono teksty: B. Zasępy, która postuluje wczesne podjęcie działań minimalizujących skutki starzenia się społeczeństwa; P. Grzywny dotyczący tego, że bezpieczeństwo zdrowotne z racji swojej ważkości wymaga nieustannych zabiegów doprecyzowujących; N. Stępień poświęcony konieczności podjęcia działań oświatowych wobec braku skuteczności wdrażanych dotąd mechanizmów wyrównawczych.

  W dziale „Stosunki międzynarodowe” znalazł się tekst T. Okraski, który zwraca uwagę na to, że i zamierzone, i nieoczekiwane efekty działań chińskiego przywódcy mogą wpływać na relacje chińsko-indyjskie.

  Ostatni artykuł w tomie – T. Głogowskiego – stanowi zawartość działu „Komunikowanie społeczne” i dotyczy sytuacji mediów tradycyjnych, które wobec rozwoju nowych kanałów komunikowania muszą sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom. Tom zamyka dział „Recenzje i omówienia” z recenzją autorstwa Ł. Goniaka.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 13 (2014)

  Niniejszy tom, podobnie jak poprzednie, jest zróżnicowany pod względem tematycznym, a zamieszczone w nim artykuły odzwierciedlają zainteresowania badawcze ich autorów. Kontynuując obraną we wcześniejszych tomach strategię publikowania tekstów poruszających problematykę wchodzącą w skład różnych subdyscyplin politologicznych, artykuły pomieszczono w czterech blokach tematycznych: „Systemy polityczne”, „Stosunki międzynarodowe”, „Komunikowanie społeczne” i „Myśl polityczna”. Uzupełnieniem całości jest dział „Recenzje i omówienia”, w którym tradycyjnie znaleźć można informacje o interesujących publikacjach z dziedziny nauk politycznych oraz sprawozdania z ważnych dla środowiska politologicznego wydarzeń. Tym razem autorami wszystkich opracowań są pracownicy i doktoranci Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Sześć z ośmiu artykułów zamieszczonych w tym tomie zostało przygotowanych w języku angielskim. Mamy nadzieję, że w ten sposób efekty badań i analiz prezentowanych na łamach „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” będą mogły dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców, zwłaszcza osób związanych z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

  Najwięcej, aż pięć artykułów znalazło się w dziale „Systemy polityczne”. Ich tematem przewodnim jest dwudziestopięciolecie przemian demokratycznych w Polsce. Kolejne trzy działy obejmują po jednym artykule, które poświecone są zagadnieniom: Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, dylematom marketingu międzywyborczego w dobie mediatyzacji polityki oraz zagadnieniu kryzysu kultury europejskiej.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 12 (2014)

  Prezentowany 12 tom wydawnictwa „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” ma formułę otwartą – zamieszczone w nim artykuły są zróżnicowane tematycznie, wpisując się jednak w politologiczny, ale i interdyscyplinarny obszar badawczy.

  Teksty zebrano w czterech blokach: „Teoria polityki”, „Systemy polityczne”, „Stosunki międzynarodowe” i „Komunikowanie społeczne”. Uzupełnieniem jest dział „Recenzje i omówienia”, w którym znaleźć można informacje o polsko- i obcojęzycznych publikacjach z zakresu nauk politycznych.

  W dziale „Teoria polityki” Z. Kantyka prezentuje główne postaci szkoły chicagowskiej, ich poglądy teoretyczne i metodologiczne na temat sposobów badania oraz mechanizmów funkcjonowania rzeczywistości politycznej. Dział „Systemy polityczne” otwiera tekst M. Domagały i J. Iwanka poświęcony zjawisku rozproszenia władzy. Drugi artykuł w dziale, autorstwa B. Master, dotyczy głoszonych przez polskie partie polityczne koncepcji przebiegu procesów integracyjnych oraz podobieństw i różnic w podejściu poszczególnych partii do kwestii polityki.

  W dziale „Stosunki międzynarodowe” M. Stolarczyk dostrzegając zbliżenie stanowisk Polski i Niemiec wobec Rosji oraz identyfikując przyczyny takiego stanu rzeczy, zwraca uwagę na występujące w tym względzie różnice. W drugim artykule M. Lakomy przedstawia ocenę półtorarocznej prezydentury F. Hollande’a. Dział zamyka tekst K. Czornik poświęcony relacjom amerykańsko-jordańskim, które ze względu na wspólne cele i wzajemny szacunek autorka określa mianem bliskich.

  Dział „Komunikowanie społeczne” zawiera dwa artykuły. W pierwszym J. Wichura charakteryzuje kierunek przemian dokonujących się współcześnie w społeczeństwach w zakresie środków masowego przekazu i opinii publicznej. Z kolei K. Brzoza w artykule koncentruje się na wpływie sieci internetowej na utrzymywanie kontaktu polskiej migracji z krajem.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 11 (2013)

  W odróżnieniu od wcześniejszych tomów o charakterze wielotematycznym, zawierających opracowania z dyscyplin szczegółowych politologii, niniejszy zbiór w całości poświęcono wybranym aspektom z zakresu polskiej polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Mieczysław Stolarczyk omawia rolę Federacji Rosyjskiej w polityce zagranicznej RP w płaszczyźnie politycznej i bezpieczeństwa. Wyodrębnił główne etapy polityki RP wobec Rosji w pierwszym dwudziestoleciu pozimnowojennym z zaakcentowaniem etapu relacji polsko-rosyjskich przypadającego na lata 2008–2011. Justyna Tomala-Wawrowska dokonała analizy stosunków polsko-amerykańskich w XXI w. w płaszczyźnie politycznej z kwestią rozstrzygnięcia przetargu na samolot wielozadaniowy, militarnego zaangażowania Polski w operacji w Afganistanie i Iraku oraz tzw. tarczy antyrakietowej. Katarzyna Czornik omawia najważniejsze cechy relacji amerykańsko-rosyjskich w okresie prezydentury B. Obamy z podkreśleniem tzw. resetu w polityce amerykańskiej wobec Rosji. Miron Lakomy w pierwszym tekście podejmuje próbę ukazania wyzwań dla operacji ISAF w Afganistanie, jej znaczenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Kontynuując tematykę, w drugim tekście omawia charakter i przebieg zaangażowania militarnego Polski w tym kraju oraz wskazuje na znaczenie misji ISAF w polskiej polityce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Tomasz Okraska zarysował główne tendencje ewolucji systemu międzynarodowego w okresie pozimnowojennym z wyeksponowaniem czynników wpływających na przekształcanie systemu jednobiegunowego w ład wielobiegunowy. Tomasz Iwanek przedstawia próbę podsumowania dyskusji toczącej się w literaturze przedmiotu na temat definicji zbrodni agresji w prawie międzynarodowym. Przedstawił krytykę i analizę zbrodni agresji i jej nowego miejsca w katalogu zbrodni międzynarodowych.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 10 (2013)

  W 10. tomie „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” zamieszczono osiem artykułów naukowych oraz dwie recenzje publikacji politologicznych. Ze względu na zróżnicowaną tematykę artykuły pomieszczono w trzech blokach tematycznych: „Systemy polityczne”, „Komunikowanie społeczne” i „Stosunki międzynarodowe”.

  Poruszone w zbiorze problemy są efektem działalności badawczej poszczególnych autorów, co uzasadnia ich zróżnicowanie w odniesieniu do tematyki, podejść metodologicznych oraz stosowanych technik badawczych. Wszystkie jednak stanowią istotny wkład w rozwój badań politologicznych, które charakteryzuje wielowątkowość i interdyscyplinarność. Niniejszy zbiór powinien zainteresować przede wszystkim politologów, jak również przedstawicieli innych nauk społecznych.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 9 (2012)

  Kolejny, dziewiąty już, tom prezentowanego wydawnictwa jest wyjątkowy z tego względu, że geneza jego powstania wiąże się z pamięcią o Pani Profesor Lucynie Frąckiewicz. Zebrane przez Redaktorów artykuły są spójne tematycznie, dotyczą bowiem szeroko pojętego problemu ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Zostały one pomieszczone w czterech blokach tematycznych. W bloku pierwszym „Ubóstwo, marginalizacja, wykluczenie społeczne – aspekty teoretyczne i praktyczne”, przedstawiono artykuł R. Janika o roli interwencjonizmu państwowego w powstaniu welfare state w XX wieku,A. Lipskiego dotyczący debaty nad wykluczeniem społecznym, J. Sztumskiego o marginesie społecznym w ujęciu socjologicznym, R. Jończego na temat wpływu zagranicznej migracji zarobkowej na poziom życia na przykładzie wsi województwa opolskiego, R. Rauzińskiego, T. Sołdry-Gwiżdż, K. Szczygielskiego o grupach szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, M. Baron-Wiaterek traktujący o systemowych podstawach pomocy osobom niepełnosprawnym, B. Kołaczek na temat znaczenia świadczeń społecznych w zapobieganiu ubóstwu dzieci, P. Jusko dokonał analizy sytuacji społecznej i pomocy społecznej w Republice Słowackiej, a J. Jarosiński opisuje kwestie ruchu zawodowego wobec problemów wykluczenia i marginalizacji w środowisku kolejarskim.

  W bloku „Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci i młodzieży oraz międzypokoleniowemu przekazywaniu biedy” M. Barátová i L. Lojdová zajęły się kwestią rodziny jako formą ochrony przed ubóstwem dzieci, M. Kowalewicz skupiła się na kwestii samookreślenia się zawodowego i technologii innowacyjnych w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, A. Odlerová zestawiła problematykę rozbieżności światów ludzi młodych i starych.

  Blok „Partnerska współpraca podmiotów polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” zawiera tekst J. M. Zabielskiej o wykluczeniu społecznym w świetle pracowników opieki społecznej. Tekst M. Klimka traktuje o rozwiązywaniu problemów społecznych jako formie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. O ważności instytucji mniejszości niemieckiej pisze K. Łukaniszyn, a B. Jarosiński przedstawia znaczenie małych firm jako lekarstwa na złą koniunkturę na rynku pracy.

  „Czynniki warunkujące wykluczenie społeczne grup szczególnego ryzyka” to ostatni blok tomu. O wykluczeniu społecznym osób starszych pisze T. Zbyrad. Wykluczenia cyfrowego osób starszych dotyczą artykuły B. Janeczko i S. Czopko. Z. Wajda prezentuje genogram – narzędzie w pracy terapeutycznej z zagrożonymi wykluczeniem społecznym. J. Maciaszek dowodzi, że wykluczenie w jednej sferze życia generuje podobne sytuacje w innych sferach – na zasadzie błędnego koła. L. Vavrinčiková analizuje funkcjonowanie instytucji zwolnienia warunkowego, a A. Majewska zajmuje się reintegracją zawodową osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 8 (2012)

  W omawianym tomie teksty pomieszczono w czterech blokach. Pierwszy, „Teoria polityki”, zawiera teksty metodologiczne. J. Bajer w artykule Badania porównawcze w politologii. Zagadnienia metodologiczne pisze o strategii badań oraz konstruowaniu projektów porównawczych we współczesnej politologii. Artykuł P. Kołodziejczyka Metodologiczne problemy badania internetowych witryn ekstremistycznych odnosi się do aktywizmu politycznego w Internecie.

  Blok „Systemy polityczne” otwiera tekst J. Bartyzela Ani centralizm, ani separatyzm, lecz jedność w wielości Las Españas… o regionalizmie w ujęciu de Melli. J. Okrzesik w artykule Zapomniany epilog Jesieni Narodów. Uwagi o transformacji ustrojowej w Nikaragui koncentruje się na transformacji ustrojowej tego kraju, a tekst M. Wajzera Rola armii w pierwszych latach niepodległości Algierii dotyczy państw zdobywających niepodległość wskutek rozpadu systemu kolonialnego.

  W dziale „Stosunki międzynarodowe” M. Lakomy w tekście Federacja Rosyjska w stosunkach francusko-amerykańskich w okresie pozimnowojennym analizuje politykę Francji i USA wobec Rosji.

  Dział „Komunikowanie społeczne” zawiera trzy teksty. W pierwszym Tolerancja: aspekt medialny W. Sidorow skupia się na tolerancji w mediach. Z. Kantyka w artykule Politolog jako medialny komentator polityki porusza kwestię wykorzystywania potencjału mediów w łączeniu nauki z praktyką polityczną. Dział zamyka artykuł P. Szostok Prasa samorządowa jako narzędzie polityki informacyjnej na poziomie lokalnym. Autorka na przykładzie pięciu gmin w woj. śląskim analizuje relacje prasy samorządowej z władzami samorządu.

  W dziale „Recenzje, omówienia i sprawozdania” znaleźć można informacje o polsko- i obcojęzycznych publikacjach z dziedziny nauk politycznych oraz relacje z życia naukowego INPiUŚ w Katowicach.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 7 (2011)

  W kolejnym, siódmym już, tomie prezentowanej publikacji zgromadzone prze Redaktorów teksty zostały pomieszczone w dwóch blokach tematycznych „Myśl polityczna” i „Systemy polityczne”.

  W dziale pierwszym przedstawiono S. Staszica ewolucję poglądów o narodzie z zaznaczeniem jego skłonności do eksponowania modelu etniczno-językowego (T. Matlęgiewicz), wypływające z neoeuroazjatyzmu myśli L. Gumilowa na temat tatarsko-mongolskiej spuścizny Rosji (M. Gołąbek), z kolei analizę mechanizmów dwóch rewolucji (francuskiej i bolszewickiej) przeprowadził P. Jędrzejczyk. W dziale drugim teksty dotyczące systemów politycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej – przejście od dyktatury do demokracji na przykładzie pięciu państw byłego bloku wschodniego (S. Kubas), kwestie przenoszenia przez wyborców poparcia na dotychczasowe ugrupowania opozycyjne porusza J. Wojnicki, a A. Czyż porównuje modele funkcjonowania samorządu terytorialnego w państwach środkowoeuropejskich, które weszły do UE. Analizę procesów przyspieszających rozpad Federacji Jugosłowiańskiej prowadzi K. Krysieniel. W ostatnim tekście M. Borski przedstawia czeską ideę nieimitowania demokratycznych rozwiązań zachodnioeuropejskich, a odwoływania się do wzorców z okresu Pierwszej Republiki Czeskiej.

  Całość zamykają recenzje dwóch publikacji i sprawozdanie z seminarium naukowego.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 6 (2010)

  Prezentowany tom to zbiór artykułów tematycznie pogrupowanych w działach: „Myśl polityczna”, „Systemy polityczne”, „Komunikowanie społeczne” oraz „Stosunki międzynarodowe i integracja europejska”. Jest też dział zawierający „Recenzje, omówienia i sprawozdania”.

  W dziale „Myśl polityczna” A. Stępień podejmuje problem jedności kulturowej i tożsamości mieszkańców Europy Środkowej. Z kolei historyczne uwarunkowania szkockich dążeń niepodległościowych i autonomicznych ostatnich dziesięcioleci to przedmiot zainteresowania D. Ćwieczek. Dział „Systemy polityczne” zawiera artykuły: M. Lakomego przedstawiający mechanizm decyzyjny w polityce zagranicznej V Republiki Francuskiej, a także tekst dotyczący kampanii prezydenckiej 2008 roku autorstwa A. Turskiej-Kawy i M. Mazura. W części „Stosunki międzynarodowe i integracja europejska” pomieszczono analizę porównawczą najważniejszych celów polityki zagranicznej B. Clintona i G.W. Busha oraz ich realizacji – pióra A. Stolarczyk. Opracowanie A. Orlikowskiej to próba ukazania ważności włączenia Karty praw podstawowych do unijnego dorobku prawnego. A. Grzesiok-Horosz w swoim tekście skoncentrowała się na przedstawieniu najważniejszych spraw polskich rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ostatni dział prezentuje cztery recenzje i dwa sprawozdania z konferencji naukowych.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 45 (2009)

  Prezentowany łączony tom 4–5 to zbiór tekstów, które ze względu na podjętą tematykę zostały pomieszczone w czterech grupach: „Myśl polityczna”, „Systemy polityczne”, „Komunikowanie społeczne” oraz „Stosunki międzynarodowe i integracja europejska”. Jest też dział zawierający „Recenzje i omówienia”.

  W dziale „Myśl polityczna” analizie poddano najważniejsze wątki myśli J.J. Rousseau: wolność liberalna, ideał nowego państwa i ideał rewolucji. Rozważania A. de Tocqueville’a o amerykańskiej demokracji oraz problem relacji między wolnością i równością ukazano przez pryzmat opinii polskich autorów. W kolejnym tekście przedstawiono koncepcje człowieka w twórczości T. Manna na przykładzie Czarodziejskiej góry. Inspiracją do powstania następnego artykułu było stanowisko Z. Baumana na temat przyczyn i istoty Holocaustu. Teksty w dziale „Systemy polityczne” przedstawiają determinanty preferencji wyborczych elektoratu PO i PiS, a także wpływ metody dystrybucji mandatów na wyniki wyborcze. Politologia dziennikarstwa i stan badań z tego zakresu w Rosji, a także zagadnienia związane z reklamą społeczną to tematyka tekstów pomieszczonych w kolejnym dziale „Komunikowanie społeczne”. „Stosunki międzynarodowe i integracja europejska” – prezentowane tu artykuły dotyczą kwestii stanowiska Hiszpanii wobec WPZiBUE oraz EPBiO, a także problematyki dylematów integracyjnych UE. Zainteresować może także ujecie problematyki źródeł i przebiegu konfliktu w Darfurze oraz ukazanie roli społeczności międzynarodowej wobec niego. Wspomniane „Recenzje i omówienia” zamykają tom.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 3 (2007)

  Prezentowana publikacja to kolejny tom powstały dzięki pracownikom i doktorantom Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Opracowania zostały pomieszczone w czterech grupach tematycznych: Myśl polityczna; Systemy polityczne; Stosunki międzynarodowe i integracja europejska; Recenzje i omówienia.

  W części pierwszej autorzy podjęli namysł nad relacjami między demokracją liberalną a społecznym nauczaniem Kościoła (Małgorzta Kaute-Porębska), głównymi wartościami charakterystycznymi dla modelu Stanów Zjednoczonych (Wojciech Flak), przeszłością Austrii, w tym kwestiami ustrojowymi oraz ścieraniem się różnych wizji państwa po I wojnie światowej (Roman Kochnowski). W części drugiej omówiono system partyjny Republiki Francuskiej (Małgorzata Myśliwiec), system partyjny Republiki Irlandii (Andrzej Bisztyga), zagadnienia samorządu terytorialnego i demokracji bezpośredniej z zaznaczeniem roli jednostek pomocniczych (Sylwester Wróbel), początkowy okres transformacji ustrojowej w Polsce z podkreśleniem roli OKP (Łukasz Zemła). W kolejnej, trzeciej, części przedstawiono rozważania dotyczące skutków trzeciej wojny w Zatoce Perskiej (Katarzyna Czornik), próbę rekonstrukcji stanowisk związanych z modelem integrującej się Europy (Rafał Riedel), najważniejsze dokumenty dotyczące ochrony praw człowieka, wypracowane w systemie Rady Europy (Maria Ochwat). W części ostatniej zaprezentowano recenzje autorstwa Zbigniewa Kantyki, Sylwestra Wróbla, Katarzyny Czornik, Justyny Tomali oraz Mieczysława Stolarczyka.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 2 (2006)

  Oddajemy do rąk Czytelników drugi tom wydawnictwa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Niemal wszystkie opracowania zamieszczone w niniejszym zbiorze są autorstwa pracowników i doktorantów naszego Instytutu. Ze względu na podjęte tematy zostały one pomieszczone w trzech grupach tematycznych: myśli politycznej, systemów politycznych i stosunków międzynarodowych. Specyfiką tego rodzaju publikacji jest zarówno duże zróżnicowanie tematów, jak również zauważalna niespójność metodologiczna i merytoryczna. Poszczególne opracowania zawierają indywidualne przemyślenia ich autorów w omawianych kwestiach. W przemyślenia te redaktorzy tomu starali się zbytnio nie ingerować. Wybór tematów prezentowanych w zbiorze został podyktowany zainteresowaniami badawczymi poszczególnych autorów.

  Ograniczone ramy objętościowe przewidywane dla tego rodzaju publikacji sprawiają, że prezentowany zbiór tylko w części jest odzwierciedleniem zainteresowań badawczych i stanu badań prowadzonych przez pracowników naszego Instytutu. Naukowcy podejmujący kolejne tematy badawcze zaprezentują efekty swoich prac w następnych tomach naszego periodyku. Chcemy bowiem, by nasza seria wydawnicza charakteryzowała się rozległym profilem badawczym, a na łamach jej tomów podejmowane były tematy z zakresu szeroko rozumianej problematyki politologicznej. Pozwoli to na realizację głównego celu, jakim jest prezentowanie dorobku naukowego pracowników i doktorantów Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w każdej z uprawianych przez nich dyscyplin szczegółowych politologii: teorii polityki, systemów politycznych, polityki społecznej, doktryn i myśli politycznej, systemów politycznych, komunikowania społecznego i public relations oraz stosunków międzynarodowych. Przewidujemy też publikowanie tomów monotematycznych, poświęconych wybranym zagadnieniom współczesnej polityki międzynarodowej, krajowej i regionalnej.

 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
  Tom 1 (2005)

  Z wielką przyjemnością pragnę zaproponować Czytelnikom pierwszy tom serii naukowej „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Po kilku latach starań, w roku jubileuszu Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego katowickie środowisko politologiczne może zaprezentować kilkanaście swych opracowań w nowym wydawnictwie. Kiedy piszę te słowa, zamknięty został trzeci tom, a zatem przekonanie, że inicjatywa ta zyskała uznanie autorów i będziemy mogli sięgać po wydawnictwo periodyczne (w zamierzeniu półrocznik), ma całkowite uzasadnienie.

  W tym roku (2005) mija 30 lat od powołania Instytutu. Trudno nie wyrazić zadowolenia z możliwości uczczenia tej rocznicy zainicjowaniem serii naukowej. Jest to przecież najlepszy sposób uhonorowania i Instytutu, i wielu zacnych ludzi, którzy przez owe lata swą dobrą pracą tworzyli wizerunek i obraz swój, nas samych i Instytutu. Nie będzie trącić zarozumiałością przekonanie, że tysiące studentów, którzy tu kształcili się, przeżyli swe piękne chwile młodości i intelektualnego dojrzewania, noszą cząstkę nas samych w pojmowaniu świata odległego i bliskiego, a także tego, że w większości zachowali dobrą pamięć o Instytucie i jego pracownikach.