Od integracji uchodźców do teorii zmiany na rzecz integracji. Ewolucja podejścia do integracji społecznej w Wielkiej Brytanii na początku XXI wieku

Natalyia Antoniuk
https://orcid.org/0000-0003-0902-2428

Abstrakt

Potrzeba i chęć zmiany motywuje decydentów i praktyków w Wielkiej Brytanii do podejmowania zdecydowanych działań integracyjnych. Kraj ten nigdy nie wypracował własnej oryginalnej polityki w tej dziedzinie. W 2004 roku podjęto pierwsze kroki wraz z publikacją Wskaźników Integracji, ale dopiero w ostatnich latach zintensyfikowano prace nad zarządzaniem integracją. Istnieje wyraźne odejście od skupiania się na poszczególnych aspektach integracji na rzecz wdrażania systemu zarządzania integracją w szerszym kontekście. Znajduje to odzwierciedlenie w publikacji Ramowych wskaźników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla integracji (2019).
Dokument ten bazuje na wersji z 2004 roku, ale przedstawia ją w ujęciu Teorii Zmiany, która została przyjęta jako podstawa do projektowania i weryfikacji procesu integracji w Wielkiej Brytanii. Celem artykułu jest porównanie Wskaźników Integracji z 2004 roku z nową wersją by określić zakres postępu prac nad systemem
integracji oraz zmiany w podejściu do tego zagadnienia.


Słowa kluczowe

integracja społeczna; integracja społeczna w Wielkiej Brytanii; Teoria Zmiany; Teoria Zmiany dla integracji; Teoria Zmiany dla integracji w Wielkiej Brytanii

Alba, R; Nee, V. (1997). Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration. International Migration Review. 31, 4: 826—874.

Anderson, A. A. (2020), The Community Builder’s Approach to Theory of Change, a practical guide to theory development, The Aspen Institute, http://www.theoryofchange.org/pdf/TOC_fac_guide.pdf

Blair, T. “The Duty to Integrate: Shared British Values.” Speech at 10 Downing Street, 8 December 2006 http://englischlehrer.de/texts/blair.php

Brest P. (2010), The Power of Theories of Change, Stanford Social Innovation Review, 2010

Center for Theory of Change (2020), What is Theory of Change?,

Bulman M. (2017) Brexit: People voted to leave EU because they feared immigration, major survey finds, The independent 28 June, https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/brexit-latest-news-leave-eu-immigration-main-reason-european-union-survey-a7811651.html

Castles S., Miller M. J. (2003). The Age of Migration, Palgrave Macmillan: Basings toke — New York.

Cantle, T.; Kaufmann, E. (2016). Is Segregation Increasing in the UK? Open Democracy. http://tedcantle.co.uk/wp-content/uploads/2013/03/Cantle-and-Kaufmann-2016-Is-Segregation-Increasing-in-the-UK-Open-Democracy-099.pdf

Cantle, T. (2020), ‘Parallel Lives’: the new evidence, http://tedcantle.co.uk/parallellives-the-new-evidence/#

Charsley K., Spencer S. (2019), Understanding integration processes: informing policy and practice, Understanding integration processes, Informing policy and practice, Bristol, https://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/policybristol/PolicyBristol-PolicyReport-44-Jan19-integration.pdf

Collins E., Clark H., (2013), Supporting Young People to Make Change Happen. A Review of Theories of Change Synthesis Report. A joint working paper by ActKnowledge and Oxfam, February, http://www.actknowledge.org/resources/documents/SupportingYoungPeopletoMakeChangeHappenActKnowledgeOxfamAustralia.pdf

Commission on Integration and Cohesion. “Our Shared Future.” CIC, London, 2007, http://image.guardian.co.uk/sys-files/Education/documents/2007/06/14/oursharedfuture.pdf

Commonwealth immigrants in the Modern Era 1948 — present (2020), https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zx93tyc/revision/1

Council of Europe (1997) Measurement and Indicators of Integration. COE: Strasbourg. CCI Creating the conditions for integration (2012) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/7504/2092103.pdf

de Palo D., Faini R., Venturini A. (2006), The Social Assimilation of Immigrants, Discussion Paper No. 2439 http://ftp.iza.org/dp2439.pdf

Davies R. (2012), Blog post on the criteria for assessing the evaluability of a theory of change http://mandenews.blogspot.co.uk/2012/04/criteria-for-assessing-evaluablity-of.html

Ferguson, C., 2008, ‘Promoting Social Integration: Background Paper for Discussion’, Report commissioned by the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) for the Expert Group Meeting on Promoting Social Integration, Helsinki, Finland, 8-10 July 2008

Fiałkowska K., Wiśniewski, J., (2009), Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, https://interwencjaprawna.pl/docs/polityka-integracyjna-wielkiej-brytanii-wobec-uchodzcow.pdf

Ganowicz E. (2018), Inkluzywna funkcja bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Uniwersytet Opolski, Studia i monografie no. 525, Opole

Goodhard D. (2016), IMMIGRATION & INTEGRATION AFTER BREXIT A POLICY EXCHANGE AGENDA, https://policyexchange.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/immigration-and-integration-after-brexit-aug-16.pdf

Governance of Migrant Integration in the UK, former Member State, 2017; https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/united-kingdom

Hattersley R., (1965), The Spectator Archive 20 August, http://archive.spectator.co.uk/article/20th-august-1965/4/immigration

Home Office Indicators of Integration Framework (2019), https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fie/835573/home-office-indicators-of-integration-framework-2019-horr109.pdf

Home Office Indicators of Integration framework Theory of Change Guide notes Part A (2019a) May https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/805872/home-office-indicators-of-integration-framework-2019-theory-of-change-guide-notes-parta.pdf

Home Office Indicators of Integration framework 2019 Applying Theory of Change Guide notes Part B (2019b) May https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/805873/home-office-indicators-of-integration-framework-2019-theory-of-change-guide-notes-partb.pdf

Immigration and Integration in the UK — an introduction (2007), Developing New Approaches to Migration Policies, https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=media.download&uuid=29EA1DAE-A973-93D7-179EBA90266815CA

Integrated Communities Strategy Green Paper. Building stronger, more united communities, (2018), https://www.gov.uk/government/consultations/integrated-communities-strategy-green-paper

IOM (2008) MIGRANTS AND THE HOST SOCIETY: PARTNERSHIPS FOR SUCCESS, no. 11, https://publications.iom.int/system/files/pdf/idm_11_en.pdf

James C. (2011), THEORY OF CHANGE REVIEW A report commissioned by Comic Relief, http://www.actknowledge.org/resources/documents/James_ToC.pdf

Magnus, N., (2017) Immigration and Integration in the UK, https://www.civitas.org.uk/content/files/apragmaticapproachtointegration.pdf)

Marwick A., (2003), British Society since 1945, accessed from researchgate, https://www.researchgate.net/publication/47107271_British_Society_Since_1945/

Mastyk, E. (1978), Teoria i praktyka rozwoju organizacyjnego. Analiza koncepcji, Ossolineum.

Olechnicki K., Załęcki P. (1997). Słownik socjologiczny, Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC

Policy Primer, Integration, (2020) https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/primers/policy-primer-integration/

Problemy integracji imigrantów Koncepcje, badania, polityki (2008), EFS Warszawa 2008

Saggar S., Somerville W. (2012), Building a British Model of Integration in an Era of Immigration: Policy Lessons for Government, Transatlantic Council of Migration

Rytter M. (2018), Writing against integration: Danish imaginaries of culture, race and belonging. Ethnos.

Sobczak J. B. (2008), Interwencja społeczna — teoria i praktyka na przykładzie Projektu IW EQUAL „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia, Kraków

Sztumski, J. (1977), Problem społeczny jako przedmiot badań socjologii, „Studia Socjologiczne”, no. 3

Commission (2015). How Integrated is Modern Britain?, http://socialintegrationcommission.org.uk/SIC_Report_WEB.pdf

Spencer, S. and Rudiger, A. (2003) ‘Social Integration of Immigrants and Ethnic Minorities, Policies to Combat Discrimination’, Paper presented to the conference ‘The Economic and Social Aspects of Migration’ organised by the European Commission and OECD, Brussels, 21—22 January, OECD/European Commission

Sztompka P. Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak, 2005

Rogers, P. (2014). Theory of Change, Methodological Briefs: Impact Evaluation 2, UNICEF Office of Research, Florence.

Stein D., Valters C. (2012), Understanding Theory Of Change In International Development, JSRP Paper 1 (JSRP and TAF collaborative project) August, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a64ed915d622c0006ff/JSRP1-SteinValtersPN.pdf

Taplin D.H., Clark H., Collins E., Colby D.C., (2013) Theory of Change. Technical Papers, A Series of Papers to Support Development of Theories of Change Based on Practice in the Field. April, http://www.theoryofchange.org/wp-content/uploads/toco_library/pdf/ToC-Tech-Papers.pdf

The Migration Observatory (2016), What would UK immigration policy look like after Brexit? (Pre-referendum), https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/commentaries/uk-immigration-policy-look-like-brexit/

Theory of change for achieving integration Interactive content https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/805874/theory-of-change-for-achieving-integration-2019.pdf

Vogel, I. (2012). Review of the use of “Theory of Change” in international development. DFID, April, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a5ded915d3cfd00071a/DFID_ToC_Review_VogelV7.pdf

Zarębska A. (2002) Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie: teoria i praktyka, Difin, Warszawa


Opublikowane : 2020-09-29


AntoniukN. (2020). Od integracji uchodźców do teorii zmiany na rzecz integracji. Ewolucja podejścia do integracji społecznej w Wielkiej Brytanii na początku XXI wieku. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 30, 33-58. https://doi.org/10.31261/spus.11380

Natalyia Antoniuk 
Uniwersytet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0902-2428
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).