Studia Politicae Universitatis Silesiensis Tom 2Abstrakt

Oddajemy do rąk Czytelników drugi tom wydawnictwa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Niemal wszystkie opracowania zamieszczone w niniejszym zbiorze są autorstwa pracowników i doktorantów naszego Instytutu. Ze względu na podjęte tematy zostały one pomieszczone w trzech grupach tematycznych: myśli politycznej, systemów politycznych i stosunków międzynarodowych. Specyfiką tego rodzaju publikacji jest zarówno duże zróżnicowanie tematów, jak również zauważalna niespójność metodologiczna i merytoryczna. Poszczególne opracowania zawierają indywidualne przemyślenia ich autorów w omawianych kwestiach. W przemyślenia te redaktorzy tomu starali się zbytnio nie ingerować. Wybór tematów prezentowanych w zbiorze został podyktowany zainteresowaniami badawczymi poszczególnych autorów.

            Ograniczone ramy objętościowe przewidywane dla tego rodzaju publikacji sprawiają, że prezentowany zbiór tylko w części jest odzwierciedleniem zainteresowań badawczych i stanu badań prowadzonych przez pracowników naszego Instytutu. Naukowcy podejmujący kolejne tematy badawcze zaprezentują efekty swoich prac w następnych tomach naszego periodyku. Chcemy bowiem, by nasza seria wydawnicza charakteryzowała się rozległym profilem badawczym, a na łamach jej tomów podejmowane były tematy z zakresu szeroko rozumianej problematyki politologicznej. Pozwoli to na realizację głównego celu, jakim jest prezentowanie dorobku naukowego pracowników i doktorantów Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w każdej z uprawianych przez nich dyscyplin szczegółowych politologii: teorii polityki, systemów politycznych, polityki społecznej, doktryn i myśli politycznej, systemów politycznych, komunikowania społecznego i public relations oraz stosunków międzynarodowych. Przewidujemy też publikowanie tomów monotematycznych, poświęconych wybranym zagadnieniom współczesnej polityki międzynarodowej, krajowej i regionalnej.

Pobierz


SPUSR. (1). Studia Politicae Universitatis Silesiensis Tom 2. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5398

Redakcja SPUS  Redakacja_SPUS@o2.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).