The regional and local party in light of the definition of a political partyAbstrakt

Abstract: The regional and local party in light of the definition of a political party

The author proposes a new concept of a political party, one which takes into account modern political groups active in local and regional communities. The stipulated definition is: a political party is a mass, distinct and formalized social group, which articulates group interests, acts based on a political program cohesive with social ideas, and achieves its aims in the execution of public authority by utilizing vertical central and territorial state institutions or relatively autonomous structures (territorial self-government, territorial autonomy, federal units). There is no need to create a separate definition of a regional and local party thanks to the proposed concept. The author does not share the position that a regional party is an ethnoregionalist party. It is submitted, that the political sciences understanding of a political party should differ from the legal view, and should not emphasize its legal status, but its functions and social roles. In this view, even trade unions, associations and even formalized groups of voters can be considered „parties”, if they actively and directly utilize public authority to achieve their group interests in the event of their election.

Key words: regional party, local party, regional and local political party systems, decentralization


Antoszewski A., Herbut R.: Systemy polityczne współczesnego świata. Gdańsk 2001.

Brancati D.: The Origins and Strengths of Regional Parties. „British Journal of Political Science” 2008, Part 1 (January), Vol. 38.

Domagała M., Iwanek J.: Regionalne i lokalne ustroje polityczne. Cz. 1. W: „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 10. Red. J. Iwanek, M. Stolarczyk, współpr. R. Glajcar. Katowice 2013.

Domagała M., Iwanek J.: Regionalne i lokalne ustroje polityczne. Cz. 2. W: „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 12. Red. J. Iwanek, R. Glajcar. Katowice 2014.

Gómez-Reino M., De Winter L., Lynch P.: Conclusion: The Future Study Autonomist and Regionalist Parties. In: Autonomist Parties in Europe, Identity Politics and the Revival of the Territorial Cleavage. Ed. L. De Winter, M. Góme z -Reino, P. Lynch. Barcelona 2006, Vol. 2.

Herbut R.: Systemy partyjne. W: Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 1997.

Iwanek J.: Partia regionalna, partia lokalna, regionalne i lokalne systemy partyjne – aspekty teoretyczne. W: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. T. 3: Regionalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne. Red. J. Iwanek, W. Wojtasik. Toruń 2014.

Müller-Rommel F.: Ethno-regionalist Parties in Western Europe: Empirical Evidence and Theoretical Considerations. In: Non-state Wide.

Regionalist Parties in Western Europe. Eds. L. D e Winter, H. Türsan. London–New York 1998.

Seiler D.L.: A Historical Overview on Non-state Wide Parties in Western Europe. In: Non-state Wide Parties in Europe. Ed. L. De Winter. Barcelona 1994.

Sobolewska-Myślik K.: Partie i systemy partyjne na poziomie regionu. Przykład Szkocji i Katalonii. Kraków 2012.

Urwin D.: Nationalism, Territoriality and Democracy. In: Balancing Democracy. Ed. D. Urwin. London 2001.

Wojtaszczyk K.A.: Współczesne systemy partyjne. Warszawa 1992.

Pobierz


IwanekJ. (1). The regional and local party in light of the definition of a political party. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 15. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5439

Jan Iwanek  jan.iwanek@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych Universidad Nacional de Panamá. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych. Redaktor naczelny „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Wieloletni dziekan, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN (w trzech kadencjach). Prace badawcze dotyczą systemów politycznych państw demokratycznych, w szczególności Hiszpanii, teorii demokracji, a także międzynarodowych stosunków politycznych USA – Ameryka Łacińska. Przykłady publikacji: J. Iwanek: Postępowanie ustawodawcze w Hiszpanii. W: Postępowanie ustawodawcze. Red. E. Zwierzchowski. (Warszawa 1993); J. Iwanek: Przywództwo polityczne w systemie demokratycznym. W: Przywództwo polityczne. Red. L. Rubisz, K. Zuba. (Toruń 2006); J. Iwanek: Senat Hiszpanii jako izba reprezentacji terytorialnej. W: W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta. (Lublin 2012); J. Iwanek: Konflikt o Kanał Panamski. (Warszawa 2013); J. Iwanek: Standarisation od the modern democracy. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (2013). T. 13; J. Iwanek: Rada Stanu w Hiszpanii. W: Ustrój polityczny państwa, Polska, Europa, świat. Red. St. Sulowski, J. Szymanek. (Warszawa 2014); J. Iwanek: Ombudsman w systemie zdecentralizowanym Hiszpanii. W: Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane. Red. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz. (Białystok 2014); J. Iwanek: Pojęcie autonomii terytorialnej we współczesnej europejskiej przestrzeni demokratycznej. W: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. T. 1 Teoria-historia. Red. M. Domagała, J. Iwanek. (Toruń 2014); J. Iwanek: Autonomia terytorialna w Hiszpanii. W: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. T. 2 W europejskiej praktyce ustrojowej. Red. J. Iwanek, R. Radek. (Toruń 2014); J. Iwanek: Badanie systemów wyborczych – aspekty metodologiczne. W: Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne. Red. J. Iwanek. (Toruń 2014); J. Iwanek: The regional and local party in light of the definitione of a political party. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (2015), T. 15.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).