Geneza i instytucjonalizacja Koalicji KanaryjskiejAbstrakt

Abstrakt: Genesis and institutionalisation of Canarian Coalition

This article presents the origin and institutionalisation of Canarian Coalition (sp. Coalición Canaria, CC), which emerged in Spanish party system in 1993. Since then it has ruled the regional government of Canary Islands autonomous community. The author attempts to reach causes of creation of this non‑state‑wide party and draw the process of its organizational and political program consolidation and explain the phenomena of its electoral and parliamentary stability.

Key words: regional government, autonomous community, institutionalisation, electoral and parliamentary stability


"6 partidos regionales unen sus fuerzas para convertirse en la próxima ’bisagra’ parlamentaria". „El País” 6.01.1993.

Antoszewski A., Herbut R.: Demokracje zachodnioeuropejskie. Wrocław 2008.

Báez García A.J.: Canarias: de región a nación. Evolución de la idea de Canarias en el periodo autonómico. In: XI Congreso Español de Ciencia Política de la Administración, 2013, http://www.aecpa.es/‑uploads/files/modules/congress/11/papers/629.doc (dostęp: 15.05.2015).

Banaszak B.: Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Warszawa 2004.

Carballo Armas P.: Canarias y su diferencialidad. Balance y perspectivas del hecho diferencial canario, Las Palmas de Gran Canaria 2001.

Catalán J.: Los nacionalistas canarios confían en obtener grupo parlamentario propio. „ABC”, 23.05.1993.

Centro de Investigaciones Sociológicas: Conciencia nacional y regional. Canarias, http://www.cis.es/cis/‑opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=1218&cuestionario=1368&muestra=4381 (dostęp: 27.04.2015).

De Winter L., Türsan H.: Regionalist Parties in Western Europe. London—New York 1998.

Delgado Núñez A.A.: Formación de la Comunidad Autónoma de Canarias. W: Temas de política y gobierno en Canarias. Red. J.A. García Rojas. Madrid 2004.

Estatutos de Coalición Canaria [http://coalicioncanaria.org/congresos/v‑congreso/ponencias/ (dostęp: 13.05.2015).

Fitjar R.D.: The Rise of Regionalism: causes of regional mobilization in Western Europe. London–New York 2010.

García Rojas J.A.: Pactos electorales y coaliciones de gobierno en Canarias (1979—2002). „Política y Sociedad” 2003, nr 2.

García Rojas J.A.: Partidos y sistemas de partidos en Canarias. In: Temas de política y gobierno en Canarias. Red. J.A. García Rojas. Madrid 2004.

Garcías Rojas J.A.: El Régimen electoral de los diputados autonómicos. In: El Régimen especial político-administrativo de Canarias. Las singularidades. Eds. J.J. Rodríguez Rodríguez, J.A. García Rojas. Madrid 1999.

Gołosz M.: Ewolucja ustroju terytorialnego regionów insularnych Hiszpanii i Portugalii. W: Decentralizacja współczesnego państwa. Red. R. Radek. Katowice 2013.

González Ramirez F.: Felipe cree «justa» la crítica por no haber visitado más Canarias. „Canarias 7” 24.05.1993.

González Ramírez F.: La alianza de nacionalistas se bautiza como Coalición Canaria. „Canarias 7” 27.02.1993.

Gran Enciclopedia Virtual de Islas Canarias, http://www.gevic.net (dostęp: 2.05.2015).

Guimerá Peraza M.: El pleito insular (1808—1936). Madrid 1986.

Herbut R.: Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych. Wrocław 2002.

Hernandez J.A.: Los nacionalistas no me van a dar a mí lecciones de canariedad. „Canarias 7” 12.04.1993.

Hernandez-Bravo de Laguna J.: El nacionalismo y el regionalismo canarios en trono al siglo XX. „Cuadernos de Ateneo” 2004, nr 18.

Hernandez-Bravo de Laguna J.: Franquismo y transición política. Santa Cruz de Tenerife 1992.

http://www.historiaelectoral.com/acanarias.html (dostęp: 26.05.2015).

http://www.infoelectoral.interior.es (dostęp: 24.06.2015).

http://www.parcan.es/elecciones/ (dostęp: 26.05.2015).

http://www.parcan.es/juntaelectoral/ (dostęp: 18.05.2015).

Instituto Nacional de Estadística, http://www.ine.es (dostęp: 4.04.2015).

Iwanek J.: Partia regionalna, partia lokalna, regionalne i lokalne systemy partyjne — aspekty teoretyczne. W: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej: regionalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne. Red. J. Iwanek, W. Wojtasik. Toruń 2014.

Iwanek J.: Współczesne rozumienie autonomii terytorialnej. W: Społeczeństwo wobec problemu transformacji i integracji. Red. J. Liszka. Ustroń 2000.

J. Tu ñon Nava r r o: La activación europea de las regiones legislativas: análisis comparado de las estrategias de Canarias, Escocia, Toscana y Valonia. Madrid 2009.

Konstytucja Hiszpanii. Przeł. T. Mołdawa. Warszawa 2008.

La crisis de CC se nuclea en torno a la derechización y el excesivo poder de ATI.”Canarias 7” 26.09.2004.

La minoría canaria puede ser un proyecto osado. „Canarias 7” 31.01.1993.

Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre Régimen Económico—Fiscal de Canarias (BOE nr 176, 24.07.1972).

Ley Orgánica 10/1982 de Estatuto de Autonomía de Canarias (BOE nr 195, 16/08/1982).

Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias (BOE nr 195, 16/08/1982).

Ley Orgánica 11/1982 de transferencias complementarias a Canarias (BOE nr 195, 16/08/1982).

Los nacionalistas, al asalto, „La Gaceta de Canarias” 7.01.1993.

Martín C.: El CDS gobernará Canarias con un pacto entre cuatro partidos. „El País” 23.07.1987.

Martín C.: El PSOE da por el pacto si AIC entra en la minoría canaria. „Canarias 7” 6.01.1993.

Martin C.: Hermoso, presidente de Canarias al lograr el apoyo de 31 diputados.”Canarias 7” 1.04.1993.

Morales Matos G.: Las Islas Canarias, ¿Una region aislada?. „Boletín de la Asociación de Geográfos Españoles” 2001, nr 32.

Myśliwiec M.: Partie nacjonalistyczne u progu XXI wieku. Przykład Hiszpanii. W: Współczesne nacjonalizmy. Red. M. Jeziński. Toruń 2008.

Myśliwiec M.: Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. Katowice 2014.

Panebianco A.: Political Parties. Organization and Power. Cambridge 1988.

Pérez V.: CC impone una gestora a Lanzarote y abre la vía para otra en Gran Canaria. „Diario de Avisos” 12.12.2004.

Pérez V.: Román busca aliados en las siete islas para una alternativa a CC en 2007. „Diario de Avisos” 26.02.2005.

Randall V., Svåsand L.: Party Instututionalization in New Democracies. „Party Politics” 2002, Vol. 8 (1).

Real Decreto‑ley 9/1978, por el que se aprueba el régimen preautonómico del Archipiélago Canario (BOE, nr 68, 18.03.1978).

Sánchez A.: CC y PSC firman para cuatro años. „Canarias 7” (wersja elektroniczna), http://canarias7.es/articulo.cfm?id=380289 (dostęp: 26.06.2015).

Sobolewska-Myślik K.: Partie i systemy partyjne na poziomie regionu. Przykład Szkocji i Katalonii. Kraków 2012.

Szostak W.: Zarys teorii polityki. Toruń 2007.

Toledano S.: Coalición está condenada al fracaso. „La Opinión” 18.05.2005.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany, http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT (dostęp:1.05.2015).

Utrera F.: Coalición Canaria consigue grupo parlamentario en las dos cámaras. „Canarias 7” 7.07.1993.

Pobierz


GołoszM. (1). Geneza i instytucjonalizacja Koalicji Kanaryjskiej. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 15. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5444

Marek Gołosz  Redakcja_SPUS@o2.pl
doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).