Stanowiska polskich partii politycznych wobec religii i Kościoła. Propozycja typologiiAbstrakt

Abstract: Polish political parties to religion and the Church. The proposal of typology

This article aims to analyze the positions of Polish political parties and parliamentary groups in the years 1991—2011 to religion and the Catholic Church. First they analyzed the views of various political parties, referring to the program assumptions. In the article, the following groups of political parties: the social democratic, liberal, Christian Democrat, conservative, folk, independence, national and lots of custom. This was followed by a typology of parliamentary parties and groups according to the criterion of relations to religion and the Church.

Key words: political parties, religion, Church, relations of Church and political parties


„Mogę, ale nie muszę być premierem z Warszawy”. 12 października 2007 r., http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/199084,moge‑ale‑nie‑musze‑byc‑premierem‑z‑warszawy.html (dostęp: 5.07.2011).

„Nie beatyfikujemy narodu”. Rozmowa z prof. Wiesławem Chrzanowskim, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańsko‑Narodowego. „Biuletyn ZChN” 1990, nr 3/8.

Antoszewski A.: Partie polityczne Europy Środkowej i wschodniej. Poznań—Wrocław 2005.

Anty‑wychowanie seksualne w szkołach. 30 marca 2007 r. W: Blog Wojciecha Wierzejskiego, http://wierzejski.blog.onet.pl/1,AR3_2007‑03_2007‑03‑01_2007‑03‑31,index.html (dostęp: 14.08.2011).

Bez nas rządzić się nie da. Dwie na jednego: Z prezesem PSL Jarosławem Kalinowskim rozmawiają Agnieszka Kublik i Monika Olejnik. „Gazeta Wyborcza” 20.09.2001.

Borecki P.: Geneza modelu stosunków państwo — Kościół w Konstytucji RP. Warszawa 2008.

Borecki P.: SdRP i SLD wobec religii i kościoła. W: Lewica w praktyce rządzenia. Problemy wybrane. Red. D. Waniek. Toruń 2010.

Chrzanowski W.: Zjednoczenie Chrześcijańsko‑Narodowe. Przemówienie Wiesława Chrzanowskiego na Zjeździe Założycielskim ZChN w dniu 28 października 1989 r. „Sprawa Polska. Pismo chrześcijańsko‑narodowe” 1999, nr 5 (7).

Co to jest Porozumienie Centrum. W: Chrześcijańska tożsamość PC. Warszawa 1991.

Czas na zmiany. Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiają Michał Bichniewicz i Piotr M. Rudnicki. Warszawa 1994.

Dawidowicz A.: Myśl niepodległościowa. W: Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe. Red. E. Maj, A. Wójcik. Lublin 2008.

Dąbrowski S.: PSL wobec wyzwań współczesności (założenia i koncepcje ideowo‑programowe 1990—1996). W: Współczesna polska myśl polityczna. Wybrane ośrodki, koncepcje, system wartości. Red. B. Pasierb, K.A. Paszkiewicz. Wrocław 1996.

Deklaracja Ideowa [ROP]. Warszawa, 16 grudnia 1995 r. „Polska Scena Polityczna” 1997, nr 5.

Deklaracja Ideowa Konfederacji Polski Niepodległej. Warszawa, 1 września 1979 r. Archiwum Pracowni Dokumentacji i Badań Życia Politycznego Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. 11160/91/929.

Deklaracja ideowa Platformy Obywatelskiej. Przyjęta przez Klub Poselski Platforma Obywatelska w dniu 21 grudnia 2001 r.

Deklaracja ideowa PSL. W: V Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dokumenty programowe. Warszawa, czerwiec 1997 r.

Deklaracja ideowa SLD. W: Zbiór podstawowych dokumentów działalności Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 1999—2003. Warszawa, 29—30 czerwca 2003 r.

Deklaracja Ideowa ZChN. Warszawa, dnia 13 stycznia 1991 r. Archiwum Pracowni Dokumentacji i Badań Życia Politycznego Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. 12215/93/1196.

Deklaracja ideowa. W: Partia Chrześcijańskich Demokratów. Statut Deklaracja ideowa. Deklaracja programowa. [B.m.i r.w.].

Deklaracja Programowa KLD. „Biuletyn KLD” 1991, nr 1.

Deklaracja Programowa Kongresu Zjednoczeniowego Unii Demokratycznej, projekt przyjęty na wspólnym posiedzeniu prezydiów Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno‑Demokratycznego w dniu 6.04.1994 r. Archiwum Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Deklaracja programowa UP, [2001]. Ze zbiorów K. Dziubińskiej-Wójcik.

Deklaracja Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. W: Podstawowe dokumenty Kongresu Założycielskiego Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, luty 1991 r.

Deklaracja utworzenia ugrupowania Frakcja Społeczno‑Liberalna Unii Demokratycznej wraz z Deklaracją Programową. Warszawa, dnia 12 maja 1991 r. „Gazeta Społeczno‑Liberalna” 1991, nr 4, dodatek.

Deklaracja założycielska Unii Pracy. Warszawa, czerwiec 1992 r. Ze zbiorów K. Dziubińskiej‑Wójcik.

Dlaczego Socjaldemokracja???. Wrocław, wrzesień 1990 r. Archiwum Pracowni Dokumentacji i Badań Życia Politycznego Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. 11136/91/1239.

Do polskich organizacji lewicowych. II Kongres SdRP. Warszawa, 20 marca 1993 r. W: Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty programowe 1993—1997. Warszawa 1997.

Donald Tusk: Wiara i wolność nie są w konflikcie. 29 lutego 2009 r., http://ekai.pl/wydarzenia/x14265/donald‑tusk‑wiara‑i‑wolnosc‑nie‑sa‑w‑konflikcie‑wywiad/ (dostęp: 4.07.2011).

Glajcar R.: Wizje ustroju państwa w programach politycznych polskich ugrupowań liberalnych. W: Polskie ugrupowania liberalne. Red. Ł. Tomczak. Wrocław 2010.

Godlewski T.: Polski system polityczny. Instytucje — procedury — obywatele. Toruń 2005.

Graczyk R.: Wobec Kościoła. „Gazeta Wyborcza” 19.12.1992.

Grzymała-Busse A.: The Regeneration of Communist Parties in East Central Europe. Cambridge 2002.

Habowski M.: Stosunki państwo – Kościół w koncepcjach Unii Demokratycznej w latach 1990—1994, W: Studia politologiczne. Red. A.W. Jabłoński, K.A. Paszkiewicz, M. Wolański. Wrocław 1995.

Hloušek V., Kopeček L.: Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East Central and Western Europe Compared. Surrey 2010.

Informacja o Konfederacji Polski Niepodległej. Warszawa, wrzesień 1996 r.

Informacja o pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. „Biuletyn Informacyjny Komisji Krajowej NSZZ Solidarność” 1995, nr 33.

IV Kongres Partii Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej. Program Społeczno-Gospodarczy Samoobrony. Warszawa, maj 2003 r., s. 3, http://www.samoobrona.org.pl/pages/02.Partia/10.IV%20Kongres/07.Program/broszura_program.pdf (dostęp: 16.08. 2011).

IX Nadzwyczajny Kongres PSL. Deklaracja ideowa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Warszawa, 15 kwietnia 2007 r., http://www.psl.pl/upload/pdf/dokumenty/deklaracja_ideowa_1_.pdf (dostęp: 5.08.2011).

J. Majchrowski: Chadecja w III Rzeczypospolitej. „Znaki Naszych Czasów” 2003, nr 5/6.

Jagusiak B.: OPZZ i NSZZ „Solidarność” w systemie politycznym Polski w latach 1989—2001. Toruń 2004.

Jajecznik K.: Pozycja Ligi Polskich Rodzin w polskim systemie partyjnym w kontekście transformacji systemowej. „Studia Politologiczne” 2006, T. 10.

Jurek M.: Polska bez prawicy? „Sprawa Polska. Pismo chrześcijańsko‑narodowe”1991, nr 6.

Kaczmarek F.: Państwo i Kościół. „Biuletyn KLD” 1992, nr 7—8.

Kaczyński J.. Polska naszych marzeń. Lublin 2011.

Karnowska D.: Spór o wspólnoty. Idee komunitarystyczne we współczesnej polskiej myśli politycznej. Toruń 2011.

Karnowska D.: W kierunku liberalizmu. Recepcja idei liberalnych w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej. Toruń 2005.

Karta Niepodległości, Warszawa, 11 listopada 1996 r., http://www.olszewski.pl/karta.htm (dostęp: 12.08.2011).

Kostrzębski K.: Kampanie wyborcze ruchów populistycznych w Polsce i Niemczech — analiza porównawcza. „Studia Politologiczne” 2002, T. 6.

Kowalczyk K.: Typologia polskich partii politycznych według kryterium programowego. „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2014 nr 1.

KPN a polityka wewnętrzna Państwa Polskiego. Aneks nr 8. W: Konfederacja Polski Niepodległej, Dokumenty. Warszawa 1997.

Kto sieje wiatr, zbiera burzę. Rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim, przewodniczącym Unii Wolności. „Gazeta Wyborcza” 23.06.1994.

Kwaśniewski A.: Polska musi być krajem sprawiedliwym, demokratycznym i bezpiecznym. Wystąpienie inaugurujące obrady Kongresu. „Myśl Socjaldemokratyczna” 1993, nr 2—3.

Liberałowie wobec rzeczywistości, IV Krajowa Konferencja KLD. 24—25 października 1992 r. Archiwum Pracowni Dokumentacji i Badań Życia Politycznego Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. 12219/93/1263.

Liga Polskich Rodzin Polsce — niepodległość Polakom — praca, chleb, mieszkania (Program solidaryzmu narodowego Ligi Polskich Rodzin). W: Wybory 2001. Partie i ich programy. Red. I. Słodkowska. Warszawa 2002.

List do Lecha Kaczyńskiego, kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 12 października 2005 r., http://samoobrona.org.pl/pages/02.Partia/06.Listy/index.php?document=927.html (dostęp: 18.08.2011).

Łyżwa P.: Myśl polityczna chrześcijańskiej demokracji w III RP. Toruń 2003.

Maj C., Maj E.: Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989—2001. Lublin 2007.

Maj E.: Myśl narodowa i nacjonalistyczna. W: Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe. Red. E. Maj, A. Wójcik. Lublin 2008.

Manifest Programowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nowy wiek — nowy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Socjaldemokratyczny program dla Polski. Warszawa, 19 grudnia 1999 r. W: Zbiór podstawowych dokumentów działalności Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 1999—2003. Warszawa, 29—30 czerwca 2003 r.

Materiały programowe Porozumienia Centrum, przyjęte na I Kongres Porozumienia Centrum. Marzec 1991 r., [b.m.w.].

Między rozdziałem a współpracą. O stosunkach Kościół — państwo dyskutują: Aleksander Hall, Aleksander Małachowski i Tadeusz Mazowiecki. „Więź” 1993, nr 6.

Moczulski L.: U progu niepodległości, rewolucji bez rewolucji ciąg dalszy. Warszawa, wrzesień—październik 1990 r., http://www.polonus.mojeforum.net/temat‑vt298.html (dostęp: 10.08.2011).

Nasze Tradycje i Wartości. Deklaracja I Kongresu SLD. Warszawa, 19 grudnia 1999 r. W: Zbiór podstawowych dokumentów działalności Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 1999—2003. Warszawa, 29—30 czerwca 2003 r.

Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości. Kraków 2009.

Objaśnienia do społecznego projektu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. „Biuletyn Informacyjny Komisji Krajowej NSZZ Solidarność” 1994, nr 24.

Odwrotna strona medalu. Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawia Teresa Bochwic. Warszawa 1991.

Oleksy J.: Stabilna demokracja, efektywna gospodarka, solidarne społeczeństwo. „Myśl Socjaldemokratyczna” 1997, nr 1.

Paluch P.: PSL w systemie partyjnym Rzeczypospolitej. Toruń 1995.

Państwo jest wartością. Z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości rozmawiają Piotr Legutko i Michał Szułdrzyński. „Nowe Państwo” 2006, nr 1.

Piskorski M.: Samoobrona RP w polskim systemie partyjnym. Rozprawa doktorska pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Jerzego Sielskiego. Poznań 2010, http://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/766/1/DR.pdf (dostęp: 16.08.2011).

Podstawowe zasady programowe Partii Chrześcijańskich Demokratów. Archiwum Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Polska katolicka w chrześcijańskiej Europie. Warszawa 2005.

Porównanie Obywatelskiego Projektu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej NSZZ „Solidarność” z projektami: prezydenckim, SLD i UW. „Biuletyn Informacyjny Komisji Krajowej NSZZ Solidarność” 1994, nr 24.

Potocka-Hoser A., Polkowska A.: Programy wyborcze jako forma politycznego oddziaływania. W: Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe. Szkice z psychologii politycznej. Red. J. Reykowski. Warszawa 1993.

Prawo i Sprawiedliwość. Program 2005. IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich. [b.m.i d. w.].

Preambuła Statutu PC. W: A. Anusz: Osobista historia PC. Warszawa 2007.

Program Konfederacji Polski Niepodległej uchwalony przez III Kongres KPN. Warszawa—Kraków, 4 lutego—4 marca 1989 r., http://www.polonus.mojeforum.net/temat-vt276.html (dostęp: 7.08.2011).

Program polityczny i społeczno‑gospodarczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (w ujęciu tezowym). Warszawa, październik 1990.

Program polityczny i społeczno‑gospodarczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (uzupełniony na Kongresie w 1992 r.). W: Polskie Stronnictwo Ludowe. Żywią, bronią, gospodarują. Dokumenty programowe. Warszawa 1993.

Program polityczny i społeczno‑gospodarczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. W: Polskie Stronnictwo Ludowe. Naczelny Komitet Wykonawczy. O kształtowanie szans rozwoju Polski. Dokumenty programowe. Warszawa 1995.

Program polityczny Ruchu Odbudowy Polski uchwalony dnia 8 maja 1999 r. w Warszawie, „Państwo — Naród — Społeczeństwo”. „Polska Scena Polityczna” 1999, nr 9.

Program Prawa i Sprawiedliwości. Warszawa, sierpień 2001 r.

Program Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt przyjęty na posiedzeniu Rady Naczelnej SdRP dnia 1 marca 1997. W: Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty programowe 1993—1997. Warszawa 1997.

Przywróćmy nadzieję. Dokument programowy Unii Pracy. W: Partie i ich programy. Red. I. Słodkowska. Warszawa 2001.

Razem będziemy zwyciężać — wystąpienie wicepremiera Waldemara Pawlaka. W: Dokumenty X Kongresu PSL. Warszawa, 8 listopada 2008 r., http://www.psl.pl/upload/pdf/dokumenty/Dokumenty_X_Kongres_PSL/Psl1.pdf (dostęp: 5.08.2011).

Rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewskim przewodniczącym Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. „Myśl Socjaldemokratyczna” 1991, nr 1.

Sanecka-Tyczyńska J.: Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium z myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Lublin 2011.

Skrajności są wszędzie. „Gazeta Wyborcza” 12.03.1997.

Skrót programu gospodarczego trwałego rozwoju, wykorzystującego naukę, wiedzę oraz zasoby przyrodnicze, zmierzającego do samowystarczalności kraju dla niepodległej Polski oraz suwerennego narodu polskiego. Liga Polskich Rodzin. Warszawa—Kraków, kwiecień 2003 r., W: Wybory 2005. Partie i ich programy. Red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska. Wstęp R. Markowski. Warszawa 2006.

Sobolewska-Myślik K.: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku. Kraków 1999.

Socjaldemokratyczna alternatywa: Polska demokratyczna, sprawiedliwa i bezpieczna. II Kongres Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 21 marca 1993 r. W: Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty programowe 1993—1997. Warszawa 1997.

Sokół W.: Partie polityczne i system partyjny w Polsce w latach 1991—2001. W: Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej. Red. W. Sokół, M. Żmigrodzki. Lublin 2003.

Sprawozdanie zatwierdzone przez Radę Unii Demokratycznej 27.03.1993 i uzupełnione przez Prezydium Rady 7.04.1993. Archiwum Pracowni Dokumentacji i Badań Życia Politycznego Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. 13167/94/116.

Stabilizacja i rozwój. Uchwała programowa II Kongresu Krajowego Unii Demokratycznej. W: Partie i ich programy. Red. I. Słodkowska. Warszawa 2001.

Stanowisko nr 7 Trzeciego Kongresu Samoobrony RP dotyczące aborcji. Warszawa, 7 kwietnia 2002 r., http://www.samoobrona.org.pl/pages/02.Partia/09.III%20Kongres/01.Stanowiska/index.php?document=03.stanowisko_3.html (dostęp: 18.08.2011).

Stanowisko Prezydium partii SamoobronaRP w sprawie planowanych działań w kierunku zliberalizowania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz wprowadzenia w życie projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. 30 października 2003 r., http://samoobrona.org.pl/pages/02.Partia/03.Stanowiska/index.php?document=978.html (dostęp: 18.08.2011).

Stanowisko w sprawie zakazu aborcji. V Posiedzenie Rady Naczelnej SdRP. 28 kwietnia 1990 r. W: Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty programowe. Warszawa, styczeń 1990—kwiecień 1991. Warszawa [b.d.w.].

Stanowisko wobec aktualnej sytuacji kraju. II Kongres SdRP. Warszawa, 21 marca 1993 r. W: Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty programowe 1993—1997. Warszawa 1997.

Statut Ruchu Odbudowy Polski, http://www.olszewski.pl/idx_rop.htm (dostęp: 12.08.2011).

Szacki J.: Liberalizm po komunizmie. Warszawa 1994.

Tezy programowe Konfederacji Polski Niepodległej. W: Polskie partie polityczne. Charakterystyki, dokumenty. Red. K.A. Paszkiewicz. Wrocław 1996.

U progu XXI wieku. Program. Statut. Władze Unii Pracy. Styczeń 1996 r. [b.m.w.].

Uchwała I Kongresu SLD w sprawie wyrównywania szans kobiet. Warszawa. 19 grudnia 1999 r. W: Zbiór podstawowych dokumentów działalności Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 1999—2003. Warszawa, 29—30 czerwca 2003 r.

Uchwała IX Kongresu Unii Pracy o neutralności światopoglądowej państwa. 13 maja 2002 r. Archiwum Pracowni Dokumentacji i Badań Życia Politycznego Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. 1596/99/586.

Uchwała Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości z dnia 30.01.2004 r. w sprawie akceptacji Zasad Etycznych Prawa i Sprawiedliwości. APDiBŻP, sygn. 18184/04/1377c.

Uchwała nr 3 IV Kongresu SLD — Jakiej Polski chcemy, http://www.sld.org.pl/program (dostęp: 6.06.2011).

Uchwała programowa i statut przyjęte przez Pierwszy Kongres Unii Pracy. 23—24 stycznia 1993 r. Warszawa 1993.

Uchwała Programowa II Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Gdańsk, 25 kwietnia 1990 r. Archiwum Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Uchwała Programowa IV KZD NSZZ „Solidarność” w wersji przyjętej przez IV KZD. Łódź, 28 czerwca 1992 r., http://www.solidarnosc.org.pl/uploads/oryginal/2/985de_Uchwala_programowa_4_KZD_Gdansk_1992.pdf (dostęp: 22.07.2011).

Uchwała Programu Zjednoczeniowego. W: Unia Demokratyczna. Dokumenty. Maj 1991 r. [b.m.w.].

Uchwała Rady Krajowej SLD w sprawie pilnego przedstawienia projektu edukacji seksualnej w szkołach. 21 czerwca 2008 r. Archiwum Pracowni Dokumentacji i Badań Życia Politycznego Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. 19336/08/1348.

Uchwała Rady Krajowej Unii Pracy z dnia 27.11.1993 r. Stanowisko dotyczące referendum w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży. Archiwum Pracowni Dokumentacji i Badań Życia Politycznego Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. 12548/94/586.

Uchwała Zjazdu Założycielskiego Zjednoczenia Chrześcijańsko‑Narodowego. W: Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 1989—1991. Cz. 1. Oprac. I. Słodkowska. Warszawa 1995.

Ujazdowski K.M.: Niezależność i współdziałanie. O stosunkach państwo — Kościół. „Unia Demokratyczna. Biuletyn Informacyjny” 1991, nr 9.

Umowa z Polską. 3 maja 1996 r., http://www.olszewski.pl/arch.htm (dostęp: 12.08.2011).

Unijny Kodeks Wartości. W: Unia Wolności. Zbiór podstawowych dokumentów. Statut i regulamin. Unijny Kodeks Wartości. Deklaracja programowa. Stan na 15 stycznia 2001 r., [b.m. i r.w].

Wierzę w Polaków. Rozmowa z Donaldem Tuskiem, desygnowanym na premiera. 18 listopada 2007 r., http://goscniedzielny.wiara.pl/index.php?grupa=6&art=1195035728&dzi=1104781054&katg= (dostęp: 5.07.2011).

Wincławska M.: Unia Wolności. Partia okresu transformacji. Warszawa 2010.

Wójcik A.: Myśl polityczna ugrupowań liberalno‑demokratycznych. W: Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe. Red. E. Maj, A. Wójcik. Lublin 2008.

Wykład Prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Fundacji im. S. Batorego — „O naprawie Rzeczypospolitej” 11 kwietnia 2005 r., http://www.pis.org.pl/article.php?id=270&st=1 (dostęp: 23.07.2011).

Wywiad z Jarosławem Kaczyńskim „Dziennik” 23.04.2007, http://www.pis.org.pl/article.php?id=7106 (dostęp: 23.07.2011).

Zjednoczenie Chrześcijańsko‑Narodowe. Deklaracja Ideowa i Programowa. W: Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 1989—1991. Cz. 2. Oprac. I. Słodkowska. Warszawa 1995.

Pobierz


KowalczykK. (1). Stanowiska polskich partii politycznych wobec religii i Kościoła. Propozycja typologii. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 15. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5445

Krzysztof Kowalczyk  k.krzysztofor@wp.pl
Uniwersytet Szczeciński 
urodzony w 1971 r. w Szczecinie, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, klasa o profilu humanistycznym (1990 r.) i Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego (1995 r.). W 2002 r. obronił w Instytucie Historii US rozprawę doktorską pt. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. W 2013 r. Rada Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu na podstawie rozprawy – Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w latach 1989-2011 i dorobku naukowego w wyniku przeprowadzonego kolokwium nadała tytuł doktora habilitowanego z dyscypliny nauka o polityce. Zainteresowania badawcze: polski system partyjny, marketing polityczny, Kościoły i związki wyznaniowe, społeczeństwo obywatelskie, historia PRL, strategie bezpieczeństwa RP.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).