Stosunek partii politycznych do modernizacji państwa jako kryterium różnicujące aktorów sceny politycznejAbstrakt

Abstract: The ratio of political parties for the modernization of the state as a criterion for differentiating political actors

             The article proposes a new classification of political parties in Poland, based on the survey of political parties against the paradigms of modernization of the state. To verify the hypothesis according to which this issue can effectively prioritize political parties, a catalogue of issues dividing supporters of different patterns of development was prepared. In the next step the catalogue was tested against two biggest political parties competing in the campaign for the European Parliament in 2014. The results of the study of their election programs seem to confirm the usefulness of a new way of organizing the parties in Poland (and perhaps in other countries of Central and Eastern Europe).

 Keywords: Poland, classification of political parties, paradigms of modernization


Budge I., Robertson D., Hearle D.: Ideology, Strategy and Party Change: Spatial Analyses of Post-War Election Programmes in 19 Democracies. Cambridge 1987.

Bukowska X., Cześnik M.: Analiza treści programów wyborczych polskich partii politycznych 1991—2001. W: System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń. Red. R. Markowski. Warszawa 2003.

Castles F., Mair P.: Left-Right Political Scales: Some „Expert” Judgements. „European Journal of Political Review” 1984, Vol. 12.

Grabowska M.: Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki po 1989 roku. Warszawa 2004.

Grochmalski P.: Neomoderniści a klasycy modernizacji — przyczynek do teorii modernizacji. W: Koncepcje modernizacji we współczesnej myśli politycznej. Red. A. Wojtas, R. Baecker, M. Lisiecki. Toruń 2008.

Ingelhart R., Klingemann H.-D.: Party Identification, Ideological Preference, and the Leftright Dimension among Western Mass Publics. In: Ideology, Strategy and Party Change: Spatial Analyses of Post-War Election Programmes in 19 Democracies. Eds. I. Budge, D. Robertson, D. Hearl. Cambridge 1987.

Jasiewicz K.: Anarchia czy pluralizm? Podziały polityczne i zachowania wyborcze w roku 1991 i 1993. W: Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a scena polityczna. Red. S. Gebethner. Warszawa 1995.

Kowalik T.: www.polskatransformacja.pl. Warszawa 2009.

Krasnodębski Z.: Demokracja peryferii. Gdańsk 2003.

Leszczyński A.: Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943—1980. Warszawa 2013.

Markowski R.: Propozycja „Manifesto Research Group”: metoda, wyniki, problemy — komentarz. W: System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń. Red. R. Markowski. Warszawa 2003.

Morawski W.: Modernizacja Polski. Struktury. Agencje. Instytucje. Warszawa 2009.

Reykowski J.: Spór między lewicą a prawicą: oś konfliktu społeczno-ekonomicznego. W: Naród, władza, społeczeństwo. Red. A. Jasińska-Kania, J. Raciborski. Warszawa 1996.

Ruszkowski P.: Segmentacja społeczeństwa polskiego. Warszawa 2012.

Sani G., Sartori G.: Polarization, Fragmentation and Competition in Western Democracies. In: Western European Party Systems: Continuity and Change. Eds. H. Daalder, P. Mair. London 1983.

Staniszkis J.: Postkomunizm. Próba opisu. Gdańsk 2001.

Szawiel T.: Podział lewica — prawica w polityce oraz w szerszym kontekście kulturowym. W: Budowanie demokracji: podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce. Red. M. Grabowska, T. Szawiel. Warszawa 2001.

Szczepański M.S.: Ani Elizjum, ani Hades. Piętnastolecie polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany. W: Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian. Red. J. Wasilewski. Warszawa 2006.

Sztompka P.: Socjologia zmian społecznych. Przeł. J. Konieczny. Kraków 2005.

Wnuk-Lipiński E.: Paradoksy zmiany ustrojowej. W: Wielka transformacja. Zmiany ustroju w Polsce po 1989. Red. I. Krzemiński. Warszawa 2011.

Żukowski T.: Polska scena polityczna w latach 1991—1992 w świetle wyników wyborów: ciągłość i zmiany. W: Wybory ’91 a polska scena polityczna. Red. S. Gebethner, J. Raciborski. Warszawa 1992.

Pobierz


RudowskiA. (1). Stosunek partii politycznych do modernizacji państwa jako kryterium różnicujące aktorów sceny politycznej. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 17. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5707

Andrzej Rudowski  a.rudowski@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Politologii 
doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na stałe współpracuje z Studium Generale Europa w Warszawie. Główne obszary zainteresowań: edukacja i kształcenie obywatelskie, problematyka jakości demokracji, systemy polityczne i partie polityczne w Europie Środkowo‑Wschodniej. Ostatnio opublikował między innymi: Europa w kryzysie — perspektywa stosunków międzynarodowych (współautor R. Zendrowski). W: Dlaczego europeistyka? Europa w czasie kryzysu. Red. A. Skolimowska, K. Grzybowska-Walecka. Warszawa 2015; Wychowanie obywatelskie jako czynnik bezpieczeństwa ustrojowego? Doświadczenia z kształtowaniem paradygmatu i praktyką kształcenia w okresie Polski Ludowej. W: Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. Red. K. Cebul. A. Rudowski. Warszawa 2015.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).